Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du

1419

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se­le bee­bi­peo­le, mis toi­mus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas ree­del, 19. mail, olid koos pe­re­de­ga kut­su­tud 62 bee­bit – sün­di­nud aja­va­he­mi­kul  4. mai 2016 ku­ni 18. ap­rill 2017. Peol olid ko­hal 40 bee­bi pe­red, kok­ku oli ini­me­si üle 150, rah­va­ma­ja saal oli rah­vast täis. Koos ema­de-isa­de­ga osa­le­sid ka õed-ven­nad, va­nae­mad-va­nai­sad. Kõi­ge suu­rem kaas­kond oli 8liik­me­li­ne. Lap­se va­ne­ma­te­le an­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt sün­di­mi­se tun­nis­tus ning graa­fik Kris­ta Sim­so­ni sel­leks sünd­mu­seks loo­dud li­tog­raa­fia, mil­le­le kunst­ni­k on kir­ju­ta­nud ni­me­li­se pü­hen­du­se. Oli pil­dis­ta­mi­ne, suheldi koh­vi­lauas. Esi­ne­sid Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gu bee­bid koos oma va­ne­ma­te­ga, ka mu­di­la­sed ja tant­su­lap­sed. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets: „Kes bee­bi­peost osa ei võt­nud, saa­vad sün­di­mi­se tun­nis­tu­se ja li­tog­raa­fia kät­te val­la­ma­jast, pa­lu­me ka­he nä­da­la jook­sul jä­re­le tul­la.“