Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis Kol­ga­kü­la

750
Kuusalu külade 10. kümnevõistluse kolm paremat võistkonda on Kolgaküla, Valkla ning võistkond Ah, Mine Mohni!.

Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si eest­võt­tel toi­mu­vast val­la 10. kü­la­de küm­ne­võist­lu­sest võt­tis tä­na­vu osa 7 võist­kon­da. Tra­dit­sioo­ni­li­selt olid küm­me võist­lu­sa­la ja­ga­tud ka­he­le päe­va­le, lau­päe­val, 17. au­gus­til sel­gu­sid pa­ri­mad jalg­rat­ta vi­gur­sõi­dus ja dis­c gol­fis ning al­ga­sid ka­he­le päe­va­le jao­ta­tud võrk­pal­li­la­hin­gud, pü­ha­päe­val, 18. au­gus­til võis­tel­di sõu­deer­go­meet­ri­tel, uju­mi­ses pe­tan­gis, ka­bes, jalg­pal­li täp­sus­löö­ki­des, korv­pal­li­vi­se­tes ja köie­veos. Võist­kon­da võis kuu­lu­da mak­si­maal­selt 15 lii­get, mi­ni­maal­ne arv oli 5 naist ja 5 meest.

Küm­ne ala kok­ku­võt­tes sel­gus, et vä­ga ta­sa­vä­gi­seks ku­ju­ne­nud võist­lu­se või­tis 111,5 punk­ti­ga Kol­ga­kü­la võist­kond koos­sei­sus Ja­ne Vaht­ras, Sig­ne Tee­sa­lu, Ma­ria Elin Mar­tin­son, Vii­vi­ka Lii­mann, Ma­ri­ka Mäe, Pee­ter Subb­li, Kar­lo Re­my Kal­lend, Karl Aga­puu, Kul­dar Pärn, Sten Vaht­ras, Ken­neth Las­se Vaht­ras, Har­di Kom­pa ja Pee­ter Kuu­ses­te. Kol­ga­kü­la on nüüd Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se nel­ja­kord­ne võit­ja, esi­koht saa­vu­ta­ti ka aas­ta­tel 2014-2016.

Võit­ja­le vaid ühe­punk­ti­se kao­tu­se­ga ehk 110,5 punk­ti­ga saa­vu­tas 2. ko­ha Valk­la kü­la: Ris­to Link, Ain Link, Mär­ten Trei, Siim Sil­las­te, Her­ki Täht, Pee­ter Ulst, Ch­ris Oli­ver Link, Ma­ria Trei, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, An­ne­li Kol­go-Mak­ki, Kärt Plakk, Kärt Kir­si­maa, Anett Kirt, Mer­ti Aho­kas ja Ai­di-Ger­de Tuisk. Kol­man­daks tu­li 108,5 punk­ti­ga mul­lu­ne võit­ja Ah, Mi­ne Moh­ni!. Võist­kon­nas te­gid kaa­sa Tei­jo Ida­vain, Dag­ne Mar­kii­ne Kot­kas, Sil­via Tšern­javs­ki, Taa­vi Tšern­javs­ki, Ma­rian­ne Must, Rag­ne Lo­vii­se Kot­kas, Kel­ly Ro­sen, Kris­tel­la Jur­ka­tamm, Ats Soo­sa­lu, Ri­co Sas, Kät­lin Vaar­maa, As­so Soo­sa­lu, Kris­ta Ko­val, Karl Rüt­man ja Mee­lis Stein­berg. Järg­ne­sid Ka­ber­la-Ko­da­soo (103,5 punk­ti), Rum­mu­kad (103), Põrs­sa­kõ­ver (102,5) ning Park­si (91,5).

Jalg­rat­ta vi­gur­sõi­du või­tis Valk­la kü­la. Nen­de esin­da­ja­te Mär­ten Trei ja Ai­di-Ger­de Tui­su ko­guaeg oli koos 30se­kun­di­li­se ka­ris­tu­sa­ja­ga 2.06,24 mi­nu­tit. Kii­reim mees oli Mar­kus Alek­san­der Saar Rum­mu­ka­test (54,42 se­kun­dit), kii­reim nai­ne Ai­di-Ger­de Tuisk (48,85).
Disc ­gol­fi või­tis võist­kond Põrs­sa­kõ­ver (Karl Vet­tik, Mi­le­na Loss, Ras­mus Mei­gas), kes said ket­tad kor­vi­des­se kok­ku 44 vis­ke­ga. Täp­sei­ma käe­ga mees­võist­le­jad olid Karl Vet­tik (Põrs­sa­kõ­ver), Ris­to Link (Valk­la kü­la) ja Ri­co Sas (Ah, Mi­ne Moh­ni!), kes said ket­tad kor­vi­des­se 14 vis­ke­ga. Täp­seim nai­ne oli Kät­lin Vaar­maa (Ah, Mi­ne Moh­ni!), noor­test Ras­mus Mei­gas (Põrs­sa­kõ­ver). Ne­mad said ket­tad kor­vi 13 vis­ke­ga.

Sõu­deer­go­meet­ri­te võist­lu­se või­tis üli­võim­salt Ah, Mi­ne Moh­ni! (Taa­vi Tšern­javs­ki, Kris­tel­la Jur­ka­tamm), kel­le koon­daeg oli 4.33,0 mi­nu­tit. Ka in­di­vi­duaal­selt olid kii­rei­mad Taa­vi Tšern­javs­ki (lä­bis 1000 meet­rit 3.00,7 mi­nu­ti­ga ja Kris­tel­la Jur­ka­tamm (lä­bis 500 meet­rit aja­ga 1.34,3). Mõ­le­mad tu­le­mu­sed on kü­la­de küm­ne­võist­lu­se re­kor­did.

Uju­mi­se või­tis Valk­la kü­la (Her­ki Täht ja Maar­ja K. Link) ning võrk­pal­li Kol­ga­kü­la. Petangis olid parimad Rummukad (Kaido Vilbaste, Marco Sepp, Raili Lokmann ja Raivi Võlumägi), kelle kuulid jäid snadist 434 sentimeetri kaugusele. Kabelahingu võitis Kaberla-Kodasoo (Jüri Kirsman).

Korvpallivisete võistlus kujunes traditsiooniliselt tasavägiseks. Võitjaks tuli Kolgaküla võistkond (Karl Agapuu, Marika Mäe), kes tabas kokku neli viset kümnest. Mehed viskasid kolme punkti joone tagant, naised vabaviskeid. Täpseimad jalgpallurid olid Rummukad (Kermo Veetõusme ja Marlen Kondratjuk), kes said kahe peale kokku 50 punkti.
Võistluse viimase ala köieveo võitsid kolmandat aastat järjest Rummukad (Raivi Võlumägi, Raili Loikmann, Anniky Vilbaste, Marlen Kondratjuk, Kaido Vilbaste, Reigo Sivi, Joonas Kurrikoff ja Maarek Malm).

Võistluste peakorraldaja Anu Kirsman ütles, valla külade kümnevõistlust on nüüd tehtud kümme aastat: „See on päris pikk aeg. Kui alustasime, toimus võistlus ühel päeval. See oli võimalik küllap seetõttu, et enamus olid individuaalalad. Nüüd oli kavas vaid üks individuaalala, kabe. Peale kabe on kõigil kümnel korral kavas olnud vaid võrkpall ja köievedu.“

Ta arvas, et edaspidi tuleks võistlussüsteemis teha muudatusi, et ka uutel võistkondadel oleks võimalik võistlusega liituda.