Küla­rah­vas soo­vib Sal­mis­tu sa­da­ma kor­da­te­ge­mist

1034
Tal­vi­sed suu­red tor­mid lõh­ku­sid Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va Sal­mis­tu sa­da­ma kai kümmekond aas­tat ta­ga­si. Kai on tä­ni­ni re­mon­ti­ma­ta, väl­ja on pan­dud hoia­tus­silt, et seal lii­ku­mi­ne võib ol­la eluoht­lik. Foto Tanel Matsi

Sal­mis­tu sa­da­ma ala täies ma­hus väl­jae­hi­ta­mi­ne mak­saks um­bes 2,5 mil­jo­nit eu­rot, nõue­te­ko­ha­selt ka­su­ta­ta­vaks saaks li­gi 1,5 mil­jo­ni eu­ro­ga ning täie­li­kult ära võiks lam­mu­ta­da 20 000 eu­ro­ga.

Kol­ma­päe­val, 5. det­semb­ril ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­maj­ja Sal­mis­tu sa­da­ma tee­mat aru­ta­ma üle kol­me­küm­ne ini­me­se – kü­lae­la­nik­ke, maa- ja su­vi­lao­ma­nik­ke, ka mu­jalt hu­vi­li­si.

Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu tut­vus­tas Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­seks koos­ta­tud pro­jek­ti, mil­le­le on vald taot­le­nud paa­ril aas­tal tu­lu­tult EA­Sist toe­tus­ra­ha. Kuu ae­ga ta­ga­si tea­tas EA­Si ase­mel re­gio­naal­toe­tus­te­ga te­ge­le­ma ha­ka­nud Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus ehk RTK, et piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­me re­ser­vist on või­ma­lik ra­has­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud taot­lust sa­da­ma kor­ras­ta­mi­seks, kui vald peab el­lu­vii­mist või­ma­li­kuks ja esi­tab muu­de­tud pro­jek­ti aja­ka­va. Riik toe­tab Sal­mis­tu sa­da­ma esimese etapi ehi­tust ja käi­vi­ta­mist 790 300 eu­ro­ga, val­la omao­sa­lus on 338 700 eu­rot. Ku­na hin­nad on va­he­peal tõus­nud, võib val­la omao­sa­lus ku­ju­ne­da suu­re­maks, hin­nan­gu­li­selt võib pro­jek­ti esi­me­ne etapp ehk ve­sie­hi­tu­sed ja sa­da­ma käi­vi­ta­mi­ne maks­ta ku­ni 1,5 mil­jo­nit eu­rot.

Val­la­va­lit­sus vas­tas RTK-le, et on val­mis pro­jek­ti­ga jät­ka­ma vo­li­ko­gu keh­ti­va ot­su­se ma­hus. Sea­du­se jär­gi an­nab RTK val­la­le oma lõp­li­ku jah-sõ­na veeb­rua­ris 2019. Rii­gi toe­tu­se­ga kaas­neb ko­hus­tus ta­ga­da 140 000 kü­las­tust aas­tas ning 4 töö­koh­ta. Sa­da­ma val­mi­mis­täh­taeg oleks aas­tal 2023.
Val­la­va­nem kü­sis, mi­da soo­vib kü­la­rah­vas. Ko­ha­le­tul­nu­te üks­meel­ne sei­su­koht oli, et oo­da­tak­se, mil­lal ha­ka­tak­se sa­da­mat kor­da te­ge­ma. Sa­da­ma kor­ras­ta­mi­ne ja töö­le­pa­nek on kir­jas ka Sal­mis­tu aren­gu­ka­vas. Ol­di se­da meelt, et ka­van­da­tud 40 paa­di­koh­ta on pi­gem vä­he, mit­te pal­ju, kui pi­da­da sil­mas, et Ees­tis on kok­ku 30 000-32 000 väi­ke­lae­va, iga aas­ta­ga tu­leb um­bes tu­hat juur­de. Kü­la­rah­vas oo­tab ka kü­la­ma­ja, sa­da­ma väl­jae­hi­ta­mi­seks koos­ta­tud pro­jek­ti jär­gi peaks sin­na ker­ki­ma ehi­tis, mi­da saab ka­su­ta­da nii sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne­na kui ka kü­la­ma­ja­na.

Val­la­va­ne­ma sõ­nul on val­la­va­lit­sus aru­ta­mas kol­me või­ma­lik­ku st­se­naa­riu­mi. Esi­me­ne oleks ve­sie­hi­tus­te etapp, rii­gilt saaks 790 000 eu­rot ja vald li­saks um­bes 1,8 mil­jo­nit eu­rot, sa­dam saaks täie­li­kult väl­ja ehi­ta­tud, teh­taks ka sa­da­ma­hoo­ne-kü­la­ma­ja. Tei­ne stse­naa­rium on te­ha val­la­ee­lar­vest 340 000 eu­ro eest kor­da kai ja paa­di­ko­had, kor­ras­ta­da park­la. Kol­mas va­riant oleks la­gu­ne­nud sa­da­ma­kai täie­li­kult ära lam­mu­ta­da ja ko­ris­ta­da, sel­leks ku­luks um­bes 20 000 eu­rot, kü­la jääks sa­da­ma­ta.

Mo­ni­ka Sa­lu li­sas, et vald ei hak­ka sa­da­mat hal­da­ma ega sel­les­se ka suu­res ma­hus in­ves­tee­ri­ma, ku­na po­leks õig­la­ne val­la teis­te ra­ha­va­ja­va­te vald­kon­da­de suh­tes. Ko­he esi­me­ses eta­pis võiks lei­da in­ves­to­ri, kes on val­mis edas­pi­di sa­da­mat ope­ree­ri­ma. Te­ma ju­tul käis hil­ju­ti ini­me­ne, kes tun­dis hu­vi või­ma­li­ku ka­la­kas­va­tu­se ra­ja­mi­se vas­tu, see­ga in­ves­to­reid võiks ol­la ka mi­tu.

„Olen alus­ta­nud lä­bi­rää­ki­mi­si, kõ­ne­le­nud Ka­le­vi Jahtk­lu­bi esin­da­ja­te­ga, ka mõ­ne tei­se sa­da­maid aren­da­va or­ga­ni­sat­sioo­ni ini­mes­te­ga. Ka­vas on lei­da spet­sia­list, kel­le­ga koos­töös pan­na kok­ku mõist­lik läh­teü­le­san­ne,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Tõ­de­ti, et in­ves­to­ri­te­ga lä­bi­rää­ki­mis­tel peaks ole­ma kaa­sa­tud ka Sal­mistu kü­la esin­da­ja. Vii­mas­tel aas­ta­tel po­le Sal­mis­tul enam kü­la­va­ne­mat, kuid on kü­la­ko­gu. Lei­ti, et tu­leks va­li­da kü­la­va­nem, va­li­mi­sed võik­sid toi­mu­da ke­va­del, kui rah­vas hak­kab taas maal käi­ma.

Ju­tuks tu­li ka sa­da­ma juur­de­pää­su­tee, mis on kit­sas ja va­jab re­mon­ti. Aas­taid ta­ga­si al­ga­tas Kuu­sa­lu vald Sal­mis­tu-Valk­la piir­kon­na osaüldp­la­nee­rin­gu, mis jäi lõ­pu­ni vii­ma­ta. Ka sel­le raa­mes pla­nee­ri­tud pro­me­naa­di Valk­la ja Sal­mis­tu ühen­da­mi­seks võiks tu­le­vi­kus väl­ja ehi­ta­da.

Koo­so­le­kul kü­si­ti, kes prae­gu sa­da­mat hal­dab ja mis juh­tus, et aas­taid sa­da­mat hal­la­nud MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees ei täit­nud ku­na­gist lu­ba­dust in­ves­tee­ri­da sa­da­mas­se ja see kor­da te­ha.

Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, kes kuu­lub MTÜs­se Sal­mis­tu Paa­di­mees, üt­les, et hal­dus­le­ping on lõ­pe­ta­tud. In­ves­tee­rin­gu­teks loo­de­ti saa­da toe­tust EA­Sist, kuid de­tailp­la­nee­rin­gu val­mi­mi­ne ve­nis, nõu­ti pla­nee­rin­gus­se rii­gi­le krun­te ja val­la­teed, MTÜ-l ka­dus või­me­kus kõi­ke se­da lõ­pu­ni viia. 2014. aas­tal said EA­Sis lä­bi või­ma­li­kud toe­tus­voo­rud, kust oleks või­nud ra­ha taot­le­da.