Kuu­sa­lu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni ju­hi­na jät­kab AND­RES HEIN­VER

948

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu tü­his­tas 28. det­semb­ril ot­su­sed, mil­le­ga no­vemb­ri lõ­pus va­li­ti nel­ja­le ko­mis­jo­ni­le esi­me­hed. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon, sot­siaal­ko­mis­jon ning ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon on nüüd juh­ti­de­ta – too­kord va­li­ti vaid esi­me­hed, asee­si­me­hed jäid va­li­ma­ta. Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni juh­ti­de osas kor­ral­da­ti det­semb­ri vii­ma­sel is­tun­gil kor­dus­va­li­mi­ne, vas­ta­valt sea­du­se­le va­li­ti esi­mees ja asee­si­mees kor­ra­ga, esi­me­heks sai roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat. Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast esi­tas kan­di­daa­diks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald And­res Hein­ve­ri, kes va­li­ti sa­mas­se ame­tis­se ka no­vemb­ris. Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas kan­di­daa­diks sa­mast va­li­mis­lii­dust Ur­mo Ris­ti­saa­re. And­res Hein­ver sai 13 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le, Ur­mo Ris­ti­saar 4 poolt­häält. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks uues­ti va­li­tud And­res Hein­ver lu­bas, et ko­mis­jo­ni koos­sei­su esi­tab kin­ni­ta­mi­seks vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­da li­san­dus det­semb­ris 27 ko­da­nik­ku
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­li­võist­kon­nad võist­le­sid aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ril