Kodanikualgatuslik pöördumine

610

Kuusalu valla üks suuremaid väärtusi on olnud ja veel on jätkuvalt meie ulatuslikud männimetsad. Suvel ja sügisel on nad olnud lisaks kohalikele tõmbekeskuseks ka väga paljudele pealinna elanikele. Lõviosa meie metsadest kuulub Eesti Vabariigile, kes on andnud nende hooldamise ja majandamise  üles­ande RMK-le. Nende kodulehel on ära toodud ka metsamajandamise hea tava. Järgnevalt sellest väljavõte:

„Oleme eelmiselt metsameeste põlvkonnalt saanud hästihoitud riigimetsa, kus kõrvuti metsa majandamise ja puidu tootmisega on alati tähtsaks peetud ka looduskaitset.

Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Teostame oma soovi läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestades töös ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Kasutame metsas toimuvatele looduslikele protsessidele võimalikult sarnaseid metsamajanduslikke võtteid ja abinõusid.“

Kahjuks viimaste aastate tegevus siinkandis ei vasta meie arust nende endi esitatud põhimõtetele ja veel vähem kohalike elanike huvidele. Nimelt on tekkinud kümneid lageraideid, mitmed neist inimasustustele ohtlikult lähedale, rikkudes oluliselt elukeskkonda. Lisaks visuaalsele ebakõlale tekivad tuulekoridorid ja kaob mürakaitse. Lisaks lageraie mõju looduskeskkonnale kui tervikule.

Rahvaalgatuslikul kogunemisel Kolgas 10. aprillil teatas Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai, et 90 protsenti selle piirkonna metsadest on praeguse metsaseaduse järgi raieküpsed, millest 45 protsendil on plaanitud raie teha lähiaastatel. Kuna lageraie on majanduslikult kõige efektiivsem, siis muul viisil majandatakse ka siin vaid erandjuhtudel.

Me ei ole nõus, et meie kodukoha loodust ja meie elukeskkonda sellisel moel rüüstatakse. Rõhutame, et lisaks majanduslikule kasule on metsal veel palju teisigi funktsioone, mida peab arvestama.

Kuna vastavalt kehtivale metsaseadusele on kohalikul omavalitsusel sõnaõigus, siis pöördume Kuusalu vallavalitsuse, volikogu keskkonnakomisjoni (kes ei pidanud ilma selle pöördumiseta vajalikuks teemaga tegeleda) ja volikogu poole järgmiste ettepanekutega:

1. Teha RMK-le taotlus tõsta osaliselt meie valla territooriumi puistute raievanust.

2. Kehtestada piirangud lageraietele suurte asulate ümber (ennekõike Kolga ja Kuusalu), lubades seal kasutada ainult selliseid raieliike, mis säilitavad olemasoleva puhke- ja kaitse­tsooni.

3. Nõuda eelnevaid läbirääkimisi metsatalude elanikega, enne kui nende kodu kõrvale planeeritakse lageraie. Võimalusel jätta alles kaitseriba või anda võimalus see soovi korral elanikel teatud kompensatsiooni abil omandada.

4. Arvestada nende ettepanekutega valla uue üldplaneeringu koostamisel, kuid alustada RMK-ga läbirääkimisi kohe, sest pärast planeeringu kehtestamist võib olla juba liiga hilja.

28. mai seisuga on allkirju mitusada, nende kogumine jätkub.

Eelmine artikkelVihasoo külas rünnati naist
Järgmine artikkelKiiu lasteaia tulevaks kevadeks valmiv hoone sai nurgakivi