Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses müü­giau­to­maa­did

1079

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses te­gut­se­nud koh­vik Päi­ke on jaa­nua­rist su­le­tud, koh­vi, joo­ke ja snäk­ke saab nüüd os­ta Go­Box toi­duau­to­maa­ti­dest. Koh­vi­ku pe­re­nai­ne Kat­rin Pahk üt­les, et viis aas­tat on pikk aeg, ku­na tööd jäi vii­ma­sel ajal vä­he­maks, siis ot­sus­ta­ti lõ­pe­ta­da. Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain kõ­ne­les, et ase­me­le pan­dud Go­Box koh­vi- ja snä­kiau­to­maa­did on esial­gu kat­sea­ja­ga: „Kui rah­vas on ra­hul ja os­tab, ole­me ope­raa­to­ri­ga kok­ku lep­pi­nud, et need jää­vad ka edas­pi­di­seks, mei­le ha­ka­tak­se ko­ha­ren­ti maks­ma. Tao­li­si au­to­maa­te on pal­ju­des spor­di­kes­kus­tes ja koo­li­des ka Har­ju­maal. Sor­ti­men­di pa­ni­me pai­ka koos­töös ope­raa­to­ri­ga, ku­na neil on ko­ge­mus, mi­da roh­kem os­te­tak­se ja mil­li­seid too­teid on teis­tes koo­li­des lu­ba­tud. Au­to­maa­te täi­de­tak­se igal ar­gi­päe­val, va­ja­du­sel ka nä­da­la­va­he­tus­tel. Üks ar­gu­ment au­to­maa­ti­de ka­suks on, et spor­di­kes­kus on ava­tud nä­da­las 99 tun­di, koh­vik nii kaua ei töö­ta­nud, ik­ka oli ini­me­si, kes ei saa­nud koh­vi­ku­tee­nust ka­su­ta­da. Prae­gu näe­me, et au­to­maa­te ka­su­ta­tak­se häs­ti, hin­na­ta­se on sa­ma, mis R-Kios­ki­tel, um­bes sa­ma oli ka koh­vi­kus Päi­ke.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge TOO­MAS TÕ­NI­SE on käi­nud 13 olüm­pia­män­gu­del
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma palk ei muu­tu