Raa­si­ku FC Jo­ker jät­kab või­du­lai­nel

1429

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs sai Raa­si­ku FC Jo­ker 5. jär­jes­ti­ku­se või­du ning jät­kab liid­ri­na.
Hooa­ja 6. voo­ru män­gus, mis toi­mus ko­dus­taa­dio­nil lau­päe­val, 22. ap­ril­lil, alis­tas Jo­ker 1:0 lii­ga uus­tul­nu­ka, Pai­de Lin­na­mees­kond U21. Ava­poo­laeg lõp­pes vä­ra­va­te­ta, kuid män­gu 69. män­gu­mi­nu­til viis duu­bel­mees­kon­na peat­ree­ner Rii­do Rei­man Jo­ke­ri 1:0 juh­ti­ma.
Ku­na roh­kem vä­ra­vaid ei löö­dud, sai Raa­si­ku mees­kond taas või­du. Jo­ker jät­kab 18 punk­ti­ga lii­ga liid­ri­na, järg­mi­ne mäng on kol­ma­päe­val, 26. ap­ril­lil võõr­sil möö­du­nud hooa­jal kõr­ge­mas lii­gas män­gi­nud Koht­la-Jär­ve JK Jär­ve­ga.
III lii­ga idat­soo­nis kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker II pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil Pai­des JK­le Väät­sa Vald 3:4.
Ju­ba 6. män­gu­mi­nu­til viis Ain Pla­tat­sis Jo­ke­ri 1:0 juh­ti­ma, pea­gi suu­ren­das Jaan Ja­las edu­sei­su 2:0-le. Edu ei ol­nud kauaks, viis mi­nu­tit hil­jem oli män­gu­seis vii­gi­li­ne 2:2.
Väät­sa mees­kon­na mõ­le­mad vä­ra­vad lõi Ras­mus Pro­vor­ni­kov, kes te­gi Raa­si­ku mees­kon­na­le pea­va­lu ka tei­sel poo­la­jal. Kui­gi ava­poo­laeg lõp­pes Jo­ke­ri 3:2 edu­sei­sus – 33. mi­nu­til viis Kris­to Sa­la­ma­tin kü­la­lis­mees­kon­na taas juh­ti­ma, suu­tis Ras­mus Pro­vor­ni­kov ka tei­sel poo­la­jal lüüa kaks vä­ra­vat. Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond lan­ges lii­ga­ta­be­lis 4 punk­ti­ga 5. ko­ha­le.
Järg­mi­ne mäng on Kuu­sa­lu Ra­da­ga lau­päe­val, 29. ap­ril­lil Raa­si­kul.
Oma esi­mest hooae­ga IV lii­ga põh­ja-idat­soo­nis alus­tas Ani­ja JK. Esi­me­ne mäng kol­ma­päe­val, 19. ap­ril­lil Loo staa­dio­nil Tal­lin­na De­poo vas­tu lõp­pes 0:0 vii­gi­ga. Ava­voo­ru jä­rel on Ani­ja JK oma lii­ga 9 mees­kon­na seas 1 punk­ti­ga 5. ko­hal.
Järg­mi­ne lii­ga­mäng on pü­ha­päe­val, 30. ap­ril­lil ko­dus­taa­dio­nil Tal­lin­na JK Pi­raa­ja II vas­tu. En­ne se­da võõr­sus­tab Ani­ja JK kol­ma­päe­val, 26. ap­ril­lil Keh­ra staa­dio­nil väi­kes­te ka­ri­ka­võist­lus­te 1/32-fi­naa­lis AC Rap­lat.
Nais­te II lii­gas män­gis FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil Raa­si­kul Tar­tu JK Tam­me­ka II vas­tu väl­ja 2:2 vii­gi. Ava­poo­l­ajal viis Ma­ri Tep­pan ko­du­nais­kon­na 1:0 juh­ti­ma. 81. män­gu­mi­nu­til suu­ren­das Vik­to­ria Moor­soo edu 2:0-le, pa­ra­ku saa­tis Lui­sa Val­gis­te järg­mi­sel mi­nu­til pal­li oma­vä­ra­vas­se ning kui­gi võit oli käe­ga­kat­su­tav, õn­nes­tus vas­tas­tel män­gu tei­sel li­sa­mi­nu­til seis vii­gis­ta­da.
Kui­gi 16. ap­ril­lil toi­mu­nud ava­män­gus kao­tas Jo­ke­ri-Kuu­sa­lu ÜN JK Nar­va Tran­si­le suu­relt 0:7, tü­his­ta­ti tu­le­mus, ku­na Nar­va nais­kond ka­su­tas män­guõi­gust mit­te­oma­vaid män­gi­jaid ning ühend­nais­kond sai ta­gant­jä­re­le teh­ni­li­se või­du. See­ga on Jo­ke­ri-Kuu­sa­lu nais­kon­nal ka­hest män­gust 4 punk­ti, mil­le­ga ol­lak­se 9 nais­kon­na seas 3. ko­hal. Pü­ha­päe­val, 30. ap­ril­lil män­gi­tak­se Raa­si­kul Saa­re­maa nais­kon­na­ga JK Saa­re­pii­ga.

Eelmine artikkelEAS an­nab Keh­ra sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks 80 000 eu­rot
Järgmine artikkelUjumisvõistlus Kuusalu Kevad 2017