Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu esi­me­se voo­ru esi­koh­ta ja­ga­sid Eluõied ning Ma Ja Sa

658
Kolgaküla mälumäng.

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 8. no­vemb­ril sai Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas al­gu­se jär­je­kord­ne mä­lu­män­gu­sa­ri. Ju­ba esi­me­ses voo­rus püs­ti­ta­ti sar­ja re­kord, sest võist­lus­tul­le asus ko­gu­ni 47 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da ning üks võist­kond proo­vis oma tead­mi­si väl­jas­pool ar­ves­tust. Na­gu on saa­nud ta­vaks, on igas män­gus 30 kü­si­must ning mak­si­maal­selt on või­ma­lik ko­gu­da 60 punk­ti.

Ta­sa­vä­gi­selt kul­ge­nud män­gus ja­ga­sid esi­koh­ta võrd­selt 40 punk­ti­ga võist­kon­nad Eluõied koos­sei­sus Ene Tam­mann, Ka­ti Kii­ver, Mar­got Ki­hu­la­ne ja Ter­je Ki­hu­la­ne ning võist­kond Ma Ja Sa, ku­hu kuu­lu­sid Ott Sand­rak, Pee­ter Sii­lak, Enn Kirs­man ja Anu Kirs­man. 39 punk­ti­ga järg­nes nei­le Kai­su­ka­rud – San­der Pii­be­mann, Ur­ve Toom­puu, Ind­rek Ad­ler ja Mar­tin Piis­pea – ning võrd­selt 38 punk­ti ko­gu­nud Ro­man­ti­kud ning Wär­ner Broz. Va­na­kü­la ja Su­va­li­sed ko­gu­sid 37 punk­ti. Eel­mi­se hooa­ja üld­võit­ja Keh­ra Ma­ru oli 34 punk­ti­ga küm­nes ning pa­rim uus­tul­nu­kas Raa­ma­tu­koid 33 punk­ti­ga ühe­teist­küm­nes.

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas toi­mub kok­ku viis män­gu ning ül­dar­ves­tu­ses lä­heb võist­kon­na hal­vi­ma voo­ru tu­le­mus ma­haar­va­mi­se­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma­le TIIU erip­ree­mia
Järgmine artikkelLap­sed lõ­hu­vad tõu­ke­ra­tas­te­ga Kuu­sa­lu Söö­gi­toa trep­pe