Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gus alus­ta­ti juu­be­li­hooa­ja­ga

1242

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 24. no­vemb­ril teh­ti Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas al­gust tra­dit­sioo­ni­li­se mä­lu­män­gu­sar­ja­ga, mis toi­mub see­kord 20. kor­da.

Mat­ti Krönst­rö­mi 20 aas­tat ta­ga­si Lok­sal käi­ma lü­ka­tud sa­ri osu­tus nii po­pu­laar­seks, et lei­dis mõ­ned aas­tad hil­jem en­da­le suu­re­ma ko­ha Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Kui­võrd li­saks mä­lu­män­gu­sar­ja­le tä­his­ta­vad juu­be­lit ka Ees­ti Va­ba­riik ning Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid, on sel­lest joh­tu­valt käe­so­le­val hooa­jal ala­ti te­maa­ti­li­si kü­si­mu­si. Igas män­gus on ka üks kü­si­mus Mat­ti Krönst­rö­mi va­ra­sal­vest.  

Sar­ja on en­nast re­gist­ree­ri­nud 41 võist­kon­da, kel­lest esi­me­ses voo­rus oli ko­hal 38. Esi­me­se män­gu või­tis 47 punk­ti­ga 60st või­ma­li­kust Wär­ner Broz: Aap All­mä­gi, Mir­jam Sil­la­jõe, Pent Paal­berg ja En­del Soo. Võit­ja­te­le järg­ne­sid 46 punk­ti­ga Ro­man­ti­kud (Ed­gar Tom­bu, Ind­rek Pals, Sven Moor­lat ja Jaak Möl­der) ning 43 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud (Ur­ve Toom­puu, Mar­tin Piis­pea, San­der Pii­be­mann ja Ind­rek Ad­ler). Esi­vii­si­ku lõ­pe­ta­sid Keh­ra Ma­ru (Mart Sch­meidt, And­res Puu­sepp, Kel­li Põ­len­dik ja Kai­re Kroon) ning Ta­pur­la (Ar­tur Tal­vik, Ma­ti Tal­vik ja Ülo Ka­se­maa) vas­ta­valt 41 ja 39 punk­ti­ga.

Kok­ku toi­mub sar­jas viis män­gu ning järg­mi­ne toi­mub 26. jaa­nua­ril.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus tun­nus­tas pa­ri­maid ko­da­nik­ke ja sport­la­si