Keh­ras toi­mus seik­lus­port­las­te Xd­ream

790

MIH­KEL KUU­SE

Pü­ha­päe­val, 3. juu­nil oli Keh­ras suu­re seik­luss­por­di­sar­ja Ace Xd­ream etapp, kus osa­le­sid li­gi 500 sport­last ko­gu Ees­tist. Ace Xd­ream on 4 osa­võist­lu­sest koos­nev sa­ri, kus 3liik­me­li­sed võist­kon­nad lä­bi­vad maas­ti­ku­le pai­gu­ta­tud kont­roll­punk­tid ning soo­ri­ta­vad li­saü­le­san­ded jalg­si, jalg­ra­tas­te ja ka­nuu­ga. Võist­lus toi­mus kol­mel ra­jal: A-ra­da on ekst­reem­ne, B-ra­da seik­lus­lik ning C-ra­da liht­ne.

B-ra­jal saa­vu­ta­sid ko­ha­li­kest mees­test kõi­ge pa­re­ma tu­le­mu­se – 2. ko­ha Ind­rek Lill­soo ja Sven Luks koos Alar Viit­maa­ga, kes kuu­lu­vad Sport­land Sa­lo­mo­ni võist­kon­da. Nais­te seas tu­li võist­kond Muu­mi­mam­mad koos­sei­sus Pi­ret Ur­met, Mar­je Viir­mann ja Rii­ka Ploom­puu viien­daks. Se­ga­võist­kon­na­na oli ra­jal orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja võist­kond Mai Viir­mann, Jaan Viir­mann ja Kris­tel Viir­mann. Kok­ku star­tis B ra­ja­le 104 võist­kon­da.

C-ra­jal saa­vu­tas se­ga­tii­mi­de ar­ves­tu­ses esi­ko­ha Keh­ra Üle­jõe koos­sei­sus Mar­gus Vi­jard, Märt Mä­gi ning Ka­ro­lii­ne Vi­jard. Veel olid ra­jal kolm OK Põr­gu­põh­ja võist­kon­da ja Keh­ra koo­li se­ga­võist­kond.

Eelmine artikkelMuu­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koos­sei­sus
Järgmine artikkelPil­la­pa­lus põ­les li­gi 200 hek­ta­rit met­sa