Kuu­sa­lu val­la­va­nem va­li­tak­se kon­kur­si­ga

1945

Kon­kur­si kor­ral­da­mi­se poolt olid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus 11 rah­vae­sin­da­jat,
vas­tu olid 8.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su tei­sel is­tun­gil, kol­ma­päe­val, 8. no­vemb­ril, oli päe­va­kor­ra esi­me­ne punkt val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne.

En­ne, kui jõu­ti päe­va­kord kin­ni­ta­da, esi­tas Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du ni­mel pro­tes­ti.
Ühi­ne Ko­du nõu­dis esi­me­se punk­ti ee­mal­da­mist päe­va­kor­rast, sest päe­va­kor­ras oli „Val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne“, ot­su­se eel­nõu peal­ki­ri aga „Ava­li­ku kon­kur­si kor­ral­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks“ – Ühi­se Ko­du hin­nan­gul ei vas­ta­nud ot­su­se eel­nõu ni­me­tus ega si­su päe­va­kor­ra­punk­ti si­su­le.

Pä­rast 5mi­nu­ti­list va­heae­ga tea­tas vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl, et lük­kab pro­tes­ti ta­ga­si: „Sel­gi­tan is­tun­gi kok­ku­kut­su­ja­na, et vas­tuo­lu ei ole. Eel­nõu se­le­tus­kir­jas on põh­jen­dus – ei ole tea­da üh­te­gi val­la­va­ne­ma kan­di­daa­ti, kel­lel oleks vo­li­ko­gu koos­sei­su ena­mu­se toe­tus. Sea­dus ko­hus­tab val­la­va­ne­ma va­li­ma 2 kuu jook­sul ehk hil­je­malt 31. det­semb­riks 2017, see­ga on vo­li­ko­gul või­ma­lik üle­san­de täit­mi­seks kor­ral­da­da ava­lik kon­kurss. In­fo, mil­li­ne ot­su­se-eel­nõu tu­leb aru­te­lu­le, on ol­nud vas­ta­valt sea­du­se­le kät­te­saa­dav.“

Su­lev Vald­maa tea­tas, et EK­RE kaks vo­li­ko­gu­lii­get kin­ni­ta­vad – vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tu­se­ga kan­di­daa­ti ei ole val­la­va­ne­ma ko­ha­le esi­ta­da.

Vär­ner Loots­mann Kes­k­era­kon­na ni­me­kir­jast üt­les, et te­gu on for­maal­su­se­ga: „Kui kee­gi soo­vib vaid­lus­ta­da ja sel­le­ga ku­hu­gi jõu­da, siis väi­dan, et ei jõua ku­hu­gi.“

Päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mi­se poolt olid 11, vas­tu 6 vo­li­ko­gu­lii­get, 2 olid era­poo­le­tud.

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sel­gi­tas kon­kur­si kor­ral­da­mi­se eel­nõu­le li­sa­tud tin­gi­mu­si val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks. Kon­kur­si tin­gi­mus­te­le vas­ta­vu­se kont­rol­li­mi­seks moo­dus­ta­tak­se 6liik­me­li­ne töö­rühm, ku­hu kuu­lu­vad va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­jad. Kon­kur­si tin­gi­mus­te­le vas­ta­va­te kan­di­daa­ti­de ma­ter­ja­lid esi­tab töö­rühm vo­li­ko­gu­le hil­je­malt 8. det­semb­riks.

Ur­mas Kirt­si tea­tas, et tu­le­ne­valt sea­du­se­muu­da­tu­sest pea­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ja ka töö­rüh­mad ole­ma moo­dus­ta­tud nii, et ar­ves­ta­tak­se vo­li­ko­gus ole­vaid jõu­va­he­kor­da­sid.

Mar­ti Hääl sõ­nas, et kõik ma­ter­ja­lid saa­de­tak­se vo­li­ko­gu­liik­me­te­le tut­vu­mi­seks, töö­rühm va­lib väl­ja 2-5 kan­di­daa­ti, ke­da kut­su­tak­se vo­li­ko­gu is­tun­gi­le. Kan­di­daa­di üles­sead­mi­ne on sa­mas iga vo­li­ni­ku õi­gus, esi­ta­da saab ka neid, ke­da töö­rühm ei ole va­li­nud.

Val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­ta­va ava­li­ku kon­kur­si poolt olid 11 vo­li­nik­ku: Mar­ti Hääl, Kris­to Pa­lu, Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver ja In­geld­rin Aug va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ras­mus Me­ri­voo ja Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Su­lev Vald­maa ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­REst, Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast, Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­nast. Kon­kur­si vas­tu olid 8: Ur­mas Kirt­si, Kal­mer Märt­son, And­res Pao­mees, Kau­po Par­ve, Ur­mo Ris­ti­saar, And­res All­mä­gi, Il­vard Ee­rik­soo ja Mart Sest­verk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Pä­rast is­tun­gi lõp­pu and­sid ni­me­kir­ja­de esin­da­jad tea­da, ke­da de­le­gee­ri­vad kon­kur­si töö­rüh­ma: And­res Hein­ver (Üks Kuu­sa­lu Vald), Ma­dis Jõ­gi (Are­nev Kuu­sa­lu Vald), Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li (EK­RE), Vär­ner Loots­mann (Kes­ke­ra­kond), Mar­gus Soom (Re­for­mie­ra­kond).

Es­mas­päe­va õh­tu sei­su­ga ei ol­nud va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ke­da­gi töö­rüh­ma esi­ta­tud. Ur­mas Kirt­si põh­jen­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et se­ni on ka aju­tis­te töö­rüh­ma­de liik­med kin­ni­ta­tud vo­li­ko­gus: „Kui vo­li­ko­gu an­nab vo­li­tu­se, siis peab ni­me­li­selt tead­ma, kes need ini­me­sed on.“

Kü­si­mu­se­le, kas ka­vat­seb val­la­va­ne­ma kon­kur­sil kan­di­dee­ri­da, vas­tas Kuu­sa­lu se­ni­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, et võib kan­di­dee­ri­da, kui teab, mis tööd tu­leb te­ha: „Peab ole­ma pi­kaa­ja­li­ne plaan, ku­hu ta­ha­me val­la­ga väl­ja jõu­da nel­ja aas­ta pä­rast ja ka kau­ge­mas tu­le­vi­kus. Kui see plaan mu või­me­te­le vas­tab, siis kan­di­dee­rin. Nor­maal­ne on, et läh­tu­tak­se va­li­misp­rog­ram­mi­dest. Va­ja on pool­te kok­ku­le­pet, mil­le jär­gi eda­si min­na, ol­gu see siis koa­lit­sioo­ni­le­pe või liht­salt le­pe. Igal ju­hul on val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne po­lii­ti­li­ne ot­sus, sest po­lii­ti­kud ot­sus­ta­vad, kes val­la­va­ne­maks saab, ning val­la­va­lit­su­se üle­san­ne on te­ha kaa­lut­lu­sot­su­seid, mis on­gi si­sult po­lii­ti­li­sed.“

Mar­ti Hääl vas­tas kü­si­mu­se­le, mil­lest uus val­la­va­nem oma töös läh­tu­ma hak­kab, kui koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut ei ole: „Val­la­va­nem val­la te­gev­ju­hi­na peab oma töös läh­tu­ma eel­kõi­ge val­la iga­päe­vas­test va­ja­dus­test, ko­ha­li­ku elu muu­tu­va­test hu­vi­dest ja vo­li­ko­gu ot­sus­test ehk keh­tes­ta­tud aren­gu­ka­va­dest ja üldp­la­nee­rin­gust, mit­te koa­lit­sioo­ni­le­pin­gust. On ka­het­sus­väär­ne, et osad vo­li­ni­kud ei ku­ju­ta il­ma koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­ta enam elu üld­se et­te­gi. Aga vaa­ta­ma­ta mõ­nin­ga­te­le dest­ruk­tiiv­se­te­le il­min­gu­te­le lä­heb elu eda­si. Ja mõist­li­kum on sel­les muu­tu­vas maail­mas ol­la ik­ka ava­tud ja po­si­tiiv­ne, et elu­ga kaa­sas käia, mit­te en­nast ise opo­sit­sioo­ni mõel­da. Vald leiab ava­li­ku kon­kur­si­ga en­da­le pa­ri­ma val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid hak­ka­vad töö­le ning vo­li­ko­gu saab es­mas­test juh­ti­mis­kü­si­mus­test lii­ku­da si­su­li­se tööp­laa­ni vas­tu­võt­mi­se ja el­lu­vii­mi­se juur­de.“