Kuu­sa­lu, Raa­si­ku ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid Ees­ti ka­ri­ka 1/32 fi­naa­lis

990

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid 1/64 fi­naal­män­gu­des või­du­kad nii Ani­ja JK, Raa­si­ku FC Jo­ker kui Kuu­sa­lu JK Ra­da.
Ani­ja JK män­gis 20. juu­nil Keh­ras rah­va­lii­gas osa­le­va Tal­lin­na mees­kon­na­ga Puh­kus Meh­hi­kos ning või­tis suu­relt 7:0. Kaks vä­ra­vat lõi Vil­lu Roo­me­re, ühe Aleks Na­sil­ni­kov, Mih­kel Kuu­se, Ro­land Agu­raiu­ja, Pa­vel Har­tšuk ja And­rei Kašu­ba. 1/32 fi­naa­lis koh­tub Ani­ja val­la mees­kond Li­hu­la JK­ga, mäng on 25. juu­lil Keh­ras.
Raa­si­ku FC Jo­ker alis­tas 21. juu­nil Oru koo­li staa­dio­nil FC Ko­se sa­mu­ti suu­relt 10:1. Üle­plat­si­mees oli Mark­ko Ku­du, kes lõi 5 vä­ra­vat. Re­ne Lill lõi Jo­ke­ri ka­suks 3 vä­ra­vat ning Ain Pla­tat­sis ja Märt Tapp kumb­ki ühe. Järg­mi­ses rin­gis on Jo­ke­ri vas­ta­ne Pär­nu Po­sei­don, mäng toi­mub 25. juu­lil Pär­nus.
Kuu­sa­lu JK Ra­da alis­tas sa­mal päe­val Väi­me­las Na­vi Vu­ti­selt­si li­saa­jal 4:2. Män­gu nor­maa­laeg lõp­pes 2:2, Ra­da mees­kon­nast te­gid skoo­ri Jaan Lo­rens ja Keio Ki­vis­tik, li­sa­ajal saat­sid pal­li vas­tas­te vä­ra­vas­se Kris Oli­ver Mai­berg ja Taa­vi Kün­gas. 1/32 fi­naa­lis män­gib Ra­da 23. juu­lil Kuu­sa­lus JK Loo vas­tu.
Väi­ke­se ka­ri­ka ka­hek­san­dik­fi­naa­lis kao­tas Kuu­sa­lu Ra­da 28. juu­nil Pai­de Lin­na­mees­kond III-le 0:8 ja vee­rand­fi­naa­li ei pää­se­nud.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa liit­mi­ne ol­nuks ai­nuõi­ge samm hal­dus­re­for­mi õn­nes­tu­mi­se teel
Järgmine artikkelAru­kü­la Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee saab jaa­ni­päe­vaks as­fal­di