Kuu­sa­lu ja Gruu­sia esin­da­jad aru­ta­sid tu­ris­mia­last koos­tööd

517
Kuusalu vald.

Lau­rit­sa­päe­va­pi­dus­tus­te ajal Kuu­sa­lu val­da kü­las­ta­nud sõp­ru­so­ma­va­lit­su­se Gur­jaa­ni de­le­gat­sioon Gruu­siast soo­vis koh­tu­da ka ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te­ga, et saa­da ai­mu, mil­le­ga Kuu­sa­lu val­las te­ge­le­tak­se ning ot­si­da koos­töö­või­ma­lu­si. Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud koh­tu­mi­sel olid Gruu­siast Gur­jaa­ni abi­lin­na­pea Le­la Tev­do­rash­vi­li, rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de ja tu­ris­mio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ni­ni Ni­nosh­vi­li ja Kuns­ti­de Koo­li Ühen­du­se ju­ha­ta­ja Ni­no Jok­had­ze. Kuu­sa­lu val­da esin­da­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo. Koh­tu­mi­se kut­se said val­la kõik et­te­võt­jad, ko­ha­le tu­lid Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht ning MTÜ Öko­kul­ler juht Kai­sa Lin­no, Mart Rei­mann OÜst Rei­mann Ret­ked, Re­ne Mei­mer OÜst Ac­ti­ve­tours, Kad­ri Mets­tak Kol­ga Mõi­sa Ga­le­riist ja Syr­li Kul­ler­kupp Ha­ra sa­da­mast.

Mart Rei­man üt­les, et ku­na te­ge­leb pea­mi­selt si­se­tu­ris­mi­ga, ei näe prae­gu koos­töö­koh­ti: „Sa­mas olen Ees­ti Aren­gu­koos­töö Fon­di kau­du käi­nud 30 kor­ral Gruu­sia eri piir­kon­da­des nii et­te­võt­ja­te­le kui tu­den­gi­te­le et­te­võt­lust õpe­ta­mas. Kui fon­di kau­du tek­ib mõ­ni hea koos­töö­va­riant, olen nõus osa­le­ma.”

Re­ne Mei­mer ar­vas, et gru­sii­ni­de­le võiks koos­ta­da Ees­tis­se rei­si­pa­ke­ti, mis hõl­maks paar päe­va ka La­he­maal ning si­sal­daks Kuu­sa­lu val­la et­te­võ­te­te tee­nu­seid, näi­teks ma­ju­tus Vii­nis­tu ho­tel­lis, Moh­ni ja Ha­ra sa­da­ma saa­re kü­las­tus: „See­jä­rel tu­leks lei­da seal­pool­ne rei­si­kor­ral­da­ja, kes hak­kab meie pa­ket­ti rek­laa­mi­ma ja müü­ma. Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te­le võiks oma­kor­da pak­ku­da mäe­suu­sa­rei­se Gruu­sias­se, ran­na­puh­kust Ba­tu­mis ja mat­ku Kau­ka­su­se mä­ge­des­se.”

Eelmine artikkelAla­ve­re uju­mis­ko­ha teeb OÜ Kau­rits
Järgmine artikkelKol­ga koo­li staa­dio­ni avab GERD KAN­TER