Kes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­hal?

1814

Ani­ja vald

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Nii val­la­va­ne­ma kui ka vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tid on eel­kõi­ge suu­ri­ma rah­va toe­tu­se saa­nu­te­le. Ehk kes enim hää­li va­li­mis­tel saab, sel­lel on ka rah­va suu­rim usal­dus ning iga­ti so­bi­lik esin­da­ma Ani­ja val­la ela­ni­kke järg­mi­sel nel­jal aas­tal.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Koos­ta­me val­la­va­ne­ma ko­ha­le ilm­selt kon­kur­si, too­maks are­ne­va val­la juh­ti­mis­se värs­keid ideid ja mõt­teid. Kan­di­dee­ri­ma oo­ta­me ka tä­nast val­la­va­ne­mat, kes pa­ri­ma­te idee­de kor­ral on oo­da­tud val­la juh­ti­mist jät­ka­ma. Vo­li­ko­gu juht sel­gub va­li­mis­tu­le­mus­te­ga, po­le vä­lis­ta­tud prae­gu­se esi­me­he jät­ka­mi­ne.“

Va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on Ar­vi Ka­ro­tam, vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Jaan Oruaas.“

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Pa­ri­ma val­la­va­ne­ma saa­me kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Kaa­rel Arus­te.“

Kuu­sa­lu vald

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on prae­gu­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on vo­li­ko­gu prae­gu­ne asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar, kes on ka vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni asee­si­mees.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Ole­me aru­ta­nud Kuu­sa­lu vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de­ga ning jõud­mas ühi­se­le sei­su­ko­ha­le, et val­la­va­nem peab tu­le­ma väl­jast­poolt Kuu­sa­lu  val­da ja kon­kur­si­ga. Mar­ti Hääl oleks vo­li­ko­gu esi­me­heks hea kan­di­daat.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Ei ole veel ot­sus­ta­tud.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald: „Apo­lii­ti­li­se val­la­va­ne­ma leia­me ava­li­ku kon­kur­si­ga. Meie kan­di­daat vo­li­ko­gu esi­me­heks on Mar­ti Hääl.“

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma­le te­ha kon­kurss, toe­ta­me ka tub­li nais­te­rah­vast val­last. Vo­li­ko­gu esi­me­heks Su­lev Vald­maa.“

Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Val­la­va­nem va­li­da kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­di ot­sus­ta­me, kui sel­le­ni jõua­me.“ 

Lok­sa linn

Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Kel­le esi­tab meie era­kond lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he ja lin­na­pea kan­di­daa­diks, sel­gub pä­rast va­li­mis­tu­le­mus­te väl­ja­kuu­lu­ta­mist.“

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Lin­na­pea va­li­da kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on En­del Nam­sing.“

Raa­si­ku vald

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Uus koosseis otsustab, kuidas täidetakse vallavanema ametikoht.“

Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si: „Vallavanem selgub töö käigus, eelistame konkurssi. Volikogu esimehe kandidaat on Andrus Mossov.

Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Ees­t: „Soo­vi­me prae­gu­se val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi jät­ka­mist. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat ot­sus­ta­tak­se sel­le nä­da­la tei­ses poo­les.“   

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on And­re Sepp. Meil on kohtadele mitmeid väärikaid kandidaate.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las olid Ees­ti me­reae­ru­ta­mi­se meist­ri­võist­lu­sed
Järgmine artikkelMaad­le­ja NE­LE TRU­BER Raa­si­ku val­last võist­les MMil