Keh­ra tüd­ru­kud on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis

1141
Eesti rannakäsipalli meister – HC Kehra 2004. aasta tütarlaste võistkond.

Lau­päe­val, 3. au­gus­til toi­mus Vil­jan­di ran­nas Ees­ti 2019. aas­ta ran­na­kä­si­pal­li meist­ri­võist­lus­te vii­ma­ne, kol­mas etapp ning sel­gu­sid meist­rid. Eel­mi­sed eta­pid olid 20. juu­lil Alats­ki­vil ja 27. juu­lil Põl­vas. Võis­tel­di ka­hek­sas võist­lusk­las­sis – me­hed ja nai­sed, 2004. ja 2006. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­kud ning 2002., 2004., 2006. ja 2008. aas­tal sün­di­nud poi­sid. HC Keh­ra võist­kon­nad osa­le­sid 3 võist­lusk­las­sis, Aru­kü­la SK oli väl­jas 4 võist­kon­na­ga.

Eesti MV 2. koht – HC Kehra 2006. aasta tüdrukute võistkond.

Kõi­ge edu­ka­malt läks HC Keh­ra 2004. aas­ta tü­tar­las­te võist­kon­nal, kes tu­li Ees­ti meist­riks. Võist­kon­da kuu­lu­sid Li­li-Mar­leen Püi, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Me­ri­lin Aru­mets ja Ali­sa Gra­bars­koi­ja. Nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Aru­kü­la SK 1 nais­kond sai HC Ta­ba­sa­lu jä­rel 3. ko­ha. Pronks­me­da­li võit­sid Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Ker­tu Sas­siad, Sand­ra Par­ve, Ca­ro­ly Aru­vel ja Elii­se Tam­ma­ru. Neid tree­ni­vad And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv. Aru­kü­la SK 2. võist­kond tu­li viien­daks.

Eesti MV 3. koht – Aruküla SK 2004. aasta tüdrukute võistkond.

2006. aas­ta tüd­ru­ku­te seas tu­li HC Keh­ra nais­kond HC Pär­nu/Pai­ku­se jä­rel hõ­be­me­da­li­le. Võist­kon­nas olid Su­san Soik­ka, Kre­te Sa­lu­mä­gi, Dia­na Me­re, Sand­ra Lis­sa­kov, Sand­ra Saa­res­tik, Kä­di­ly Han­nus ja Alis­sa Ku­tšu­mo­va. Ka nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

Eesti MV 3. koht – Aruküla 2008. aasta poiste võistkond.

Aru­kül­la viis tei­se me­da­li 2008. aas­tal sün­di­nud pois­te võist­kond, kes tu­li Põl­va SK ja HC Pär­nu/Pai­ku­se jä­rel 3. ko­ha­le. Pronks­me­da­li saa­vu­ta­sid Joo­sep Sa­lu­mäe, Tre­vor Mäe­mets, Ru­ben Svil­berg, Ki­mo Viik, Sten Jür­gen­son, Ha­rold Vil­berg, Ivan Led­nev ja Cas­par Mo­lok, tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv.

2006. aas­tal sün­di­nud pois­te hul­gas sai HC Keh­ra võist­kond 4. ko­ha, kaks aas­tat va­ne­ma­test pois­test oli Aru­kü­la SK viies ja HC Keh­ra kuues.