Post­kas­tid ja tä­na­va­numb­rid kor­da!

472

Vii­ma­sel ajal saab Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus iga nä­dal Raa­si­ku val­last te­le­fo­ni­kõ­ne­sid ja e-kir­ju, et aja­leht ei ole tel­li­ja­te­ni jõud­nud. Järg­ne­vad toi­me­tu­se kir­jad ja kõ­ned Om­ni­vas­se.

Sealt saa­me va­ban­du­sed ja lu­ba­du­se tel­li­tud pos­t edas­pi­di pa­re­mi­ni ko­ha­le viia, kuid li­sa­tak­se ka, et Aru­kü­la ja Raa­si­ku piir­kon­na post­kas­tid on mit­mel pool kor­rekt­selt mär­gis­ta­ma­ta, mis ras­ken­dab pos­ti­kul­le­ri tööd.

Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik sõi­tis eel­mi­sel nä­da­lal seal­se pos­ti­kul­le­ri­ga kaa­sa, et oma sil­ma­ga nä­ha, kui­das töö käib ja mis prob­lee­mid et­te tu­le­vad. Aval­da­me näh­tust-kuul­dust põh­ja­li­ku üle­vaa­te. Loo­da­me, et see pa­neb mõ­ne­gi ma­ja- ja post­kas­tio­ma­ni­ku ko­duümb­ru­ses tei­se pil­gu­ga rin­gi vaa­ta­ma – kas ja kui­das on elu­ma­ja ja ka post­kast võõ­ra jaoks lei­tav, mil moel pää­seb pos­ti­kul­ler post­kas­ti­le li­gi.

Ma­ja­numb­ri­te ole­ma­so­lu ja hea näh­ta­vus po­le olu­li­sed ai­nult pos­ti­kul­le­ri­te töö ker­gen­da­mi­seks, vaid ka ela­ni­ke või­ma­li­ke ohuo­lu­kor­da­de pu­hul – et tu­le­tõr­je ja kii­ra­bi ei ku­lu­taks ae­ga asu­ko­ha ot­si­mi­seks, vaid jõuak­sid va­ja­du­sel või­ma­li­kult kii­res­ti ko­ha­le.

Eelmine artikkelLeiu­ta­ja LEO SIE­MANN Kuu­sa­lu val­last hak­kas toot­ma rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu
Järgmine artikkelRih­ma­ga on tur­va­li­ne!