Kuu­sa­lu val­la suu­sa­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­sed

276
Kuusalu valla suusatamise meistrivõistluste M16, M18, M, M40, M50 ühisstardist minek. Foto Jaanus Randlaht

Kuu­sa­lu val­la meist­rid murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses sel­gi­ta­ti väl­ja 24. veeb­rua­ril.

Võist­lus­te kor­ral­da­ja, Kol­ga­kü­la SK Ra­da ju­ha­tu­se lii­ge Hel­ges Mänd­mets kii­tis ra­du ning rõõ­mus­tas roh­kear­vu­li­se osa­võ­tu ja pealt­vaa­ta­ja­te hul­ga üle. Ta rää­kis, et võist­lu­sed olid sel kor­ral pi­sut teist­su­gu­sed ko­roo­na ohu­tus­meet­me­te tõt­tu: „Kat­se­ta­si­me es­ma­kord­selt ühiss­tar­ti­de­ga, mis või­mal­das lõ­pu­joo­ne üle­ta­mi­sel sel­gi­ta­da ko­he pa­re­mus­jär­jes­tu­se ning me­da­lio­ma­ni­kud läk­sid pä­rast lõ­pe­ta­mist ko­he au­hin­na­laua juur­de, võt­sid oma käe­ga vas­ta­va ko­ha me­da­li ning ri­pu­ta­sid en­da­le kae­la.” Tra­dit­sioo­ni­li­selt said kõik osa­võt­jad ka šo­ko­laa­di­me­da­li ja Kuu­sa­lu val­la dip­lo­mi.

Kuni 10aastased lapsed stardis. Foto Jaanus Randlaht

Ku­ni 10aas­ta­sed lap­sed võist­le­sid 750 meet­ri dis­tant­sil. Tüd­ru­ku­test, kes võist­le­sid N10 võist­lusk­las­sis, olid kii­rei­mad Im­bi Rand­laht aja­ga 3.12 mi­nu­tit, Kar­men Kom­pa aja­ga 3.47 ja Lui­se Aas­rand aja­ga 5.05. Pois­te M10 võist­lus­klas­si esi­kol­mi­ku moo­dus­ta­sid Ro­ben Tom­pel aja­ga 3.32 mi­nu­tit, Jo­hann Hei­no­ja 3.59 ja And­res Pärn 4.56 mi­nu­ti­ga.

Tüd­ru­kud N12 ja poi­sid M12 võist­lusk­las­sis lä­bi­sid 1,3ki­lo­meet­ri­se dis­tant­si. Esi­ko­ha saa­vu­tas An­na­bel Hei­no­ja aja­ga 6.12 mi­nu­tit, tal­le järg­nes Ma­ri Pa­ju aja­ga 6.47 mi­nu­tit. Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­te ehk M12 ar­ves­tu­ses tu­li esi­me­seks Ar­to Kal­ju­mäe 4.01 mi­nu­ti­ga, tei­seks Ma­tis Mänd­mets 4.21 ja kol­man­daks Sa­muel Gi­lin 5.37 mi­nu­ti­ga.

N14 va­nu­sek­las­sis tu­li val­la meist­riks Kir­ke Külm­saar, kes lä­bis 2,5 ki­lo­meet­rit aja­ga 10.07 mi­nu­tit. Ka M14 poi­sid suu­sa­ta­sid 2,5 ki­lo­meet­rit, neist kii­rei­mad olid Ken­net Luuk aja­ga 7.21 mi­nu­tit, tal­le järg­ne­sid Ako Kal­ju­mäe aja­ga 7.22 ja Her­len Ka­jo aja­ga 8.49 mi­nu­tit. Sa­mal dis­tant­sil või­tis N16 ar­ves­tu­ses Jes­si­ka Jõe­saar aja­ga 8.54 mi­nu­tit, te­ma jä­rel tu­lid Li­set­te Tiits 9.57 ja Lin­da Trol­la 10.41 mi­nu­ti­ga.

M16 ja M18 võist­lusk­las­sid suu­sa­ta­sid 5 ki­lo­meet­rit. M16 esi­kol­mi­ku moo­dus­ta­sid Uku Trol­la aja­ga 14.44, Mikk Tein­lum aja­ga 16.53 ja Ru­ben Käärst aja­ga 17.06 mi­nu­tit. M18 ar­ves­tu­ses saa­vu­tas esi­ko­ha Uku Aas­rand aja­ga 14.35 ja tei­se ko­ha Ro­met Vii­si­tamm aja­ga 19.48 mi­nu­tit.

Naiste ühisstart. Foto Jaanus Randlaht

Nais­te 2,5 ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil või­tis val­la meist­ri­tiit­li An­ni Jõe 8.16 mi­nu­ti­ga, tei­se ko­ha saa­vu­tas Hed­dy Tiits 9.07 ja kol­man­daks tu­li Eg­le Pri­voi 12.15 mi­nu­ti­ga. Sa­ma dis­tant­si N35 ar­ves­tu­ses moo­dus­ta­sid esi­kol­mi­ku Jaa­na Kuus­pa­lu aja­ga 8.31 mi­nu­tit, Ter­je Va­na­hans aja­ga 9.17 mi­nu­tit ning na­pilt pä­rast te­da ehk aja­ga 9.18 lõ­pe­ta­nud Ing­rid Rand­laht.
Mees­te hul­gas tu­li 7.5 ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil val­la meist­riks Rau­no Tiits 21.27 mi­nu­ti­ga, tei­seks Sven Ka­das­te 22.35 mi­nu­ti­ga ning kol­man­daks Rein Re­bas 23.01 mi­nu­ti­ga.

N45 ar­ves­tu­se võist­le­jad lä­bi­sid 1,3 ki­lo­meet­rit, neist pa­ri­mad olid Ave Too­min­gas aja­ga 4.39, Mar­ju Lii­van­di aja­ga 5.02 ja Hei­di Vi­li­põld aja­ga 6.11 mi­nu­tit. N55 ar­ves­tu­ses tu­li sa­mal dis­tant­sil val­la meist­riks Ai­ve Mõt­tus, kel­le aeg oli 4.32 mi­nu­tit.

Meeste ühisstart. Foto Jaanus Randlaht

M40 ja M50 võist­le­ja­tel tu­li suu­sa­ta­da 5 ki­lo­meet­rit. M40 ar­ves­tu­se esi­ko­ha saa­vu­tas Mait Mänd­mets aja­ga 14.50, tei­se ko­ha Il­mar Še­lem­ba aja­ga 13.39 mi­nu­tit. M50 esi­kol­mi­ku moo­dus­ta­sid Alar Kraut­man 13.39, Ai­vo Kal­ju­mäe 13.40 ja Erk­ki Luuk 15.17 mi­nu­ti­ga.

Val­la meist­ri­tiit­li M70 ar­ves­tu­ses sai Re­ne Too­me­re, kes lä­bis 2,5 ki­lo­meet­rit aja­ga 17.24 mi­nu­tit.

Kol­ga­kü­la SK Ra­da on Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­si murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses kor­ral­da­nud ala­tes Lok­sa ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­sest ehk ala­tes aas­tast 2005. Suu­sa­meist­rid on jää­nud sel­gi­ta­ma­ta vaid ka­hel vii­ma­sel aas­tal, kui ko­roo­na­pan­dee­mia tõt­tu tu­li võist­lu­sed ära jät­ta.

Eelmine artikkelRaasiku valla sünni- ja ranitsatoetuse tingimused
Järgmine artikkelToe­tus Kuu­sa­lu val­la ko­gu­dus­te­le