Kiiu Soo­ne uus juht REIN RÄT­SEP: „Jät­ka­me koos­tööd ko­gu­kon­na­ga.“

1481
OÜ Kiiu Soon juht REIN RÄT­SEP sei­sab Kuu­sa­lu III lii­va­kar­jää­ri juu­res ja näi­tab, kui­das liiv pum­ba­tak­se vee alt, suu­na­tak­se nõr­gu­ma, ve­si val­gub kõr­val­tii­ki, kui­vem liiv lü­ka­tak­se kok­ku.

Ala­tes märt­sist kuu­lub lii­va­kae­van­da­mi­se­ga te­ge­lev Kiiu Soon osaü­hin­gu­le Jõe­vu­lin, mil­le põ­hio­ma­nik on Tal­lin­ki suu­rakt­sio­när AS In­for­tar.

„Suu­re­mad et­te­võt­ted on üld­ju­hul sot­siaal­selt vas­tu­tus­tund­li­kud, an­tak­se ko­gu­kon­na­le toe­tus­te ja koos­töö­ga ta­ga­si, mit­te ai­nult ei võe­ta. Kes soo­vib piir­kon­nas pi­kaa­ja­li­selt äri te­ha, peab se­da te­ge­ma koos­töös ko­gu­kon­na­ga. Nii jät­ka­me ka meie neid sot­siaal­seid pro­jek­te, mis olid Kiiu Soo­nel se­ni – toe­ta­me Kuu­sa­lu val­la sport­la­si ja spor­diü­ri­tu­si, kul­tuu­ri­te­ge­vust, ai­ta­me va­rus­ta­da lii­va­ga Kuu­sa­lu val­la al­la­su­tu­si, spor­di- ja män­gu­väl­ja­kuid,“ sõ­nab Rein Rät­sep, kes on Kiiu Soo­ne ju­hi­na töö­ta­nud vii­ma­sed viis kuud.

OÜ Kiiu Soon os­tu-müü­gi le­ping sõl­mi­ti tä­na­vu 19. märt­sil. Rein Rät­sep ja ta äri­part­nerid Jan Jo­han­son ja Martti Talgre on OÜ Jõe­vu­lin osa­ni­kud 40 prot­sen­di ula­tu­ses, 60 prot­sen­ti kuu­lub ASi­le In­for­tar. Jan Jo­han­son on ha­ri­du­selt mäein­se­ner. Rein Rät­sep töö­tas kolm aas­tat kae­van­da­mi­se­ga te­ge­le­va TREV-2 Gru­pi ju­ha­tu­se esi­me­he­na. Ta ko­du on Rak­ve­res, oma esi­va­ne­ma­te kau­du on va­ra­se­malt seo­tud Kuu­sa­lu val­la­ga – va­nae­ma-va­nai­sa ela­sid Tõ­res­kal, ko­li­sid Lää­ne-Vi­rus­se La­si­las­se.

OÜ Jõe­vu­lin loo­di aas­ta ta­ga­si juu­lis. Pärast Kiiu Soo­ne os­tu on OÜ Jõe­vu­lin oman­da­nud ju­ba kae­van­da­mis­load Mõi­sa­met­sa kar­jää­ris Har­ju­maal Ar­du lä­he­dal, Pa­li­ve­re kar­jää­ris Lää­ne­maal ning Kark­si-Nuias Vil­jan­di­maal. Koos Kiiu Soo­ne­ga tu­lid et­te­võt­te­le lii­va­kar­jää­rid, mis paik­ne­vad Kuu­sa­lu ja Kiiu ale­vi­ku kül­je all: Kuu­sa­lu II, Kuu­sa­lu III ja IV ning Hun­tau­gu karjäär.

OÜ Kiiu Soon ju­ha­tu­se esi­mees Rein Rät­sep üt­leb, et tä­nu Ar­du kan­dis teh­ta­va­te­le tee­töö­de­le on Mõi­sa­met­sas läi­nud sel aas­tal lii­va­kae­van­da­mi­ne vä­ga hoog­salt käi­ma. Kuu­sa­lu val­las töö­ta­va­te kar­jää­ri­de töö­maht on sa­ma, mis ol­nud va­rem, töö­ta­tak­se ta­va­pä­ra­ses tem­pos, lii­va vee­tak­se Tal­lin­nas­se, Ta­pa­le, Rak­ve­res­se. „Lii­va an­nab ve­da­da 20-30 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, ka 50-60 ki­lo­meet­rit on veel so­biv kau­gus,“ mär­gib ta.

Prae­gu taot­leb Kiiu Soon kesk­kon­naa­me­tilt Hun­tau­gu III kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa pi­ken­da­mist 15 aas­ta võr­ra. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sei­su­koht on, et seo­ses ki­vi­si­sa­li­ke elu­pai­ga­ga ei to­hiks kae­van­da­da tal­ve­hooa­jal ehk ok­toob­rist ap­ril­li­ni ning kae­van­da­mi­sel tu­leb jäl­gi­da, et ei reos­taks pin­nast.

Rein Rät­sep: „Kae­van­da­mis­lu­ba­de pi­ken­da­mi­ne on ta­va­pä­ra­ne prot­sess, sest po­le mõist­lik sun­di­da et­te­võt­teid kae­van­da­ma en­nak­tem­pos. Tä­na­päe­val on kesk­kon­naa­me­ti nõu­ded kae­van­da­ja­te­le kar­mid, neid tuleb jär­gi­da. Kuu­sa­lu val­las töö­ta­me töö­päe­va­del kel­la 8-17ni, jäl­gi­me mü­ra ja tol­mu­ga seo­tud nõu­deid. On ol­nud ju­hu­seid, et suu­re lii­vaau­to­ga sõi­de­ti ot­se lä­bi Kuu­sa­lu ale­vi­ku, kuid pa­tus­ta­nud on vä­ga ük­si­kud, ena­mik klien­te ja nen­de tel­li­tud au­to­ju­hid pea­vad reeg­li­test kin­ni, Kuu­sal­lu sis­se lii­vaau­to­de­ga ei kee­ra.“

Ta li­sab, et Kuu­sa­lu piir­kon­nas laie­ne­misp­laa­ne po­le, küll aga on ka­vas alus­ta­da lii­va­kae­van­da­mist veel mit­mel pool Ees­tis.

Kiiu Soo­nel täi­tus 25 aas­tat
OÜ Kiiu Soon jät­kas pä­rast oma­ni­ku va­he­tust te­ge­vust sa­mas koos­sei­sus, na­gu te­gut­ses sel­le aja­ni. Ku­ni tä­na­vu märt­si­ni Kiiu Soo­ne tööd juh­ti­nud Vam­bo­la Juur­man­ni­ga ol­lak­se ühen­du­ses, va­ja­du­sel saab te­malt in­fot ja nõuan­deid.

Rein Rät­sep: „Kiiu Soo­ne näol on te­gu kor­ra­li­ku et­te­võt­te­ga, me po­le ke­da­gi koon­da­nud ega uu­si pal­ga­nud. Kuu­sa­lu val­las asu­va­tes kar­jää­ri­des on lii­va­va­ru­sid pii­sa­valt, ja­gub mit­me­küm­neks aas­taks.“

Tä­na­vu mais sai Kiiu Soon 25aas­ta­seks, sel­le asu­ta­sid ku­na­gi­se Kuu­sa­lu kol­hoo­si ehi­tus­o­sa­kon­na ju­hid Enn Aa­vik­saar ja Jaak Fuchs, kol­hoo­si ka­tu­se­ki­vi­te­ha­se EstS­tein käi­ma lü­ka­nud Vam­bo­la Juur­mann ja Kun­da tse­men­di­te­ha­se üks oma­nik­ke Jaan Ka­bin.

Et­te­võ­te ren­dib OÜ-lt Si­ma, mil­le oma­ni­kud on Jaak Fuchs ja Alar Aa­vik­saar, Kiius ka­he­kor­ru­se­li­sest äri­hoo­nest 4 tu­ba ning ka töö­ko­da ja la­dus­tus­plat­si.

Kuu­sa­lu kõr­va­le tu­leb rek­reat­sioo­nia­la
Kiiu Soo­ne­le kuu­lu­va­tes kar­jää­ri­des üm­ber Kuu­sa­lu kae­van­da­tak­se lii­va vee alt. Rein Rät­sep sel­gi­tab, et põh­ja­vee režiim sel­lest ei muu­tu – mär­jast lii­vast nõr­guv ve­si suu­na­tak­se kõr­val­tii­ki, ve­si on ring­lu­ses: „Lii­va­kar­jää­ri­de pu­hul ei pum­ba­ta vett maast väl­ja, ve­si lii­gub ühest tiigist tei­se. Suur­te pae­kae­van­dus­te­ga on olu­kord tei­ne, siis tu­leb kar­jäär vahel tüh­jaks pum­ba­ta, et saaks kae­van­da­da.“

Kui­gi toot­mi­ne käib, on par­di­pe­red va­li­nud kar­jää­ri oma elu­ko­haks.
Kui­gi toot­mi­ne käib, on par­di­pe­red va­li­nud kar­jää­ri oma elu­ko­haks.

Kuu­sa­lu II kar­jää­ri tii­ki­des uju­vad par­did näi­ta­vad se­da, et loo­dus on lii­va­kae­van­da­mi­se­ga ko­han­du­nud, mär­gib Rein Rät­sep ning ju­hib tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et Hun­tau­gu II va­nas kar­jää­ris, mil­le re­kul­ti­vee­ri­mi­ne on poo­le­li, ela­vad ke­nas­ti koos lui­ged ja mi­tut lii­ki par­did: „See näi­tab, et kae­van­da­mi­se käi­gus luuak­se lõ­puks sel­li­sed tin­gi­mu­sed, mis mit­me­ke­sis­ta­vad loo­dust, an­na­vad alust loo­dus­kait­se­lis­te koos­lus­te tek­keks. Hun­tau­gu va­nast kar­jää­rist on ju­ba tek­ki­nud ke­na tiik koos vas­ta­va tai­mes­ti­ku ning lin­du­de ja loo­ma­de­ga. Ka siia tekib tulevikus kohalikele inimestele supluskoht.“

Re­kul­ti­vee­ri­mi­se plaa­ni jär­gi saab piir­kon­na uju­mis­ko­haks Kuu­sa­lu II kar­jäär, tee lä­heb kar­jää­ri Kuu­sa­lu ale­vi­kust rah­va­ma­ja juu­rest. Kuu­sa­lu II kar­jää­ris on kae­van­da­ta­va lii­va va­ru veel kümnekonnaks aas­taks. See­jä­rel muu­de­tak­se veea­lu­se kae­van­da­mi­se­ga tek­ki­nud 5-6 meet­ri sü­ga­vu­ne tiik piir­kon­na rek­reat­sioo­nia­laks.

Töös lii­va­kar­jäär po­le män­gi­mi­se koht
Rein Rät­sep too­ni­tab, et se­ni, ku­ni kar­jää­ri­des kae­van­da­tak­se, ei to­hi seal kõr­va­li­sed isi­kud uju­da ega kal­dal lii­ku­da: „Hil­ju­ti koh­ta­sin Kuu­sa­lu II kar­jää­ri lii­va­hun­ni­ku­te juu­res 12-13aas­ta­seid pois­se, kes seal män­gi­sid. Kee­la­vad sil­did on püs­ti pan­dud väi­kes­te va­he­maa­de­ga, kind­las­ti pi­did nad aru saa­ma, et kar­jää­ri ter­ri­too­riu­mil ei to­hi vii­bi­da. Ei ha­ka­nud nen­de­ga kur­jus­ta­ma, vaid sel­gi­ta­sin, et lii­vas män­gi­mi­ne on oht­lik. Tõin näi­teks Lee­dus Pa­lan­ga, kus sel su­vel juh­tus õn­ne­tus, laps va­jus lii­va al­la. Pa­lu­sin pois­tel rää­ki­da ka sõp­ra­de­le, et är­gu kar­jää­ri äär­de tul­gu.“

Kiiu Soo­ne juht pa­neb lap­se­va­ne­ma­te­le ja lä­he­das­te­le sü­da­me­le, et noor­te­le tu­leb sel­geks te­ha – kar­jää­ri ää­res män­gi­mi­ne on kee­la­tud ning võib ol­la eluoht­lik.

OÜ Kuiv Liiv
Koos Kiiu Soo­ne­ga va­he­tas oma­nik­ku ka OÜ Kuiv Liiv, mis on Kiiu Soo­ne tü­ta­ret­te­võ­te.

Kui­va Lii­va klien­tuur on kuiv­se­gu­de toot­jad, too­dan­gut ka­su­ta­tak­se ka koos­toot­mis­jaa­ma­de ja me­tal­lur­gia­te­has­te ah­ju­des. Rein Rätsepa sõnul pole Kiius kuivatatud liiva veel kauplustesse eriti müügile viidud.

Kiiu Soo­nes ja Kui­vas Lii­vas on töö­ta­jaid kok­ku 28. Kiiu Soo­ne aas­ta­käi­ve oli mul­lu ligikaudu 2 miljonit eu­rot, Kui­val Lii­val umbes 1 miljon eu­rot.