Mil­le poo­lest eri­neb Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teis­test te val­las/lin­nas kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest?

1438

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des esi­me­sel po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did.

ANI­JA VALD

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, PEEP KASK: „Ta­haks us­ku­da, et kõi­ki­de ni­me­kir­ja­de ühi­ne ning pea­mi­ne ees­märk on oma te­ge­mis­te kau­du kaa­sa ai­da­ta meel­di­va ja eri­ne­vaid või­ma­lu­si pak­ku­va ko­du­kan­di loo­mi­se­le. Koos ku­jun­da­me uue­le Ani­ja val­la­le tu­ge­va iden­ti­tee­di, mis väl­jen­dub ühis­tes väär­tus­tes, üh­te­kuu­lu­vus­tun­des, tur­va­li­su­ses ning ra­hu­lo­lus sot­siaal­ma­jan­dus­li­ke aren­gu­te­ga. Ole­me  koos­tööal­tid ning sei­sa­me ava­tud ja lä­bi­paist­va val­la juh­ti­mi­se eest. Ei ole meie ja teie – meie kõik ole­me üks Ani­ja vald!“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, JAA­NUS KA­LEV: „Meie pi­kas ni­me­kir­jas on ini­me­si eri­ne­va­telt elua­la­delt, eri rah­vu­sest, eri va­nu­sest, on me­hi ja nai­si, esin­da­tud on nii lin­na- kui kü­lai­ni­me­sed, on amet­nik­ke ja et­te­võt­jaid, kok­ku­võt­li­kult lä­bi­lõi­ge tu­le­va­se ühend­val­la ini­mes­test, kel­le kau­du saa­vad va­li­jad omi soo­ve ot­sus­ta­ja­te­ni tuua. Meie era­kon­nal on vä­ga pi­kaa­ja­li­ne ko­ge­mus KO­Vi va­lit­se­mi­ses osa­le­mi­ses. Va­lit­su­ses ol­les ai­tab Ees­ti Kes­ke­ra­kond meie soo­ve  ja plaa­ne täi­de viia. Me ole­me ole­mas ka pä­rast va­li­mis­päe­va, ole­me ole­mas ka järg­mis­tel va­li­mis­tel.“

Va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, AR­VI KA­RO­TAM: „Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se ni­me­ki­ri on ai­nus tõe­li­selt lii­tu­nud Aeg­vii­du ja Ani­ja val­da­de ni­me­ki­ri, mis ta­gab kõi­gi piir­kon­da­de esin­da­tu­se vo­li­ko­gus.“

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit, KAA­REL ARUS­TE: „Meie va­li­mis­ni­me­ki­ri sei­sab sel­le eest, et val­lae­la­ni­ke lap­sed saa­vad oma ha­ri­du­se, nii põ­hi- kui güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se, val­la koo­li­des – põ­hi­ha­ri­du­se Keh­ras, Ala­ve­res või Aeg­vii­dus, güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se Keh­ras. Keh­ra güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­jad saa­vad koo­li ku­lul au­to­ju­hi­loa. Pea­me vä­ga olu­li­seks Keh­ras­se uju­la ehi­ta­mist ning raud­teea­lu­se ja­la­käi­ja­te tun­ne­li ra­ja­mist Keh­ra va­na-asu­la ja kesk­lin­na va­he­le, et ta­ga­da ela­ni­ke ohu­tus liik­le­mi­sel.“

Kuu­sa­lu vald

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, UR­MAS KIRT­SI: „Meie tegevus on suunatud tulevikule, mitte mineviku osatamisele. Valimisprogramm on konkreetne ja annab valijale selge teadmise kavandatavast. Valimisliit Ühine Kodu on valimistel teist korda ja oleme tõestanud, et sõnadele järgnevad teod. Paljudel meist on valla juhtimise kogemus, kuid peaaegu pooled on uued liikmed. Meil on nii värskeid ideid kui ka oskust ja vastutustunnet hoida väärtuslikku. Oleme avatud, kuulame valijat ja soovime hoida tema usaldust.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAR­GUS SOOM: „Vali­ja­tel on kin­del tun­ne era­kon­na ni­me­kir­ja ee­lis­ta­da. Kan­di­dee­ri­jad  va­hel­du­vad, kuid  maail­ma­vaa­te­li­sed väär­tus­hin­nan­gud  jää­vad. Ka Re­for­mie­ra­kon­na ni­mi on va­li­ja­te­le kin­del kva­li­tee­dimärk. Me ei ta­ha kel­le­ga­gi vas­tan­du­da. Ole­me nõus hea Kuu­sa­lu tu­le­vi­ku eest kaas­vas­tu­ta­ma kõi­gi­ga, kes ja­ga­vad meie  väär­tus­hin­nan­guid:  ava­lik ja lä­bipais­tev  ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­tud ot­sus­tusp­rot­sess, kõi­gi osa­pool­te ar­va­mus­te ära kuu­la­mi­ne ja ühi­se ni­me­ta­ja leid­mi­ne, ko­da­ni­ku ja ko­gu­kon­na hu­vi­de ee­lis­ta­mi­ne.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, VÄR­NER LOOTS­MANN: „Kü­si­mu­se sel­li­ne püs­ti­ta­mi­ne on kum­ma­li­ne. Ni­me­kir­jad saa­vad eri­ne­da üks­tei­sest kan­di­dee­ri­ja­te ar­vu, sot­siaal­se koos­lu­se, ha­ri­du­se jne jär­gi. Kind­lasti täh­tis aga mit­te kõi­ge täht­sam. Olu­li­seks peaks siis­ki ole­ma si­su ja ees­märk. Eel­dan, et ees­märk on kõi­ki­del ni­me­kir­ja­del ühe­su­gu­ne – see on koos­töö­val­mim, tu­ge­vam, toi­mi­vam ja oma ela­ni­kest enam hoo­li­vam Kuu­sa­lu vald.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, MAR­TI HÄÄL: „Meie kan­di­daa­did esin­da­vad laia­põh­ja­li­selt val­la eri­ne­vaid piir­kon­di, ko­gu­kon­di, va­baü­hen­du­si ning val­la juh­ti­mi­se ja aren­gu sei­su­ko­halt olu­li­si vald­kon­di. Kes­ken­du­me sel­le­le, kui­das saab, mit­te sel­le­le, miks po­le või­ma­lik. Vas­tan­du­mi­se ase­mel ko­gu­me pa­ri­mad ideed, et need el­lu viia. Meie tii­mis on pa­ra­jalt noo­rus­lik­ku söa­kust, elu­tar­ka nu­ti­kust ning suu­res ko­gu­ses te­gut­se­mi­sin­du! Kõik eri­ne­vad, aga kok­ku 1 Kuu­sa­lu.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, SU­LEV VALD­MAA: „Tund­ma­ta pii­sa­valt tei­si, piir­dun meie ni­me­kir­ja ise­loo­mus­ta­mi­se­ga. Ja­ga­me EK­RE vaa­teid, soo­vi­me ini­mes­test hoo­li­vat, aru­kat ja lä­bi­paist­vat val­la­juh­ti­mist. Se­da ei pea me isik­li­kuks nel­ja-aas­ta­seks või­ma­lu­seks, vaid vas­tu­tus­rik­kaks üle­san­deks aren­da­da siin­set elu. Me ei ole ame­ti­te poo­lest või muul moel val­la „toi­dua­he­las“. Ole­me see­tõt­tu oma ar­va­mus­tes va­bad. Jul­ge­me väl­ja öel­da, mi­da mõt­le­me, ning ta­ha­me vo­li­ko­gus ül­dis­tes hu­vi­des va­balt hää­le­ta­da.“

Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald, MA­DIS JÕ­GI: „Meie ni­me­kir­ja ise­loo­mus­tab mit­me­ke­si­sus. Ühi­sa­ju, mis moo­dus­tub eri­ne­va­test rak­ku­dest. Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ta­san­dil ei pea kee­gi rea­li­see­ri­ma oma po­lii­ti­li­si am­bit­sioo­ne või era­kond­lik­ke vaa­teid, sel ta­san­dil tu­leb ol­me la­hen­da­da või­ma­li­kult tõ­hu­salt ning ar­va­mus­te ja et­te­pa­ne­ku­te mit­me­ke­si­sus on sel­leks hea. Tõ­de koo­rub aru­te­lus. Me po­le po­lii­ti­kud, ei kuu­lu era­kon­da­des­se. Ole­me kok­ku tul­nud ko­da­ni­kuak­tiiv­su­se ja te­gut­se­mi­se soo­vi tõt­tu. Meie liik­med on ko­gu­ne­nud sel­les­se ni­me­kir­ja va­ba­taht­li­kult, et pa­nus­ta­da meie ko­du­ko­ha, Kuu­sa­lu val­la, aren­gus­se ning te­gut­se­da ju­ba va­na­rah­va tar­ku­se ko­ha­selt – kus vi­ga näed lai­ta, seal tu­le ja ai­ta.“

Eelmine artikkelKeh­ras oli las­teae­da­de spor­di­päev
Järgmine artikkelMAR­GUS MO­LOK: „Nu­ri­naid Ani­ja val­la tee­de koh­ta on tä­na­vu vä­hem.“