Maa tu­leb täi­ta kii­re in­ter­ne­ti­ga

1458

39 Tanel Talve, MV-2TA­NEL TAL­VE,
rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma esi­mees

Võin hä­be­ne­ma­ta kin­ni­ta­da, et rii­gi­kok­ku töö­le asu­des võt­sin sü­da­meas­jaks kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se vii­mi­se kõik­ja­le Ees­tis­se. Olen 2,5 aas­ta jook­sul tei­nud Ees­ti­le mi­tu rin­gi pea­le, koh­tu­nud kü­la­selt­si­de­ga, su­hel­nud maal ela­va­te tu­han­de­te ini­mes­te­ga. Ar­vu­kad kok­ku­saa­mi­sed ja vest­lu­sed on kin­nis­ta­nud veen­du­must, et maalt lin­na ko­li­tak­se tih­ti see­tõt­tu, et po­le või­ma­lik te­ha kaug­tööd. Sa­ma­le tõ­de­mu­se­le jõu­dis ka rii­gi­kont­roll oma au­di­tis.

Sot­siaal­de­mok­raa­ti­de sur­vel jõu­dis eel­mi­se va­lit­su­se koa­lit­sioo­ni­lep­pes­se 2015. aas­ta hi­lis­su­vel punkt, et maal ela­va­tele pe­rede­le tu­leb mõist­li­ku hin­na eest ta­ga­da kom­mu­ni­kat­sioo­nid, ka kii­re in­ter­net, mil­leks luua täien­da­vad toe­tus­meh­ha­nis­mid. Suun­da, et riik peab and­ma oma pa­nu­se niiöel­da vii­ma­se mii­li väl­jae­hi­ta­mi­seks, jät­kas veel jõu­li­se­malt 2016. aas­ta no­vemb­ris ame­tis­se as­tu­nud va­lit­sus. Rii­giee­lar­ves­se on sel­leks ka­van­da­tud 20 mil­jo­nit eu­rot.

Olen rää­ki­nud, kui olu­li­ne on ko­ha­li­ke en­di init­sia­tiiv, et kii­re ne­tiü­hen­dus ik­ka igas­se met­sa­tal­lu jõuaks. Esial­gu üri­ta­ti rii­gi ta­san­dil mi­nu püüd­lu­si nae­ru­vää­ris­ta­da. Nüüd­seks on üle Ees­ti lae­ku­nud 50 000 soo­via­val­dust, mis tões­tab ku­ju­kalt va­ja­dust se­ni­sest pa­re­ma in­ter­ne­ti jä­re­le. Sa­mu­ti on pal­jud oma­va­lit­su­sed tei­nud pro­jek­ti õn­nes­tu­mi­se ni­mel tõ­sist tööd ja al­ga­ta­nud di­gi­pro­jek­te, mis kind­las­ti ei to­hi tüh­ja min­na.

Kui­gi oli­me alg­selt ar­va­mu­sel, et kõi­ge mõist­li­kum ja ka­su­li­kum on viia val­gus­kaa­bel ini­mes­te­ni üle­rii­gi­li­se pro­jek­ti raa­mes, siis eri­ne­va­tel põh­jus­tel ot­sus­ta­ti maa­kon­na­põ­hi­se va­rian­di ka­suks. Ku­ni vii­ma­se aja­ni töö­tas mi­nis­tee­rium plaa­ni­ga, kus pro­jek­ti pi­did pa­nus­ta­ma riik, oma­va­lit­sus ja lõpp­tar­bi­ja, igaüks kol­man­di­ku ula­tu­ses. Tao­li­ne skeem oleks aga ol­nud koor­mav oma­va­lit­sus­te­le, kes pi­da­nuks võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks lae­nu võt­ma, te­ge­ma hil­jem sel­le hal­da­mis- ja hool­dus­töid. Ras­ku­si te­ki­tas ka rii­gia­bi loa saa­mi­ne Eu­roo­pa Ko­mis­jo­nilt. Ja mui­du­gi po­le ju­pi­kau­pa ehi­ta­mi­ne kõi­ge tõ­hu­sam tee.

Kõik see viis mi­nis­tee­riu­mi olu­li­se kur­si­muu­tu­se­ni, mis küll te­ge­lik­ku­ses pa­kub oma­va­lit­sus­te­le ja ka ini­mes­te­le sood­sa­ma la­hen­du­se. Möö­nan, et esialg­se­te pet­tu­mus­te ja aru­saa­ma­tus­te ära­hoid­mi­seks pi­da­nuks in­fot märk­sa pa­re­mi­ni ja­ga­ma ja as­jao­sa­lis­te­ga ka ot­se suht­le­ma.

Nüüd on töös üle­riik­lik va­riant, mis toob val­gus­kaab­li kõi­ki­de ma­ja­pi­da­mis­te ja et­te­võ­te­te­ni rii­gi toel ning peab tu­gi­ne­ma oma­va­lit­sus­tes ju­ba teh­tud töö­de­le ja uu­rin­gu­te­le. Oma­va­lit­sus­tel kaob see­ga va­ja­dus in­ves­tee­ri­da oma ra­ha­ko­tist võr­ku­de ehi­tus­se ja kan­da eda­si­si pü­si­ku­lu­sid. Üle­riik­lik pro­jekt või­mal­dab viia kva­li­teet­se ja tas­ku­ko­ha­se in­ter­ne­tiü­hen­du­se ini­mes­te­ni loo­de­tust kii­re­mi­ni.

Eda­sis­te se­ga­dus­te väl­ti­mi­seks pa­nen kir­ja soo­vi­tu­sed ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi­le. Igal ju­hul tu­leb ar­ves­ta­da oma­va­lit­sus­te se­nis­te pin­gu­tus­te­ga ja pa­ran­da­da nen­de­ga koos­tööd. Täh­tis on kes­ken­du­da tu­le­mu­se­le: val­mi­ma peab ava­tud võrk, kus tee­nust saa­vad pak­ku­da kõik soo­vi­jad.

Rii­gi­ko­gu lai­ri­ba toe­tus­rühm ja e-Ees­ti toe­tus­rüh­mad jät­ka­vad tööd sel­le ni­mel, et Ees­ti aren­gut ta­kis­tav di­gi­lõ­he kaoks. Me ko­hus on ta­ga­da ini­mes­te­le ja et­te­võ­te­te­le või­ma­li­kult võrd­sed tin­gi­mu­sed sõl­tu­ma­ta elu- või asu­ko­hast.

Eelmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne ehi­tus on ala­nud
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO: „Kesk­väl­jak 2 tu­leks säi­li­ta­da ja te­ha Kuu­sa­lu ko­gu­kon­na­ma­jaks.“