Raa­si­ku val­la koo­giakt­sioo­ni­ga rõõ­mus­ta­ti 26 ea­kat

277

Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­da­sid kol­man­dat kor­da hea­te­ge­vus­li­ku jõu­luakt­sioo­ni „Ko­gu­me koo­ke ük­si­ku­te­le ea­ka­te­le“. Ük­si­ku­te­le va­nu­ri­te­le jõu­lu­rõõ­mu pak­ku­mi­sest võt­tis osa 15 ini­mest, seal­hul­gas ka üks mees­te­rah­vas Raa­si­kult. Val­la­maj­ja too­di en­ne jõu­lu­pü­hi plaa­di­koo­ke, pi­par­koo­ke, ko­hu­pii­ma­tas­kuid, ise­teh­tud trühv­li­kom­me, aga ka ra­vim­teed ja man­da­rii­ne. Need pa­ki­ti koo­gi­kar­pi­des­se ja kin­gi­kot­ti­des­se ning val­la sot­siaal­töö­ta­jad ja ko­du­hool­dus­töö­ta­jad vii­sid pa­kid saa­ja­te­le ko­ju. Li­saks ük­si­ela­va­te­le ea­ka­te­le ja­gus pak­ke ka mõ­ne­le pal­ju­lap­se­li­se­le pe­re­le. „Sai­me koo­ki­de­ga jõu­lu­rõõ­mu te­ha 26 ini­me­se­le. Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes tõid sel­leks koo­ke ja küp­se­ti­si,“ sõ­nas val­la sot­siaal­töö­ta­ja Ka­rin Möl­lits.