Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus

912

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­tak­se Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas val­la aas­ta­päe­val, mis see­kord toi­mub 13. ok­toob­ril. Kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­t­ajaks 104 fo­tot, need on ava­li­kus­ta­tud Fa­ce­boo­ki le­hel ja val­la ko­du­le­hel, ala­nud on rah­va­hää­le­tus. Au­to­ri­te ni­me­sid hää­le­ta­mi­se ajal ei aval­da­ta, kuid fo­to­de­le on li­sa­tud au­to­ri­te koos­ta­tud kir­jel­du­sed pil­ti­de ise­loo­mus­ta­mi­seks. Hää­le­ta­da saab 7. ok­toob­ri õh­tul kel­la 19. Rah­va lem­mi­k ehk kõi­ge roh­kem hää­li ko­gu­nud fo­to au­tor saab pree­mia. Kon­kur­si žü­rii va­lib võit­jad, peap­ree­mia ja erip­ree­mia suu­ru­sed ot­sus­tab val­la­va­lit­sus lä­hi­ajal ning kin­ni­tab žü­rii koos­sei­su.

Eelmine artikkelAND­RES ALL­MÄ­GI lah­kub val­la­vo­li­ko­gust
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­le moo­dus­ta­tak­se nõu­ko­gu