Noor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev

1182
ASSO SOOSALU

AS­SO SOO­SA­LU,
La­he­da Koo­li­päe­va pro­jek­ti­juht

Noor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev toob kok­ku noo­red, (kar­jää­ri)või­ma­lu­sed ja edu­lood. See on päev, mis pa­kub ideid, pa­neb mõt­le­ma ning loob kon­tak­te. See on päev noor­telt noor­te­le.

Noor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev toi­mus tä­na­vu 21. no­vemb­ril ju­ba 16. kor­da ning tõi kok­ku roh­kem kui 1200 koo­li­noort üle Ees­ti. Kon­ve­rent­si ees­märk on in­nus­ta­da ja ins­pi­ree­ri­da, suu­na­ta noo­ri unis­ta­ma ja oma unis­tu­si täi­de vii­ma. See­kord oli kon­ve­rent­si tee­ma jät­ku­suut­lik­kus, mis tõi la­va­le näi­teks Kel­ly Sil­da­ru, Len­na Kuur­maa, Pärt Uus­ber­gi, Sand­ra Ra­ju ja pal­jud tei­sed­ki.

Esi­ne­jad ha­ru­ta­sid noor­te­ga lah­ti jät­ku­suut­lik­ku­se laia mõis­te – mi­da tä­hen­dab jät­ku­suut­lik­kus eri­ne­va­tes vald­kon­da­des na­gu tea­ter, muu­si­ka, sport, aja­kir­jan­dus, rei­si­mi­ne, ühis­kond ül­di­selt, kesk­kon­na­kait­se, kir­jan­dus, et­te­võt­lus ning tea­dus ja teh­no­loo­gia. Eri­ne­va­te elua­la­de ja esi­ne­ja­te kau­du sel­gi­ta­ti noor­te­le, kui­das ol­la jät­ku­suut­lik, kui­das mär­ga­ta ta­sa­kaa­lu en­da sees ja ümb­rit­se­vas kul­tuu­ri­ruu­mis. Ühes­koos jõu­ti aru­saa­ma­le, et jät­ku­suut­lik­kus po­le seo­tud ai­nult kesk­kon­nap­rob­lee­mi­de­ga.

Osa­le­jad olid 256 koo­list ja noor­teor­ga­ni­sat­sioo­nist. Kõi­ge ak­tiiv­sem maa­kond on Pär­nu, kust võt­sid osa 177 noort, Har­ju­maa asus osa­le­ja­te ar­vu poo­lest 4. ko­hal. Meie kan­dist võt­sid osa noo­red Kuu­sa­lu kesk­koo­list, Lok­sa güm­naa­siu­mist ja Ko­se güm­naa­siu­mist, kok­ku 21 ak­tiiv­set noort. Pea­mi­selt saa­de­tak­se kon­ve­rent­sist osa võt­ma õpi­la­se­sin­du­se esin­da­jaid kas tä­nu­tä­heks teh­tud töö eest või uu­ri­maks, kui­das oma koo­li elu veel­gi at­rak­tiiv­se­maks muu­ta.

Mis teeb aga sel­le kon­ve­rent­si eri­li­seks? Se­da kor­ral­da­vad noo­red! 9liik­me­li­ne kor­ral­dus­mees­kond koos­neb pea­le­hak­ka­ja­test noor­test va­nu­ses 18-27. Li­saks lõid päe­va õn­nes­tu­mi­ses kaa­sa 15 va­ba­taht­lik­ku, kel­lest noo­rim oli 13aas­ta­ne ja va­nim äs­ja täis­ea­li­seks saa­nu. Ko­gu kon­ve­rent­si kor­ral­du­se eest, ala­tes 22 eri­ne­va bus­si­lii­ni pai­ka­sät­ti­mi­sest spon­so­ri­te leid­mi­se ja üri­tu­se tu­run­du­se­ni, hoo­lit­ses vaid kä­pu­täis noo­ri.

Ja mis nad vas­tu saa­vad? Kõi­ge suu­rem tä­nu on mui­du­gi seis­ta õn­nes­tu­nud päe­va lõ­pus 1200 noo­re ees Ale­xe­la Kont­ser­di­ma­ja la­val ja kuul­da tä­nuap­lau­si kor­ral­dus­mees­kon­na­le. Veel väär­tus­li­kum on aga ko­ge­mus, mi­da sel­li­se mas­taa­bi­ga üri­tu­se­ga kor­ral­da­mi­ne an­nab.
Olen nüüd­seks ol­nud La­he­da Koo­li­päe­va pro­jek­ti­juht 8 kuud. Mi­nu üle­san­ne on mees­kon­na­töö koor­di­nee­ri­mi­ne, et kõik mut­ri­ke­sed teek­sid oma tööd õi­ges­ti ja õi­gel ajal. Olen ala­ti taht­nud an­da mees­kon­na­le või­ma­li­kult va­bad käed. See an­nab nei­le suu­re­ma mo­ti­vat­sioo­ni te­ha oma üle­san­deid, mit­te täi­ta liht­salt käs­ku. Olen sel­le aja jook­sul õp­pi­nud roh­kem, kui olek­sin osa­nud et­te ku­ju­ta­da. Eel­kõi­ge os­kan nüüd pal­ju pa­re­mi­ni ae­ga pla­nee­ri­da ja ol­la val­mis iga­su­gus­teks oo­ta­ma­tus­teks. Ar­van aga, et kõi­ge väär­tus­li­kum en­da jaoks on mees­kon­na aus­tus ja usal­dus mi­nu vas­tu ning kind­lus­tun­ne, et mu sel­ja ta­ga on tra­gid noo­red.

Ar­van, et võin lõ­pe­tu­seks ko­gu mees­kon­na eest öel­da, et noo­red, ärge kart­ke ris­ki­da, proo­vi­da eri­ne­vaid as­ju. Öel­dak­se, et kõi­ge kii­re­mi­ni saa­vad edu­kaks need, kes tee­vad kõi­ge roh­kem vi­gu kõi­ge lü­he­ma aja­ga. Vi­ga­de te­ge­mi­sel tu­leb nen­dest ka õp­pi­da – mui­du po­le neist min­git ka­su. Är­ge kart­ke, ol­ge uu­dis­hi­mu­li­kud ning leid­ke en­das jul­gus ris­ki­da!

Eelmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma hin­nad on Ani­ja val­la ela­ni­ke­le sood­sa­mad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald on suu­ren­da­nud kon­kur­siü­ri­tus­te ee­lar­vet