Mida peaks Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik tead­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest

1817

KAT­RIN KULL

Hil­ju­ti esit­les kait­se­mi­nis­tee­rium Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­rin­gu plaa­ne. Erip­la­nee­rin­gut ei ole al­ga­ta­tud, kuid se­da loo­de­tak­se te­ha veel sel aas­tal. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni osas on erip­la­nee­ring käi­mas, sel­lest on ko­da­ni­kul mõn­da­gi kõr­va ta­ha pan­na.

Kesk­po­lü­goo­ni laie­ne­mis­plaa­ni­de osas prae­gu­se ma­hu­ni ning sel­le­ga kaas­ne­va suu­re mõ­ju osas loo­dus­kesk­kon­na­le ja ko­ha­li­ku­le kul­tuu­ri­le on nii ko­gu­kon­da­del, ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel kui teis­tel amet­kon­da­del puu­du­nud va­ja­lik in­fo ku­ni kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se eel­nõu ava­li­kus­ta­mi­se­ni 2018. aas­ta tei­sel poo­lel.

Sel­lest hoo­li­ma­ta on il­ma kesk­kon­na­mõ­ju tead­ma­ta aas­ta­tel 2015-2018 amet­kon­nad koos­kõ­las­ta­nud mit­meid ot­su­seid kait­seots­tar­be­lis­te te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­se ni­mel kesk­po­lü­goo­ni piir­kon­nas. Ko­ha­lik­ke ko­gu­kon­di on aga neis prot­ses­si­des aas­taid süs­teem­selt ei­ra­tud. In­for­mat­sioo­ni plaa­ni­de koh­ta on esi­ta­tud lii­ga hil­ja, see on pal­ju­del juh­tu­del se­ga­ne ja ek­si­tav. See­tõt­tu on kesk­po­lü­goo­ni­ga piir­ne­vail ko­gu­kon­da­del ka­du­nud usal­dus kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ka­vat­sus­te osas kesk­po­lü­goo­ni­ga seo­tud aren­dus­te lä­bi­vii­mi­seks ta­sa­kaa­lus­ta­tult loo­du­se ja ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga. Ka Sood­la har­ju­tus­väl­jak kuu­lub si­su­li­selt kesk­po­lü­goo­ni al­la. Fakt, et se­da pla­nee­ri­tak­se kesk­po­lü­goo­nist just­kui eral­di­seis­va­na, on jär­je­kord­ne näi­de stii­list, mis kait­seots­tar­be­lis­te aren­dus­te­ga pa­ra­ku kaas­neb.

Te­ge­lik­ku­ses on kesk­po­lü­goon koos ni­ini­me­ta­tud ohu­ala­de­ga (mi­da pla­nee­ri­tak­se just­kui eral­di, sa­mas siis­ki kesk­po­lü­goo­ni rii­gi erip­la­nee­rin­gu tuu­les), Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ga ja Ta­pa lä­hi­har­ju­tu­sa­la­ga üks suur kait­seots­tar­be­li­ne ter­vik, mil­le ka­su­ta­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju ja mõ­ju ko­ha­li­ku­le kul­tuu­ri­le on ku­mu­lee­ruv ning peaks see­tõt­tu ole­ma kä­sit­le­tud ühe ter­vi­ku­na.

Nii ohua­la­des­se kui Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le jääb ka era­maid. Kait­se­mi­nis­tee­rium põh­jen­dab fak­ti, et kõi­gi nen­de hu­via­las­se kuu­lu­va­te era­maa­oma­ni­ke­ga po­le se­ni tea­vi­tu­seks ühen­dust võe­tud, sel­le­ga, et ohua­la­de pii­rid po­le se­ni ol­nud lõp­li­kult pai­gas. Sel­li­ne käi­tu­mi­ne muu­dab aga as­ja vas­tu­pi­di hul­le­maks erao­ma­ni­ku­le, kes teeb oma kin­nis­tu­ga seon­du­valt elup­laa­ne.

Kait­se­mi­nis­tee­rium väi­dab, et on kesk­po­lü­goo­nil paik­ne­va­te kin­nis­tu­te osas oma­ni­ke­ga kok­ku­lep­pe­le jõud­nud. Te­ge­li­kult on seal nii poo­le­li­ole­vaid vaid­lu­si kui ka sund­võõ­ran­da­mi­si. Nii­ni­me­ta­tud ohua­la­del on prot­ses­sid al­les käi­mas. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi väi­de „lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad” tä­hen­dab muu­hul­gas se­da, et mit­med oma­ni­kud on saa­nud mär­gu­kir­ja võõ­ran­da­mis­prot­ses­si al­ga­ta­mi­seks vas­ta­valt kin­ni­sas­ja ava­li­kes hu­vi­des oman­da­mi­se sea­du­se­le. Sa­mal ajal po­le aga keh­tes­ta­tud kesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gut ega üleüld­se sea­dus­ta­tud prot­ses­si, mis või­mal­daks nii­ni­me­ta­tud ohua­la­del maid võõ­ran­da­da, sest ohua­la­de moo­dus­ta­mi­seks vas­tu võe­tud va­ba­rii­gi va­lit­su­se lu­ba „kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ümb­rit­se­vas rii­gi­met­sas ala­li­seks rii­gi­kait­se­li­seks väl­jaõp­peks loa and­mi­seks” ei kä­sit­le ju era­maid, vaid ai­nult rii­gi­met­sa.

Sea­dus ei või­mal­da pal­ju­del juh­tu­del ava­li­kes hu­vi­des võõ­ran­da­ta­va kin­nis­tu eest õig­last hin­da maks­ta. Kes on süü­di sel­les, et ala­tes 2001. aas­tast kor­ral­da­tak­se kesk­po­lü­goo­ni te­ge­vu­si, seal­hul­gas ala­tes 2014. aas­tast viiak­se in­ten­siiv­selt lä­bi laien­dus­te­ge­vust il­ma, et oleks ole­mas kor­rekt­ne õi­gus­lik alus ini­mes­te­le õig­la­se hin­na maks­mi­seks? Ja mis on õig­la­ne hind? Se­da võiks en­dalt kü­si­da võõ­ran­da­misp­rot­ses­si lä­bi­vii­ja näi­te­na iseen­da elua­se­me koh­ta.

Kuu­sa­lu, Si­gu­la, Hirv­li, Här­ma­ko­su, Kur­si, Aru, Ko­su, Pil­la­pa­lu, Rau­do­ja ja teis­te kü­la­de ela­ni­kud pea­vad edas­pi­di ole­ma val­mis Sood­la har­ju­tus­väl­jalt läh­tu­va mü­ra ta­lu­mi­seks. Mis­su­gu­ne see mü­ra ole­ma saab, võib uu­ri­da kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju hin­nan­gust ning kü­si­da Läs­na-Loo­bu ja Ta­pa rah­va käest.

Mi­da peaks te­ge­ma ko­da­nik, kes on oma elu­kesk­kon­na pä­rast mu­res ja soo­vib ol­la prot­ses­si­des­se kaa­sa­tud?

Vii­ge end kurs­si maa-ala­ga, ku­hu erip­la­nee­rin­gut ka­van­da­tak­se – kas teil paik­neb seal kin­nis­tu, ole­te har­ju­nud seal va­ba ae­ga veet­ma või muud sel­list.

Su­hel­ge val­la­vo­li­ko­gu­ga. And­ke en­da esin­da­ja­le tea­da, mi­da te olu­kor­rast ar­va­te ja pa­lu­ge, et teie ar­va­mu­se­ga ar­ves­ta­taks Sood­la erip­la­nee­rin­gu­le val­la­va­lit­su­se sei­su­koh­ta­de edas­ta­mi­sel.

Kui erip­la­nee­ring al­ga­ta­tak­se, siis and­ke sel­le­le kind­las­ti oma­pool­ne ta­ga­si­si­de. Eri­pla­nee­rin­gu do­ku­men­did, kui need ava­li­kus­ta­tak­se, leia­te kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt. Ava­li­kus­ta­mi­se osas jäl­gi­ge val­la ko­du­leh­te ja muid ava­lik­ke ka­na­leid.

Kui teie kin­nis­tu osas on seo­ses har­ju­tus­väl­ja loo­mi­se­ga al­ga­ta­tud võõ­ran­da­mi­ne, kuid tei­le see ei so­bi, siis võt­ke ühen­dust selt­sin­gu­ga Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi (loo­du­si­ni­me­ne­so­ja­va­gi.wordp­ress.com). Koos on suu­rem või­ma­lus prot­ses­se ta­sa­kaa­lu­le suu­na­ta – nii, et riik oleks kaits­tud, kuid ini­me­sed saak­sid õig­la­se hü­vi­ti­se, mil­le­ga nad ra­hul olek­sid.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­du
Järgmine artikkelRaa­si­ku kodukandi selts saab maad koer­tep­lat­si­le