Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kor­du­sis­tung

390

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­gu­nes es­mas­päe­val, 11. veeb­rua­ril is­tun­gi­le, et lä­bi hää­le­ta­da 4 eel­nõud, mis olid 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras. Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom sel­gi­tas, et val­la põ­hi­mää­rus ja sea­dus nõua­vad nen­de hää­le­ta­mist, ta kü­sis eel­mi­sel is­tun­gil, kas kee­gi nõuab hää­le­ta­mist, ku­na ei nõu­tud, lu­ges ot­su­sed vas­tu­võe­tuks. Opo­sit­sioo­ni vo­li­ni­kud kü­si­sid, miks vo­li­ko­gu esi­mees ei tei­nud en­ne is­tun­git sel­geks, mi­da sea­dus nõuab, ja leid­sid, ku­na eel­mi­sel kor­ral ot­su­seid vas­tu ei võe­tud, ei saa neid tun­nis­ta­da keh­te­tuks. Tek­kis vaid­lus. Opo­sit­sioon lah­kus, is­tun­git jät­ka­sid koa­lit­sioo­ni 9 vo­li­nik­ku, üks koa­lit­sioo­ni vo­li­nik puu­dus. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 9 poolt­hää­le­ga moo­dus­ta­da va­li­mis­teks jaos­kon­na­ko­mis­jo­nid, tun­nis­tas keh­te­tuks Lok­sa vo­li­ko­gu mää­ru­se 2002. aas­tast ja keh­tes­tas Ka­ber­la Ki­viaia tee 2 ja 4 de­tailp­la­nee­rin­gu. MTÜ Kol­ga­kü­la Selts ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se le­pin­gu pi­ken­da­mi­se ot­su­se eel­nõu võt­tis val­la­va­lit­sus ta­ga­si, kuna selline otsus nõuab 10 poolt­häält ehk koos­sei­su hääl­tee­na­must. Ot­su­se eel­nõu on Kolgaküla rahvamaja haldamise le­pin­gu pi­ken­da­mi­se koh­ta 2030. aas­ta­ni.

Eelmine artikkelARRY US­KA on Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik
Järgmine artikkelLego­päev tõi Kol­ga koo­li kü­la­li­si ka Hiiu­maalt ja Võ­rust