Raa­si­ku kä­si­pal­lu­rid lõ­pe­ta­sid esi­me­se hooa­ja spor­di­päe­va­ga

2160
Ees GREG HAA­LEN, RO­BIN JÄR­VEOTS, RAI­NIS JUK­SAAR, KA­RO­LIN KLI­MEN­KO, LI­DIA BE­LO­VA, CRIS TED­RE­MAA, JAAN-JO­HAN­NES SIKK. Ta­ga tree­ner TA­LIS SUU­RORG, TO­MI SUU­RORG, JOO­SEP TIIK, PAUL-MAR­TEN JAN­TER, JEN­NI­FER TA­LUS­TE, AN­NA-LII­SA HEI­DE, AND­RI PUU­SEPP.

Raa­si­ku ela­nik TA­LIS SUU­RORG asu­tas kä­si­pal­lik­lu­bi HC Cen­ter ning loo­dab, et pea­gi suu­dab mees­kond kon­ku­rent­si pak­ku­da suur­te­le kä­si­pal­li­kant­si­de­le Aru­kü­la­le ja Keh­ra­le.

Raa­si­ku koo­lis oli 29. mail spor­di­päev. Kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on koo­liaas­ta lõ­pe­ta­tud olüm­pia­män­gu­de­ga, siis tä­na­vu ot­sus­tas koo­li­pe­re need va­he­le jät­ta. Staa­dio­ni hõi­vas kä­si­pall, ko­gu koo­li­päe­va jook­sul said lap­sed osa­le­da võist­lus­tes, mis kä­si­pal­li­ga seo­tud – pal­li põr­ga­ta­da, sel­le­ga joos­ta, proo­vi­da täp­sust, osa­vust ning ka tra­dit­sioo­ni­list kä­si­pal­li­män­gu. Spor­di­päe­va kor­ral­da­sid Raa­si­ku põ­hi­kool ja HC Cen­ter, Raa­si­ku uus kä­si­pal­li­klu­bi, mis te­gut­se­nud ala­tes mul­lu sü­gi­sest. Spor­ti­ma tu­lid koo­li 1.-6 klas­si lap­sed ning las­te­aiast 5 rüh­ma, kok­ku 200 last.

Raa­si­ku ela­nik ja põ­hi­koo­li lap­se­va­nem Ta­lis Suu­rorg ju­tus­tas, et kä­si­pal­li po­le te­ma tea­da Raa­si­kul män­gi­tud: „Meil on val­mi­mas uus ja suur spor­di­hoo­ne, vii­ma­ne aeg tuua Raa­si­ku­le spor­dia­la­sid üli­po­pu­laar­se­le jalg­pal­li­le li­saks. Loo­dan, et rah­vas ka omal käel, kas või ama­töö­ri­de­na, hak­ka­vad spor­di­saa­lis eri ala­sid kat­se­ta­ma.”

Ta­lis Suu­rorg sõ­nas, et spor­dia­la­dest kuu­lub ta sü­da kä­si­pal­li­le: „Olen pä­rit Keh­rast, kuid koo­lis käi­sin Tal­lin­nas, kus hak­ka­sin kä­si­pal­li män­gi­ma. Mi­nu kar­jäär jäi lü­hi­ke­seks, män­gi­sin 5.-9. klas­si­ni, kuu­lu­sin Re­val-Sport mees­kon­da. Ül­di­selt on aga nii, et kes kä­si­pal­li har­ras­ta­nud, jää­vad sel­le­le truuks – käi­vad män­ge vaa­ta­mas, on abiks nõu ja jõu või spon­sor­lu­se­ga.”

Tree­ne­ri­tööd po­le ta va­rem tei­nud: „Kui Raa­si­ku koo­lis ol­di nõus, et kä­si­pal­lit­renn luua, hak­ka­sin en­nast aren­da­ma, käi­ma koo­li­tus­tel. Na­gu lap­sed, are­nen ka mi­na.”

Tren­ni an­nab ta 1.-3. klas­si pois­te­le-tüd­ru­ku­te­le: „En­ne­kõi­ke taht­sin kok­ku pan­na koo­li­mees­kon­na, et osa­le­da koo­li­de kä­si­pal­li­võist­lus­tel. Saa­vu­ta­si­me Har­ju­maal oma alag­ru­pis kol­man­da ko­ha. Kor­ra ole­me võist­le­nud kä­si­pal­li­lii­du kor­ral­da­tud al­ga­ja­te lii­gas. See, et mees­kond on pü­si­ma jää­nud ja kas­vab, on pu­has boo­nus.”

Sü­gi­sel soo­vib tree­ner ava­da va­ne­ma­te las­te rüh­mi: „See­tõt­tu la­si­me­gi las­tel spor­di­päe­val sõb­ra­li­kus õhk­kon­nas kä­si­pal­li­män­gu proo­vi­da, et näek­sin, kui­das va­ne­mad lap­sed män­gi­vad. Loot­sin ka, et ehk mõ­ni avas­tab en­da jaoks kä­si­pal­li. Soov on te­ha ka tüd­ru­ku­te mees­kond, ku­na neid on Ees­tis vä­hem, on suu­rem tõe­näo­sus seal mi­da­gi saa­vu­ta­da. Ta­len­did tu­leb üles lei­da ning an­da või­ma­lus, mi­ne tea, ehk män­gib neist kee­gi ku­na­gi Ees­ti koon­di­ses.”

Prae­gu käi­vad tren­nis 15 last. Tree­ner sõ­nas, et las­tel võib küll ol­la hu­vi, kuid on ka aja­puu­dus, ku­na muid tren­ne-hu­vi­rin­ge on nii pal­ju: „Kui va­ra­sem ho­bi on sa­mal ajal, ki­pub kä­si­pall prae­gu kao­ta­ma. Uuel hooa­jal ta­ha­me lei­da või­ma­li­kult pal­ju­de­le so­bi­va tren­nia­ja.”

Tu­ge­vad kä­si­pal­li­mees­kon­nad on Raa­si­ku lä­he­dal nii Aru­kü­las kui Keh­ras. Ta­lis Suur­org sõ­nas, et ol­lak­se ka­he tu­ge­va va­hel: „Meie koo­lis on lap­si küll vä­hem, kuid kar­ta po­le mi­da­gi. Se­ni te­gi­me tren­ni au­las, kus sai piir­du­da vaid har­ju­tus­te ning pal­li kat­su­mi­se­ga, kor­ra­li­ku män­gu oli ras­ke pi­da­da. Tee­me oma as­ja või­ma­li­kult häs­ti ja vaa­ta­me, ku­hu väl­ja jõua­me. Suu­res saa­lis on kind­las­ti ka suu­re­mad oo­tu­sed.”

Eelmine artikkel100 arukülalase kohta ilmub kogumik
Järgmine artikkelHEI­NO JU­NO­LAI­NEN: „Mi­nu üle­san­ne on ta­ga­da Kuu­sa­lu val­la­ma­jas töö­ra­hu.“