Lok­sa linn alus­tab ko­du­hool­dus­tee­nu­se­ga

1101

Lok­sa lin­na­va­lit­sus kor­ral­das hool­dus­töö­ta­ja leid­mi­seks kon­kur­si, ku­hu esi­ta­ti kolm aval­dust. Hool­dus­töö­ta­jaks va­li­ti Ira Sip­ria, kes alus­tab tööd ok­toob­rist. Lok­sa las­te­kait­se- ja sot­siaal­nõu­nik Tii­na Murd­vee üt­les, et esial­gu töö­tab hool­dus­töö­ta­ja poo­le ko­ha­ga ning ha­ka­tak­se väl­ja sel­gi­ta­ma, kui pal­jud Lok­sa ela­ni­kest tee­nust va­ja­vad – võe­tak­se ühen­dust pe­rears­ti­de­ga ning oo­da­tak­se in­fot lin­nae­la­ni­kelt. Hool­dus­töö­ta­ja hak­kab abi­va­ja­ja­te­le nen­de ra­ha eest ost­ma söö­gi­kraa­mi ja se­da ko­ju kät­te vii­ma ning ai­tab ko­dus­tes ma­ja­pi­da­mis­töö­des.