Kogu­kond­li­kud aru­te­lud pak­ku­sid la­hen­du­si rah­vas­ti­kuk­rii­si­le

501
Maris Jõgeva

MA­RIS JÕ­GE­VA,
aru­te­lu­sar­ja #kui­das­me­kes­ta­me koor­di­naa­tor

Po­le enam uu­dis, et prog­noo­sid en­nus­ta­vad Ees­ti­le lä­he­ma­teks küm­nen­di­teks rah­vaar­vu olu­list ka­ha­ne­mist. Muu­tu­sed on en­dast tun­da and­nud ju­ba mi­tu aas­tat, nii ava­li­ke tee­nus­te kok­ku­tõm­ba­mi­se, täit­ma­ta ame­ti­koh­ta­de kui koo­li­de-post­kon­to­ri­te sul­ge­mi­se­ga. Sel­lest ajen­da­tu­na kut­su­sid va­baü­hen­du­sed ja et­te­võt­jad koos mi­nis­tee­riu­mi­te­ga mul­lu sü­gi­sel el­lu ko­gu­kond­li­ke aru­te­lu­de sar­ja #kui­das­me­kes­ta­me. Ees­märk oli tead­vus­ta­da rah­vas­ti­ku vä­he­ne­mi­se­ga kaas­ne­vaid il­min­guid ja ot­si­da koos ko­gu­kon­da­de­ga la­hen­du­si tren­di­de mõ­ju­ta­mi­seks. Ees­tis toi­mus kok­ku 34 aru­te­lu, kus osa­le­sid 358 ini­mest ja sün­dis 90 la­hen­du­si­deed. Ida-Har­ju­maal ko­gu­ne­sid ak­tiiv­sed kaa­sa­mõt­le­jad au­gus­tis Ani­jal ning no­vemb­ris Keh­ras.

Aru­te­lud and­sid kin­ni­tust, et rah­vas­ti­ku­muu­tus­te­ga toi­me­tu­le­kuks on va­ja ter­vik­lik­ku, süs­teem­set ja jär­je­pi­de­vat rah­vas­ti­ku­po­lii­ti­kat, mil­le el­lu­vii­mi­sel on va­lit­su­se kõr­val olu­li­ne roll ka ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel ning ko­gu­kon­da­del. Ter­vik­lik­kus tä­hen­dab lä­bi­mõel­dud te­gut­se­mist eri elu­vald­kon­da­des – rah­vas­ti­ku tu­le­vik­ku ja rii­gi toi­me­tu­le­kut mõ­ju­ta­vad sün­di­mu­se kõr­val töö­po­lii­ti­ka, lõi­mu­mi­ne ja rän­de juh­ti­mi­ne, ha­ri­du­se kor­ral­dus ja ini­mes­te ter­vis.

Sel­gelt tu­lid esi­le tä­he­le­pa­nu va­ja­vad va­lu­ko­had. Üks neist on re­gio­naal­ne eba­võrd­sus, mis te­ki­tab tõr­ju­tust ja sun­nib ini­me­si maa­piir­kon­da­dest suu­re­ma­tes­se lin­na­des­se või vä­lis­maa­le rän­da­ma. Peaae­gu igal aru­te­lul rää­gi­ti võrd­se­ma­te või­ma­lus­te loo­mi­se va­ja­du­sest – kok­ku tu­leks lep­pi­da ava­li­ke tee­nus­te stan­dar­di­tes ning rii­gi toes, et heal ta­se­mel tee­nu­sed olek­sid kõik­jal üht­vii­si kät­te­saa­da­vad. Täh­tis on lii­ku­vu­se pa­ran­da­mi­ne, paind­li­kum tu­gi et­te­võt­lu­se­ga alus­ta­mi­seks, elua­se­me­po­lii­ti­ka kor­ras­ta­mi­ne.

Olu­li­seks pee­tak­se ka, et kõi­gil Ees­ti ini­mes­tel, hoo­li­ma­ta va­nu­sest, ter­vi­sest, pe­re­liik­me hool­da­mi­se va­ja­du­sest, oleks või­ma­lus osa­le­da töö­tu­rul ning ühis­kon­nae­lus. Mi­da paind­li­ku­mad on töö­vor­mid, süs­teem­se­mad täien­dõp­pe­või­ma­lu­sed ja liht­sam et­te­võt­lu­se­ga alus­ta­mi­ne, se­da suu­rem on iga ela­ni­ku väl­ja­vaa­de so­bi­va töö­ko­ha leid­mi­seks. Ees­ti peab jää­ma at­rak­tiiv­seks ava­tud töö- ja ko­du­ko­haks ka teis­te rii­ki­de an­de­ka­te­le ini­mes­te­le, kes soo­vi­vad meie et­te­võ­te­tes­se ja sel­le­ga Ees­ti aren­gus­se pa­nus­ta­da. Ka väl­ja­rän­na­nud eest­las­te­le peab ko­du­maa­le naas­mi­ne ole­ma liht­ne. Pe­re­po­lii­ti­ka peaks las­te sün­ni mo­ti­vee­ri­mi­se kõr­val toe­ta­ma nen­de kas­va­ta­mist ning va­ne­ma­tel hõlp­sa­malt töö- ja pe­ree­lu ühil­da­mist. Va­lit­su­se­le esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te seas on näi­teks pe­re­toe­tus­te in­dek­see­ri­mi­ne ning las­te­ri­kas­te pe­re­de ko­du­toe­tus­te tin­gi­mus­te ja port­fel­li laien­da­mi­ne, hu­vi­ha­ri­du­se toe­ta­mi­ne, va­nem­lus­koo­li­tus­te ma­hu suu­ren­da­mi­ne.

Rah­vas­ti­ku­tead­la­se Al­lan Puu­ri hin­nan­gul on rah­vas­ti­ku­muu­tus­te­ga te­ge­le­mi­sel olu­li­ne mõis­ta ja ar­ves­ta­da ini­mes­te vä­ga eri­ne­va­te va­ja­dus­te ja hu­vi­de­ga.  Pa­ra­ku ki­pu­me tih­ti läh­tu­ma oma väär­tus­maail­mast, mõ­ni­kord ka vas­tan­du­me meist eri­ne­va mõt­te­maail­ma­ga. #kui­das­me­kes­ta­me aru­te­lu­sa­ri pak­kus või­ma­lu­se kuu­la­ta ka teist­su­gu­seid ar­va­mu­si ja loo­de­ta­vas­ti mõis­ta eri ko­ge­mu­si, mis ini­mes­te elu mõ­ju­ta­vad. Li­saks prak­ti­lis­te­le idee­de­le tu­lid väl­ja prob­lee­mi­de nii­ni­me­ta­tud hal­lid too­nid, mi­da on äär­mus­te va­helt ka­su­lik ot­si­da.

De­mog­raa­fi­lis­te tren­di­de mõ­ju­ta­mi­ne või nen­de­ga ko­ha­ne­mi­ne pole liht­ne. Kas la­hen­du­si­deed teos­tu­vad, sõl­tub pal­jus­ki ko­gu­kon­da­de, oma­va­lit­sus­te ja va­lit­su­sa­su­tus­te init­sia­tii­vist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool kü­sis ar­va­must koo­li­vor­mi koh­ta
Järgmine artikkelVoli­ko­gu eral­das MTÜ-­le Voo­se Kõrts üle 7800 eu­ro