Lok­sal käib tee­re­mont ja al­gab uue kõn­ni­tee ehi­tus

1177

AS TREF Nord teeb maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel Lok­sat lä­bi­va­tel rii­gi­tee­del taas­tus­re­mon­ti. Lok­sa-Vii­nis­tu teel pin­na­tak­se 800 meet­rit ja Lok­sa-Pä­ris­pea teel 1,1 ki­lo­meet­rit tee­ka­tet.

Maan­teea­me­ti Põh­ja re­gioo­ni pro­jek­ti­juht Ki­rill Za­har­tšen­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ees­märk on pa­ran­da­da liik­lu­so­hu­tust ja sõi­du­tin­gi­mu­si, lik­vi­dee­ri­tak­se eba­ta­sa­su­sed – lõi­gu­ti te­hak­se ta­san­dusf­ree­si­mist, tee­le pan­nak­se uus as­falt­be­too­nist ka­te. Täi­de­tak­se tee­peen­raid, va­he­ta­tak­se liik­lus­mär­gid, uuen­da­tak­se tee­kat­te mär­gis­tust. Kui prae­gu se­da re­mon­ti ei teh­taks, tu­leb hil­jem te­ha põh­ja­li­kumalt, mis võib ol­la kaks kor­da kal­lim.

Li­saks ehi­ta­tak­se Lok­sa­le val­gus­ta­tud kõn­ni­tee te­ha­sest ku­ni pääs­te­de­poo­ni, sel­le pik­kus on li­gi 620 meet­rit.

Pro­jek­ti­juht mär­kis, et teid täie­li­kult ei su­le­ta, töö­ta­tak­se kor­ra­ga ühel tee­poo­lel: „Pa­lu­me liik­le­ja­tel ol­la et­te­vaat­li­kud, jär­gi­da liik­lus­kor­ral­dust ja liik­lu­se re­gu­lee­ri­ja­te mär­guan­deid.“

Tee­re­mont ja kõn­ni­tee ehi­tus lä­he­vad maan­teea­me­ti­le maks­ma kokku 689 855 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud kor­ral­dab Kol­ga­kü­las va­li­mis­de­ba­ti
Järgmine artikkelMida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?