Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la rah­vas soo­vib Tal­lin­na sõi­duks kii­re­maid lii­ne

1435

Pä­rast se­da, kui töö­päe­vi­ti pi­ken­da­ti Lok­sa-Tal­linn-Lok­sa mars­ruu­dil paa­ri hom­mi­kust ja õh­tust bus­si­lii­ni lä­bi Kuu­sa­lu ale­vi­ku rah­va­ma­ja­ni, aval­das Kol­ga­kü­la ela­nik Eve Adam­son Fa­ce­boo­kis ava­li­ku kir­ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le ja kir­jel­das, et Lok­sa kan­dist Tal­lin­nas tööl käi­va­te­le sõit­ja­te­le läks tee­kond sel­le­ga veel pi­ke­maks. Nii­gi on aja­ku­lu­kas, et bus­sid pöö­ra­vad Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt sis­se Kii­du ja Kuu­sal­lu. Eri­ti häi­riv on, et Kuu­sa­lu ale­vi­ku tei­se ot­sa hakkas sõi­tma Tal­lin­nast kell 17 väl­juv buss, kus on ju­ba ka töölt tu­le­vad sõit­jad.

Bus­si­lii­ni­de pi­ken­da­mi­sest kuu ae­ga hil­jem esi­tas ta Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le koo­pia pöör­du­mi­sest Har­ju­maa Ühis­trans­por­di­kes­ku­se­le, kok­ku on sel­le­le all­kir­ja and­nud 206 bus­si­sõit­jat. Pöör­du­mist on Eve Adam­so­ni sõ­nul lu­ba­nud toe­ta­da Lok­sa lin­na­va­lit­sus. Pöör­du­mi­se lu­bas ühist­rans­por­di­kes­ku­ses­se viia Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann. Lok­sal ai­ta­sid all­kir­ju ko­gu­da lin­na sot­siaal­töö­ta­jad, kir­ja­le sai all­kir­ju an­da ka Lok­sa güm­naa­siu­mis.

Eve Adam­son li­sas, et all­kir­ju oleks roh­kem, kui ar­ves­ta­da es­malt Fa­ce­boo­ki teks­ti­le an­tud toe­tu­se­ga, aga füü­si­li­selt ei jõua kõi­ki­de­ni.

Sõit­jad pa­lu­vad pöördumises Lok­sa-Tal­linn-Lok­sa suu­nal sõit­va­te lii­ni­bus­si­de graa­fi­ku­tes ja mars­ruu­ti­des pik­ka ae­ga va­lit­se­va eba­nor­maal­se, rei­si­ja­vae­nu­li­ku olu­kor­ra tõt­tu op­ti­mee­ri­da lii­ni­bus­si­de sõi­dug­raa­fi­kuid ja viia aja­lis­se vas­ta­vus­se lä­bi­ta­va va­he­maa­ga ning muu­ta vä­he­malt ühel lii­nil osa­li­selt mars­ruu­ti.

Lok­sa bus­si­jaa­mast on Tal­lin­nas­se Bal­ti jaa­ma li­gi 70 ki­lo­meet­rit. Lii­ni­bus­sid lä­bi­vad se­da kesk­mi­selt tun­ni ja 30 mi­nu­ti­ga, sõl­tu­valt mars­ruu­dist 10 mi­nu­tit roh­kem või vä­hem. Ena­mas­ti sõi­dab lii­ni­buss kii­ru­se­ga 50-70 ki­lo­meet­rit tun­nis, et mit­te en­ne et­te­näh­tud ae­ga jõu­da järg­mi­ses­se pea­tu­ses­se. Tal­lin­nast Rak­ver­re või Haap­sal­lu on 100 ki­lo­meet­rit, lii­ni­bus­sid sõi­da­vad sin­na sa­mu­ti 1 tun­ni ja 30 mi­nu­ti­ga.
Tal­lin­na ja Lok­sa va­he­lis­te bus­si­lii­ni­de sõi­duae­ga teeb pi­ke­maks as­jao­lu, et kõik bus­sid sõi­da­vad sis­se

Kuu­salu kes­ku­ses­se ja pöö­ra­vad sealt ta­ga­si. Kui­gi ko­ha­ti on väl­ju­mi­si poo­le­tun­nis­te va­he­de­ga.
„Väl­ju­mis­te sel­li­se ti­he­du­se juu­res võiks ol­la kas või üks eksp­ress­liin Lok­sa­le ja lii­nid, mis Kuu­sal­lu sis­se ei kee­ra,“ lei­tak­se kir­jas.

Et­te­pa­nek on viia sõi­dug­raa­fi­kud aja­lis­se vas­ta­vus­se lä­bi­ta­va va­he­maa­ga ning bus­si­de­le lu­ba­tud sõi­du­kii­ru­se­ga. Soo­vi­tak­se, et osa­li­selt muu­de­taks lii­ni­de 152 ja 155 mars­ruu­te, jät­tes väl­ja Kuu­sa­lu kes­ku­se pea­tu­sed, lii­nil 155 ka Kiiu mõi­sa pea­tus, ning taas­ta­da mõ­le­mal lii­nil Kuu­sa­lu ja Kiiu pea­tu­sed Tal­lin­na-Nar­va maan­tee via­duk­ti­delt ma­ha­sõi­tu­de juu­res. Neil lii­ni­del väl­ju­vad Tal­lin­nast töö­päe­va­del 9 bus­si ja sa­ma pal­ju ka Lok­salt, kok­ku puu­du­taks muu­da­tus 18 lii­ni.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar, kes on val­la esin­da­ja Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se nõu­ko­gus, kom­men­tee­ris, et mõist­lik oleks ta­ga­da Lok­salt pea­lin­nas tööl käi­va­te­le ini­mes­te­le kii­re sõit Tal­lin­na ja ko­ju ta­ga­si: „Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu piir­kond ei ole suu­te­li­sed ta­ga­ma kõi­gi­le ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le töö­koh­ti. Kui töö­le ja ta­ga­si sõit­mi­ne muu­tuks mõ­le­mal kor­ral aja­li­selt 20 mi­nu­ti võr­ra lü­he­maks, oleks see kok­ku 40 mi­nu­tit. Kui kor­ru­ta­da 20 töö­päe­va­ga kuus, saak­si­me kok­ku­hoi­du 16 tun­di kuus ehk ka­he töö­päe­va ja­gu ae­ga. Kui buss sõi­daks Lok­salt Tal­lin­na ja ta­ga­si tun­ni aja­ga, hoiaks bus­sis vee­de­tud ae­ga kok­ku 3 töö­päe­va ja­gu. Pii­sab ilm­selt, kui hom­mi­kul ja õh­tul sõi­dak­sid Lok­sa ja Tal­lin­na va­het paar kiir­lii­ni.“

Ta üt­les, et nõu­ko­gu liik­med ei saa ot­se­selt suu­na­ta mars­ruu­ti­de kok­ku­pa­ne­kut, kuid reeg­li­na ühist­rans­por­di­kes­kus kü­sib mars­ruu­ti­de muut­mi­se koh­ta oma­va­lit­su­se ar­va­must.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus mars­ruu­ti­de või­ma­li­ku muut­mi­se koh­ta kom­men­taa­ri Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se aren­dus­ju­hilt Ter­je Vil­le­milt.

„Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tust ei saa lii­ni­bus­si­de mars­ruu­dist pä­ris väl­ja jät­ta, ku­na Kuu­sa­lust sõi­dab vä­ga pal­ju ini­me­si. Meil on ka­vas pan­na veel bus­se juur­de ja need olek­sid kiir­bus­sid, väik­se­ma ar­vu pea­tus­te­ga. Ole­me taot­le­nud mi­nis­tee­riu­milt li­sa­do­tat­sioo­ni, et ala­tes su­vest pan­na Tal­lin­na ja Lok­sa va­he­le sõit­ma paar hom­mi­kust ja paar õh­tust kiir­lii­ni,“ rää­kis ta.

Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se sta­tis­ti­ka jär­gi tu­li 2017. aas­tal Lok­salt ühes päe­vas kesk­mi­selt bus­si­le 193 ini­mest, Kuu­sa­lust 103. Üle sa­ja sõit­ja päe­vas tu­leb lii­ni­bus­si­des­se Har­ju­maal kok­ku 15 pea­tu­sest, neist kolm on veel Ida-Har­jus – Loo ja Kal­la­va­re kaks pea­tust, tei­sed on Lää­ne-Har­ju­maalt.

Toi­me­tus pa­lus ka and­meid, kui pal­jud sõit­jad ka­su­ta­sid kuu aja jook­sul Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja bus­si­pea­tust. Ühist­rans­por­di­kes­ku­se and­me­tel oli neid 6. Ta­va­li­selt sel­gub poo­le aas­ta jook­sul, kas muu­da­tus on end õi­gus­ta­nud.

Ter­je Vil­le­mi tõ­des, et või­b­ol­la oleks tul­nud bus­si­lii­ne Kuu­sa­lu ale­vi­kus pi­ken­da­da sa­maaeg­selt kiir­lii­ni­de käi­vi­ta­mi­se­ga. Sõi­du­kii­ru­se koh­ta lau­sus ta, et pea­tus­te­ga liinil ei saa buss sõita sa­ma kii­res­ti kui kaug­lii­ni­buss, Har­ju­maa bus­si­lii­ni­de sõi­duae­gu vaa­da­tak­se pi­de­valt üle.

Eelmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja ju­hib Park­si
Järgmine artikkelVolikogu alga­s Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­ring