MAT­HEAS TRILL­JÄRV on Bal­ti­maa­de ju­do­meis­ter

651

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 26.-27. jaa­nua­ril toi­mu­sid Lä­tis Bal­ti­maa­de noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lu­sed ju­dos.

Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te ke­ha­kaa­lus ku­ni 66 ki­log­ram­mi tu­li Bal­ti­maa­de meist­riks Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Mat­heas Trill­järv Do­kyo Ju­dok­lu­bist. Te­ma võist­lusk­lass oli Bal­ti rii­ki­de tiit­li­võist­lus­te kõi­ge kon­ku­rent­si­ti­he­dam, osa­võt­jaid oli 20.

Ava­rin­gis oli Mat­heas Trill­jär­ve vas­ta­ne And­ris Džemo. Oma pa­re­mu­se maks­ma pa­ne­mi­seks ku­lus Kuu­sa­lu val­la noo­rel ju­do­kal vaid 20 se­kun­dit. Fi­naa­li pää­se­mi­seks tu­li Mat­heas Trill­jär­vel alis­ta­da veel kaks Lä­ti ju­do­kat, Emis So­lov­jovs ja And­ris Ada­mo­vics, ka need mat­šid kest­sid vä­hem kui mi­nu­ti, ning Pi­jus Mi­ka­laus­kas Lee­dust. Fi­naa­lis alis­tas Mat­heas Trill­järv 5.34 mi­nu­tit kest­nud mat­šis lät­la­se Ar­turs Lauf­ma­ni­se ning tu­li võit­jaks.

Lä­ti võist­lus oli ka­det­ti­de koon­di­se komp­lek­tee­ri­mi­se

üks osa­võist­lu­si, et sel­gi­ta­da, kes pää­se­vad su­vel esin­da­ma Ees­tit Poo­las toi­mu­va­tel ka­det­ti­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel.

Eelmine artikkelAnija valla tänavavalgustuseks KIKilt üle 881 000 toetust
Järgmine artikkelVilan­dert vä­hen­dab taas Aru­kü­la-Tal­linn lii­ni väl­ju­mi­si