Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma pla­nee­ri­tak­se Aru­kül­la Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le

2080
Jäätmejaama võimalik asukoht on Arukülas Sügise tänava kortermajade ning katlamaja vahel. Valla keskkonnaspetsialist ALARI KRUUSVALL ütles, et KIKi toetuse abil saaks ehitada jäätmejaama ning lammutada paremale jääva vana abihoone.

Val­la­va­lit­sus väl­jas­tas möö­du­nud nä­da­lal pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed.

Raa­si­ku val­las prae­gu jäät­me­jaa­ma po­le. Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se (HÜK) juht Tõ­nu Tup­pits üt­les möö­du­nud nä­da­lal Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Raa­si­ku vald on Ees­tis ai­nu­laad­ne see­tõt­tu, et jäät­me­jaa­ma po­le ka ühel­gi naa­ber­val­lal. Lä­him jäät­me­jaam, mis on täit­nud kõik nõu­ded ning on või­me­li­ne Raa­si­ku val­la rah­vast tee­nin­da­ma, asub 55 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel Rap­la­maal Üle­jõe kü­las Mäe­pe­res. Tei­sed Har­ju jäät­me­jaa­mad on nii­gi üle koor­ma­tud või mõel­dud ai­nult oma val­la ela­ni­ke­le. Jäät­me­jaa­ma ehi­tust on alus­ta­tud Rae val­las, kuid kas see­gi oleks või­me­li­ne Raa­si­ku val­da tee­nin­da­ma, prae­gu veel tea­da po­le.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­tas 9. ap­ril­li is­tun­gil jäät­me­jaa­ma pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Aru­kül­la Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le, kus on prae­gu jäät­me­te ko­gu­mis­punkt.

Ta li­sas, et kui on soov jäät­me­jaam ra­ja­da, on prae­gu õi­ge aeg ning sel­le­ga on kii­re – Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sel on prae­gu ava­tud jäät­me­te ring­lus­se­võ­tu ja kor­dus­ka­su­tu­seks et­te­val­mis­ta­mi­se toe­tus­voor. Tä­na­vu ja­ga­tak­se toe­tus­teks 21 mil­jo­nit eu­rot, mul­lu oli sum­ma mil­jon eu­rot, see­ga on toe­tu­se saa­mi­se tõe­näo­sus val­la­va­ne­ma sõ­nul suur. Taot­le­mi­se täh­taeg on 21. mail.

Val­la ee­lar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Maar­ja Si­ku­ti­le tu­li ül­la­tu­se­na, et pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed on ju­ba mää­ra­tud. Ta sõ­nas, ko­mis­jo­nis on aru­ta­tud, et jäät­me­jaam kor­rus­ma­ja­de va­he­le ei so­bi.

Val­la­va­nem vas­tas, et käis val­la­va­lit­su­se liik­me­te ja val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven esin­da­ja­te­ga vaa­ta­mas eri asu­koh­ti. Tei­ne va­riant oli te­ha jäät­me­jaam Aru­kü­la pu­has­tus­sead­me juur­de, see jääb aga asu­last väl­ja ning on il­ma sõi­du­ki­ta liik­le­ja­te­le ras­ke­mi­ni li­gi­pää­se­tav. Ta li­sas, et võib võt­ta aja ma­ha ning käia ka vo­li­ko­gu­liik­me­te­ga po­tent­siaal­seid asu­koh­ti vaa­ta­mas, kuid siis hak­kab pea­le su­ru­ma toe­tu­se taot­le­mi­se täh­taeg.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­t A­la­ri Kruus­vall üt­les, et kui­gi pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed on väl­jas­ta­tud, ei saa veel täie kind­lu­se­ga väi­ta, et jäät­me­jaam tu­leb­ki just Sü­gi­se 2b kin­nis­tu­le. Ta lau­sus, et ko­ha­li­ke eluk­va­li­tee­ti jäät­me­jaam rik­ku­da ei to­hiks, ku­na tä­na­päe­va jäät­me­jaa­mad on vii­sa­ka välimusega, puh­tad ja kom­pakt­sed.

Kui pal­ju kon­tei­ne­reid jaa­ma tu­leks, po­le veel tea­da. Ala­ri Kruus­vall sõ­nas, et jäät­me­lii­ke, mi­da eral­di ko­gu­da tu­leks, on paar­küm­mend. Kon­tei­ne­rid on plaa­nis pan­na va­ri­ka­tu­se al­la ning pii­ra­ta sin­na li­gi­pää­su. See tä­hen­dab, et jaa­ma saab min­na vaid kind­la­tel kel­laae­ga­del ehk mit­te ko­gu öö­päe­va.
Jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se käi­gus on loo­tus, et saab lik­vi­dee­ri­da ka kat­la­ma­ja en­di­se abi­hoo­ne, mis võib ol­la ma­suu­di­ga saas­tu­nud.

Ala­ri Kruus­vall kin­ni­tas, et en­ne, kui jäät­me­jaam val­mis po­le, jäät­me­punk­ti ei su­le­ta. Prae­gu on jäät­me­punk­tis kaks kon­tei­ne­rit, ku­hu saab viia oht­lik­ke jäät­meid ning elekt­roo­ni­kat. Kui jäät­me­jaam val­mib, oleks kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul mõist­lik viia sin­na ka kon­tei­ne­rid, mis on prae­gu Aru­kü­la rah­va­ma­ja ta­ga.

Eelmine artikkelSiit nur­gast ja sealt nur­gast koo­li­põ­ran­da­le kok­ku!
Järgmine artikkelPre­si­dent Ani­ja val­las