Kui­das las­te õr­na nah­ka päi­ke­se eest kaits­ta

500
MARGOT LEHARI

MAR­GOT LE­HA­RI,
pro­vii­sor, BE­NU ap­teek

Õn­ne­li­ku lap­se­põl­ve la­hu­ta­ma­tu osa on su­vel õues päi­ke­se käes män­gi­mi­ne. Las­te nahk on aga täis­kas­va­nu­te omast õhem ja sel­le kait­se­funkt­sioon ei ole veel täie­li­kult väl­ja are­ne­nud, mis­tõt­tu tu­leks va­ne­ma­tel pöö­ra­ta las­te päi­ke­se­kait­se­le eri­list tä­he­le­pa­nu.

Las­tel võib päi­ke­se­põ­le­tus tek­ki­da ju­ba pä­rast 20 mi­nu­tit päi­ke­se käes vii­bi­mist. Va­ra­ja­ses väi­ke­lap­seeas saa­dud päi­ke­se­põ­le­tu­sed on kõi­ge kah­ju­li­ku­mad ning liig­sest UV-kiir­gu­sest saa­dud kah­jus­tu­sed ilm­ne­vad hi­li­se­mas eas. Ot­se­selt UV-kiir­gu­sest tin­gi­tud hai­gus­teks pee­tak­se sil­ma­kaed, kol­la­täh­ni kär­bu­mist, na­ha­väh­ki ja me­la­noo­mi.

Imi­ku­tel ja väi­ke­las­tel ei to­hiks las­ta vii­bi­da ot­se­se päi­ke­se­kiir­gu­se käes il­ma ker­ge puu­vil­la­se või li­na­se riie­tu­se, müt­si või rä­ti ja päi­ke­sep­ril­li­de­ta. Kat­ma­ta nah­ka ai­ta­vad põ­le­tu­sest pääs­ta spet­siaal­sed las­te­le mõel­dud päi­ke­se­kait­sek­ree­mid.

Ees­ti tar­bi­ja­te seas on po­pu­laar­sei­mad ja oma hea­de oma­dus­te poo­lest enim soo­vi­ta­tud La Roc­he Po­say, Eu­ce­ri­ni ning Se­ba­me­di kree­mid. Täis­kas­va­nu­te­le ja las­te­le mõel­dud too­ted eri­ne­vad lõh­naai­ne­te ja li­saai­ne­te si­sal­du­se poo­lest – las­te­le mõel­dud kree­mi­des neid po­le ja al­ler­gia­risk on vii­dud mii­ni­mu­mi­ni. Sa­mu­ti on ena­mik neist vee­kind­lad ning si­sal­da­vad nah­ka ra­hus­ta­vaid ja taas­ta­vaid ühen­deid.

Imi­ku­te­le mõel­dud päi­ke­se­kait­sek­ree­mid so­bi­vad kas ala­tes kol­man­dast või kuuen­dast elu­kuust. Al­la 3aas­tas­te­le mõel­dud too­de­tes on ka­su­ta­tud vä­hem või üld­se mit­te kee­mi­li­si kait­se­filt­reid ning päi­ke­se­fil­ter toi­mib põ­hi­li­selt füü­si­ka­li­se bar­jää­ri­na, pee­gel­da­des UV-kiir­gu­se na­halt ta­ga­si. See­tõt­tu on loo­mu­lik, et kreem jääb na­hal vei­di val­ge.

Kree­me tu­leks las­te­le pea­le kan­da kas va­he­tult en­ne või ku­ni 30 mi­nu­tit en­ne päi­ke­se kät­te mi­ne­kut ning õh­tul en­ne ma­ga­ma­mi­ne­kut vee ja see­bi­ga ma­ha pes­ta. Kree­mi­ta­da tu­leks kat­ma­ta ke­hao­sa­sid pii­sa­vas ko­gu­ses, et nahk oleks kree­mi­ne. Üle­do­see­ri­mi­ne kaits­vat toi­met ei suu­ren­da. Sa­mas tu­leb mee­les pi­da­da, et vees su­lis­ta­mi­ne ja rä­ti­ku­ga kui­va­ta­mi­ne vä­hen­dab osa­li­selt kaits­vat toi­met.

Kui kõi­gest hoo­li­ma­ta on na­ha­le päi­ke­se­põ­le­tus tek­ki­nud, on soo­vi­tatav ka­su­ta­da spet­siaal­set põ­le­tus­gee­li, näi­teks Burn­je­li või Burns­hiel­di või loo­dus­lik­ku aa­loe­gee­li. Aa­loe on vä­ga hea na­ha ve­re­va­rus­tu­se pa­ran­da­ja ja taas­ta­ja. Mi­da suu­rem on aa­loe si­sal­dus gee­lis, se­da pa­rem.

Kind­las­ti tu­leks esi­mes­tel päe­va­del väl­ti­da pan­te­noo­li, ku­na see te­ki­tab na­ha­le ki­le­ki­hi ja kuu­mus pää­seb na­hast hal­ve­mi­ni väl­ja. Hil­jem, kui kuu­mus on na­halt taan­du­nud ja nahk hak­kab koo­ru­ma, on aga pan­te­noo­li si­sal­da­vad kree­mid vä­ga head na­ha­rak­ku­de taas­ta­jad.
Päi­ke­se­kait­se mee­les­pea. Kait­se lap­si päi­ke­se eest puu­vil­la­sest või li­na­sest ma­ter­ja­list riie­tu­se­ga. Va­li kõi­gi­le pe­re­kon­na­liik­me­te­le so­biv päi­ke­se­kait­sek­reem. Kan­na kree­mi lap­se na­ha­le va­he­tult en­ne või ku­ni 30 mi­nu­tit en­ne päi­ke­se kät­te mi­ne­kut. Kan­na kree­mi na­ha­le ka pea­le uju­mist. Pe­se kreem õh­tul en­ne ma­ga­ma­mi­ne­kut ma­ha.

Eelmine artikkelPE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT
Järgmine artikkelIda-har­ju­kad tõid ro­gai­ni MMilt Hispaaniast ko­ju hul­ga me­da­leid