Kuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­te võist­lus­hooaeg läks hoo­ga käi­ma

820

KAI­DO LAAS

Pü­ha­päe­val, 22. ap­ril­lil sai Ste­fan Loo­tus San­gas­te Val­ge­te Tee­de Rat­ta­ral­li pi­kal dis­tant­sil koos mees­te­ga sõi­tes 79,5 km sõi­dul, mil­lest li­gi 30 km tu­li lä­bi­da kruu­sa­tee­del, 96 võist­le­ja kon­ku­rent­sis 9. ko­ha (2:02,36). Esi­mest aas­tat juu­nio­ri­de klas­sis võist­le­va­le Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi kas­van­di­ku­le kuu­lus sel­les ar­ves­tu­ses 2. koht.

Lau­päe­val, 21.ap­ril­lil sõi­de­ti Pi­ri­ta Ter­vi­se­kes­ku­se ra­da­del Team Rat­ta­pood Cup kol­mas etapp. M14 klas­si 3×2,5 km sõi­dus sai Joo­nas La­tik 5. ko­ha aja­ga 28.58 mi­nu­tit. M12 pois­te 2×2,5 km pik­ku­se sõi­du lõ­pe­ta­sid Kris­to La­tik ja And­reas Vil­bas­te 7. ja 11. ko­ha­ga. M10 pois­te 2,5 km sõi­du või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo oli nel­jas, Re­vo Käärst ja Sten Erik Soi­ver lõ­pe­ta­sid sõi­du 9. ja 14. ko­ha­ga. M8 klas­si pois­te 2×600 meet­ri pik­ku­se kros­si või­tis Georg Sa­lu­puu. Kõik poi­sid tree­ni­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis.

Kol­ma­päe­val, 18. ap­ril­lil teh­ti al­gust 12eta­pi­li­se Ško­da MTB maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja­ga. Esi­me­sel eta­pil Ka­ber­nee­me met­sa­ra­da­del oli M10 ja noo­re­ma­te 1,5 km sõi­dus pa­rim Her­len Ka­jo 26 osa­le­ja seas. Mar­kus Alek­san­der Saar sai ra­jal kuk­ku­mi­se­le vaa­ta­ma­ta 6. ko­ha, Georg Sa­lu­puu ja Sten Erik Soi­ver lõ­pe­ta­sid sõi­du 8. ja 9. ko­ha­ga. Re­vo Käärst ja Mikk Jõ­gi olid 11. ja 16. M12 pois­te 2 x 1,5 km sõi­dus said Kris­to La­tik ja Mau­ro Erik Saar 3. ja 4. ko­ha. And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst lõ­pe­ta­sid sel­le sõi­du 6. ja 7. ko­ha­ga. M14 pois­te 7,3 km pik­ku­sel rin­gil sai Joo­nas La­tik 3. ko­ha, Art­hur Ru­se oli nel­jas.

Lau­päe­val, 28. ap­ril­lil toi­mu­nud Ote­pää II GP-l sai Ste­fan Loo­tus juu­nio­ri­de 15×5 km sõi­dus suu­sa­rol­le­ri ra­jal 2. ko­ha. M16 klas­si 10-rin­gi­li­se sõi­du lõ­pe­tas Ar­tur Kupp sa­mu­ti 2. ko­ha­ga. N16 nei­du­de 5 rin­gi sõi­du või­tis Ai­di Ger­de Tuisk, kes koos Ar­tu­ri­ga esin­da­vad CFC Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li. M14 pois­te 5 rin­gi sõi­dus sai Joo­nas La­tik 14. ko­ha. M12 pois­te 2rin­gili­sel sõi­dul tu­li And­reas Vil­bas­te 3. ja Kris­to La­tik 4. ko­ha­le. Ru­ben Käärst ja Mau­ro Erik Saar lõ­pe­ta­sid sõi­du vas­ta­valt 10. ja 11. ko­ha­ga. M10 pois­te 2rin­gi­li­se sõi­du või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar, 2. ko­ha sai Her­len Ka­jo, Re­vo Käärst oli nel­jas.

Pü­ha­päe­val, 29. ap­ril­lil sõi­de­tud Ote­pää I Rat­ta­ral­li 66 km sõi­du lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus 12. ko­ha­ga, saa­des juu­nio­ri­dest taas 2. ko­ha, Ai­di Ger­de Tuisk oli nais­test kol­mas ning N16 klas­si pa­rim. Ar­tur Kupp sai M16 pois­test 9. ko­ha, ai­da­tes see­kord oma uue mees­kon­na kaas­la­si.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelLok­sa te­has val­mis­tas tuu­ma­jää­lõh­ku­ja jaoks lae­vap­lo­kid