Las­te tur­va­va­rus­tu­se õi­gest ka­su­ta­mi­sest

2332
6 Teili Piiskoppel, MV
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, Ida-Har­ju noor­soo­po­lit­sei­nik

Lap­se­va­ne­ma üle­san­ne on ta­ga­da oma las­te ohu­tust igas olu­kor­ras nii pal­ju, kui on te­ma või­mu­ses. Ar­va­me, et os­ka­me suu­re­pä­ra­selt juh­ti­da au­tot ja õn­ne­tu­sed ei juh­tu meie­ga. Loo­de­ta­vas­ti ei juh­tu­gi. Kuid kah­juks ei või ku­na­gi tea­da, mi­da toob et­te järg­mi­ne liik­lu­so­lu­kord ja kui osav või et­te­vaat­lik on vas­tu­tu­lev sõi­du­ki­juht .
Lap­se tur­vais­te ei saa ol­la vaid ko­hus­tus­lik ese au­tos, et po­lit­sei trah­vi ei teeks, vaid on hä­da­va­ja­lik, kaits­maks lap­se elu ja ter­vist.
So­bi­va tur­va­va­rus­tu­se­ta on laps au­tos kait­se­tu. Sa­ma keh­tib ka lap­se koh­ta, kes on kin­ni­ta­tud vaid täis­kas­va­nu tur­va­vöö­ga või kui ka­su­ta­tak­se lap­se mõõt­me­te­le mit­tevas­ta­vat või ebak­va­li­teet­set tur­va­va­rus­tust. Sa­mad ohud või­vad kaas­ne­da tur­va­va­rus­tu­se va­lest ka­su­ta­mi­sest.Väi­ke­sed lap­sed peak­sid au­tos sõit­ma sel­ja­ga sõi­du­suu­nas nii kaua ku­ni see on või­ma­lik – 4.-5. eluaas­ta­ni.
Sel­ja­ga sõi­du­suu­nas sõit­mi­ne on kaks kor­da ohu­tum, sest lap­se pea on võr­rel­des te­ma ke­ha­ga ras­ke, moo­dus­tab nel­jan­di­ku ko­gu ke­hast, täis­kas­va­nul 6 prot­sen­ti. Väikeste laste selg­rood ja kae­la­lü­lid on väl­ja are­ne­ma­ta, aset­se­des näo­ga sõi­du­suu­nas on oht neid vi­gas­ta­da. Ava­rii kor­ral põr­kub sel­ja­ga sõi­du­suu­nas is­tu­va lap­se ke­ha vas­tu too­li sel­ja­tu­ge, kah­jus­tu­sed kae­la­le ja pea­piir­kon­na­le on tun­du­valt väik­se­mad kui näo­ga sõi­du­suu­nas is­tu­val lap­sel. Lap­se sõi­du­ta­mi­sel esiist­mel sel­ja­ga sõi­du suu­nas tu­leb väl­ja lü­li­ta­da tur­va­pa­di. Vas­ta­sel ju­hul võib see saa­da kok­ku­põr­kel saa­tus­li­kuks.
Kaa­lu­le ja pik­ku­se­le vas­ta­vast tur­va­too­list või häl­list ei ole ka­su, kui see pole kor­rekt­selt kin­ni­ta­tud või laps po­le kor­ra­li­kult kin­ni­ta­tud rih­ma­de­ga. Mi­da tu­ge­va­malt rih­mi pin­gu­ta­da, se­da väik­sem on oht, et kok­ku­põr­kel laps sealt väl­ja len­dab.
Ka­su­ta­ge kva­li­teet­seid too­teid. Tur­va­häl­li ja -too­li soe­ta­mi­sel uu­ri­ge and­meid toot­ja koh­ta ja ka­su­ta­ja­te ta­ga­si­si­det. Pä­rast traa­gi­list liik­lu­sõn­ne­tust on hil­ja mõel­da, mis saa­nuks, kui olek­s tur­va­too­li­le ku­lu­ta­nud 25eu­rot roh­kem ja ost­nud kva­li­teet­se­ma too­te.
Kind­las­ti ei to­hi ka­su­ta­da nii­ni­me­ta­tud san­ga­de­ta pe­pua­lust. Sel­li­ne kaob kok­ku­põr­ke het­kel sil­ma­pilk lap­se alt ja sel­le jä­rel len­dab laps rih­ma­de alt jä­re­le. Sel­li­sest sead­mest on sa­ma pal­ju ka­su, kui ta­va­li­sest pad­jast, mis ase­tatk­se lap­se ist­mi­ku al­la.
Liik­lus­sea­du­se jär­gi ei ole al­la kol­meaas­ta­se lap­se tak­so ta­gaist­mel sõi­du­ta­mi­sel tur­va­sead­me ka­su­ta­mi­ne ko­hus­tus­lik. Al­la kol­meaas­tast last to­hib tak­so ta­gaist­mel sõi­du­ta­da täis­kas­va­nud sõit­ja sü­les tin­gi­mu­sel, et last sü­les hoi­dev sõit­ja on tur­va­vöö­ga nõue­te­ko­ha­selt kin­ni­ta­tud ja te­ma sü­les on üks laps. Va­ne­ma­te kui kol­meaas­tas­te las­te sõi­du­ta­mi­sel tak­so ta­gaist­mel tu­leb vä­he­malt üks laps kin­ni­ta­da tur­va­vöö pad­ja ja sõl­tu­valt lap­se kas­vust kas täis­kas­va­nu tur­va­vöö või ai­nult sel­le vöö­rih­ma­ga või muu nõue­te­ko­ha­se tur­va­sead­me­ga. Üle­jää­nud las­te sõi­du­ta­mi­sel tak­so ta­gaist­mel tu­leb ka­su­ta­da vä­he­malt täis­kas­va­nu tur­va­vöö rih­ma.
Pange tä­he­le, ka­he­ punk­ti tur­va­vöö­ga ei to­hiks last sõi­du­ta­da. Kok­ku­põr­kel võib mur­du­da selg­roog ka­heks, ta­ga­jär­jed või­vad ol­la traa­gi­li­sed. Ohu­tut liik­le­mist!