Kuu­sa­lu kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis esi­mest kor­da Ka­ber­la

3174
Ees MARTEN MÄND, KRISTEL OJA. Taga LAURI PERG, MARTIN KIRSMAN, MARI RAIDMA, MARKUS URVA, ARLO TIITS, LISANN VALING lapsega, ANDRE TAMMELAAN, INGRID REBANE, HELI PERG, AIVAR PÄRNASALU, ANU KIRSMAN, AULIS MÄND.

Ka­hek­san­dat kor­da toi­mu­nud kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel osa­les 9 mees­kon­da.

sonum33_6.inddKuu­sa­lu val­la kü­lad ja sõp­rus­kon­nad on igal aas­tal su­vel võt­nud mõõ­tu kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel. Tä­na­vu oli võist­lus 19.-20. au­gus­til Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses, sel­le ümb­ru­ses ja staa­dio­nil. Võist­lust kor­ral­dab tra­dit­sioo­ni­li­selt MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selts.
Alad on igal aas­tal va­riee­ru­nud. Tä­na­vu olid ka­vas võrk­pall, jalg­rat­ta vi­gur­sõit, disc­golf esi­me­sel päe­val ning ka­be, sõu­deer­go­meet­ri võist­lus, uju­mi­ne, pen­tan­que, korv­pal­li vis­ke­võist­lus, jalg­pal­li täp­sus­löö­gid ning köie­ve­du tei­sel.
Iga ala eest sai punk­te, kui need kok­ku lii­de­ti, sel­gus, et esi­mest kor­da saa­vu­tas või­du Ka­ber­la kü­la mees­kond, ku­hu kuu­lu­sid Kris­tel Oja, Jü­ri Kirs­man, Mar­tin Kirs­man, Ar­lo Tiits, Ai­var Pär­na­sa­lu, Anu Kirs­man, Mar­kus Ur­va, Ing­rid Re­ba­ne, And­re Tam­me­laan, Li­sann Va­ling, Lau­ri Perg, Ma­ri Raid­ma, Mar­ten Mänd, He­li Perg, Au­lis Mänd.
Võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja, Anu Kirs­man Kuu­sa­lu mat­ka­selt­sist üt­les, et Ka­ber­la oli või­du au­ga väl­ja tee­ni­nud, sest on li­saks Park­si­le ain­sad, kes on jär­je­pi­de­valt osa­le­nud kõi­gil se­ni toi­mu­nud küm­ne­võist­lus­tel.
Kui pa­ri­ma­te­le au­hin­na­ka­ri­kad üle an­tud ja mees­kon­na­fo­tod teh­tud, jäid võist­le­jad ja kor­ral­da­jad kaue­maks vest­le­ma, mis meel­dis, mis mit­te ning mi­da te­ha järg­mis­tel küm­ne­võist­lus­tel pa­re­mi­ni. Kii­de­ti, et võist­lus oli põ­nev, alad pii­sa­valt pin­gu­tust­nõud­vad, kuid rah­va­li­kud, mit­te tipp­vor­mi eel­da­vad.
Lem­mi­ka­la­de­na ni­me­ta­sid või­du­mees­kon­na liik­med võrk­pal­li ja pen­tan­que’i.
Suu­rim mu­re, mis nii kor­ral­da­ja­tel kui osa­le­ja­tel, on see, et iga aas­ta­ga jääb võist­kon­di vä­he­maks. Võist­lu­se kom­pakt­se­maks muut­mi­seks mõt­leb mat­ka­selts, kas oleks õi­gem üri­tus lä­bi viia ühel päe­val. Lõp­li­ku ot­su­se te­ge­mi­sel ar­ves­ta­tak­se kap­te­ni­te ar­va­mu­si. Anu Kirs­man kin­ni­tas, et küm­ne­võist­lus tu­leb järg­mi­sel aas­tal igal ju­hul.
Kaa­lu­mi­ne käib ka ala­de osas. Tä­na­vu oli esi­mest kor­da ka­vas disc-golf, mis osa­le­ja­te­le vä­ga meel­dis. Ka ei saa kor­ral­da­ja­te sõ­nul ära jätta eri va­nu­se­le mõel­dud spor­dia­la­sid, näi­teks ka­be on va­ne­ma­te osa­le­ja­te hul­gas vä­ga oo­da­tud, jalg­rat­ta vi­gur­sõit noo­re­ma­te üks lem­mi­kuid. Vaa­te­män­gu­li­sed korv­pall ja jalg­pall too­vad aga li­saks võist­le­ja­te­le en­di­le ka pub­li­kut.
Kor­ral­da­jad on proo­vi­nud li­sa­da võist­lu­ses­se ka kiik­su­ga ala­sid, näi­teks te­le­fo­ni­vi­set, kuid need po­le end õi­gus­ta­nud. Anu Kirs­man sõ­nas, et ala on liht­sam lä­bi viia, kui on ole­mas konk­reet­sed reeg­lid. Mis ala­sid võt­ta, mi­da jät­ta, et võist­kon­di oleks järg­mi­sel kor­ral roh­kem, hak­ka­vad kor­ral­da­jad aas­ta jook­sul kaa­lu­ma.
Kü­la­de küm­ne­võist­lust toe­tavad PRIA Lea­de­ri meet­mest ning Kuu­sa­lu vald.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­la­ra­had ja­ga­tud
Järgmine artikkelTor­mi­se-selts soo­vib muu­ta kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial” tra­dit­sioo­niks