Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP valiti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­meheks

2657
HOLi juhatuse vastvalitud esimees ANDRE SEPP, tegevdirektor JOEL JESSE ja HOLi jurist KRISTJAN KENAPEA.

HO­Li vo­li­ko­gu va­lis AND­RE SE­PA ame­tis­se ühe­hääl­selt.

Möö­du­nud nä­da­lal oli Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gu esi­me­ne is­tung pä­rast vii­ma­seid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Päe­va­kor­ras oli ju­ha­tu­se esi­me­he, asee­si­me­he, ju­ha­tu­se ning re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­te va­li­mi­ne. Ain­sa kan­di­daa­di­na va­li­ti HO­Li ju­ha­tu­se esi­me­heks Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp, asee­si­me­heks Lok­sa vo­li­ko­gu asee­si­mees Hel­le Loots­mann, kes oli HO­Lis sa­mal ko­hal ka eel­mi­se koos­sei­su ajal.

HO­Li vo­li­ko­gu is­tun­gil Tal­lin­nas 17. jaa­nua­ril sea­dis And­re Se­pa kan­di­da­tuu­ri üles Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja.

And­re Sepp on ol­nud HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees va­rem kuus aas­tat, aas­ta­tel 2002-2007: „Olen taas ko­du­val­la ee­sot­sas ning mul on Har­ju­maa üle hea meel. Kui mu eel­mi­ses­se pe­rioo­di HO­Li esi­me­he­na jäi Har­ju ühist­rans­por­di­kes­ku­se käi­vi­ta­mi­ne ja HO­Li ma­ja ra­ja­mi­ne, siis prae­gu­ne väl­ja­kut­se on Har­ju maa­kon­na iden­ti­tee­di kü­si­mus. Ühis­te­ge­vus peab meid kok­ku too­ma ja liit­ma. Har­ju kesk­mi­ne peab ole­ma Ees­ti pa­rim. Tun­nen Har­ju­maad, siin toi­muv on mul­le sü­da­me­lä­he­da­ne.”

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam soo­vis tea­da, kui­das hin­dab And­re Sepp või­ma­lu­si koos­tööks va­lit­sus­koa­lit­sioo­ni­ga. And­re Sepp vas­tas, et va­lit­sus ja HOL pea­vad ole­ma part­ne­rid: „Loo­dan, et val­da­de ja lin­na­de lii­du ühi­ne­mi­ne viib meid va­lit­su­se­le lä­he­ma­le. Lii­dud tee­vad õi­ges­ti, kui ei tee va­het, mil­li­ne on va­lit­sus­koa­lit­sioon, pea­me lä­bi saa­ma kõi­gi­ga, ole­ma oma soo­vi­des ja te­ge­vus­tes jär­je­kind­lad.”

Kii­li val­la­va­nem Ai­mur Lii­va uu­ris, kas on plaa­nis te­ha mi­da­gi se­ni­sest tei­si­ti. And­re Se­pa sõ­nul on suu­rim muu­da­tus, et HO­Li kõr­val po­le enam maa­va­lit­sust: „Väl­ja on ku­ju­ne­mas uued part­ne­rid mi­nis­tee­riu­mi­tes. Soo­vin tu­ge­va­mat koos­töö­meelt ning ka mit­te­for­maal­seid üri­tu­si, kus oma­va­lit­sus­ju­hid saak­sid va­balt oma­va­hel su­hel­da.”

And­re Sepp ko­gus va­li­mis­tel 27 häält, kee­gi vas­tu ei ol­nud. Ta võ­tab tea­te­pul­ga üle se­ni­selt esi­me­helt Kau­po Rät­se­palt.
Ju­ha­tu­se asee­si­me­he kan­di­daa­te oli sa­mu­ti üks – And­rus Um­bo­ja esi­tas Hel­le Loots­man­ni, kes on ala­tes 1999. aas­tast Lok­sa vo­li­ko­gu lii­ge, ol­nud Lok­sa lin­na­pea, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, prae­gu Lok­sa vo­li­ko­gu asee­si­mees. Vii­ma­sed 8 aas­tat on ta ol­nud HO­Li asee­si­mees.
Hel­le Loots­mann sai 21 poolt- ja 4 vas­tu­häält, üks se­del oli ri­ku­tud.

HO­Li 5liik­me­lis­se ju­ha­tus­se va­li­ti veel Rae val­la­va­nem Mart Võrk­laev, Saue val­la­va­nem And­res Laisk. Tal­lin­na lin­na esin­dab ju­ha­tu­ses vo­li­ko­gu esi­mees Mih­hail Kõl­vart.

Seo­ses maa­va­lit­sus­te sul­ge­mi­se­ga on HOL suu­ren­da­nud pal­ga­lis­te töö­ta­ja­te ar­vu, mis on nüüd 11 ehk ligi poo­le suu­rem kui se­ni. Möö­du­nud aas­ta ok­toob­rist on ame­tis uus te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se, kes töö­tas va­rem Har­ju maa­va­lit­su­ses.
Har­ju­maa 610 000 ela­nik­ku esin­da­vad HO­Li vo­li­ko­gus 32 lii­get, igast oma­va­lit­su­sest kaks, üks val­la­va­lit­su­se, tei­ne vo­li­ko­gu esin­da­ja­na. Va­rem oli liik­me­te arv vo­li­ko­gus 46.

MTÜ Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit on moo­dus­ta­tud 1992. aas­tal oma­va­lit­sus­te koos­töö ja koos­te­ge­vu­se aren­da­mi­seks. Lii­du tä­na­vu­ne ee­l­ar­ve on li­gi mil­jon eu­rot, mil­lest 308 000 eu­rot moo­dus­ta­vad oma­va­lit­sus­te liik­me­mak­sud. HO­Li vo­li­ko­gu koh­tub kord kuus.