PIIA-LIIS SEE­DE­RI­LE Ees­ti MV kuld ja pronks

516

GUI­DO TREES

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Ees­ti 2018. aas­ta täis­kas­va­nu­te ja noor­te ko­roo­na meist­ri­võist­lu­sed. Täis­kas­va­nud võistlesid lau­päe­val, 8. det­semb­ril Saa­re­maal. Kao­tu­se­ta tu­li võit­jaks And­rea Uus­tulnd Sa­ku klu­bist Piia-Liis See­der Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bist või­tis pronks­me­da­li. Mees­te seas sai Vil­jar Me­hik Pe­nin­gi pa­ri­ma­na 9. ko­ha.

Pü­ha­päe­val, 9. det­semb­ril toi­mu­sid Ti­he­met­sas Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lu­sed. Seal või­tis Piia-Liis See­der ta­sa­vä­gis­te män­gu­de jä­rel meist­ri­tiit­li, kus­juu­res tal tu­li män­gu­de lõ­pe­ta­mi­seks kor­du­valt soo­ri­ta­da kee­ru­li­si löö­ke. Noor­mees­test osu­tas meist­riks tul­nud Ma­rek Le­pis­ti­le tub­li vas­tu­pa­nu Pe­nin­gi klu­bi noor­mees Ras­mus Go­lub­kov Vai­dast.

Nä­dal va­rem toi­mu­nud Pe­nin­gi 34. ka­ri­ka­võist­lu­sel paa­ris­män­gus said esi­ko­ha mul­lu­sed võit­jad Mikk ja Mih­kel Le­pist. Võist­lus toi­mus ka­hes eta­pis, al­gu­ses oli eel­ring, see­jä­rel väl­ja­lan­ge­mis­män­gud. Eel­rin­gi­dest pää­se­sid 4 pa­re­mat pool­fi­naa­li­des­se. Kol­man­da ko­ha män­gus alis­ta­sid se­ga­paa­ri­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha­ga lep­pi­nud Piia-Liis See­der ja Gui­do Trees Pe­nin­gilt Ants Ver­gi (Keh­ra) ja Vil­jar Me­hi­ku (Pe­nin­gi). Fi­naa­lis alis­ta­sid Mikk ja Mih­kel Le­pist Ma­rek Le­pis­ti-And­rea Uus­tuln­di.