Keh­ra koo­li­tüd­ru­ku ME­LIS­SA VEE­TÕUS­ME pilt on lau­lu­peo joo­nis­tus­võist­lus­te pa­ri­ma­te seas

1228
Melissa Veetõusme pilt laulupeost.
ME­LIS­SA VEE­TÕUS­ME koos õpe­ta­ja AN­NE TAN­NE­GA joo­nis­tus­võist­lu­se pa­ri­ma­te au­ta­sus­ta­mi­sel ja näi­tu­se ava­mi­sel So­la­ri­se kes­ku­ses.

Es­mas­päe­val, 3. juu­nil kuu­lu­ta­ti Tal­lin­nas So­la­ri­se kes­ku­ses väl­ja las­te joo­nis­tus­võist­lu­se „Lau­lu­pi­du 2069“ pa­ri­mad tööd. Võist­lu­se­le, mil­le­ga soo­vi­ti in­nus­ta­da lap­si ja noo­ri tut­vu­ma lau­lu- ja tant­su­pi­du­de aja­loo­ga ning mõt­le­ma nen­de tu­le­vi­ku­le, saa­de­ti kok­ku 720 joo­nis­tust. Kunst­ni­kest ja lau­lu­peo kor­ral­dus­tii­mi liik­me­test koos­ne­nud žü­rii va­lis väl­ja pa­ri­mad nel­jas va­nu­se­gru­pis, igas võit­ja ning kaks järg­mist. 4.-6. klas­si õpi­las­te seas ja­gas 2.-3. koh­ta Keh­ra güm­naa­siu­mi 6. klas­si õpi­la­ne Me­lis­sa Vee­tõus­me, kel­le joo­nis­tu­sel on ku­ju­ta­tud lau­lu­peo pub­li­kut vaa­ta­mas lau­lu­kaa­re all esi­ne­jaid. Kum­mal­gi pool lau­lu­kaart on suu­red ek­raa­nid, mil­lelt pub­lik saab esi­ne­jaid lä­he­malt nä­ha.

„Olen vä­ga rõõ­mus, ku­na nä­gin sel­le töö­ga vä­ga pal­ju vae­va, taht­sin, et pilt näeks hea väl­ja,“ sõ­nas Me­lis­sa Vee­tõus­me, kel­le­le joo­nis­ta­mi­ne vä­ga meel­dib, ta käib se­da õp­pi­mas ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis.

Keh­ra güm­naa­siu­mi kuns­tiõ­pe­ta­ja An­ne Tan­ne üt­les, et tu­le­vi­ku lau­lu­pi­du joo­nis­ta­sid kuns­ti­tun­di­des koo­li kõik 6. ja 8. klas­sid.

„En­ne te­gi­me eel­tööd, vaa­ta­si­me pil­te va­na­dest lau­lu­pi­du­dest ja lau­lu­pi­du­de vi­deoid. Siis pa­lu­sin mõel­da sel­le­le, mis on ühis­kon­nas peaae­gu jää­vad as­jad, mis ku­na­gi ei muu­tu ning mis muu­tub vä­ga kii­res­ti. Pä­rast se­da hak­ka­sid las­tel ideed len­da­ma,“ rää­kis ta.

Viiest klas­sist va­lis õpe­ta­ja väl­ja ja saa­tis ER­Ri Las­te­jaa­ma­le võist­lu­se jaoks 16 pil­ti. Ta sõ­nas, et joo­nis­tus­võist­lus­te pu­hul ei tea ku­na­gi, mil­list tööd saa­dab edu, ku­na žü­rii ar­va­mu­sed või­vad ol­la sei­nast sei­na: „Me­lis­sa töö eris­tus teis­test, see on nii kuns­ti­li­selt heal ta­se­mel kui ka lau­lu­peo idee tu­li häs­ti väl­ja.“

Õpe­ta­ja mär­kis, et Me­lis­sa Vee­tõus­me oli vä­ga põh­ja­lik, töö­tas oma joo­nis­tu­se kal­lal li­saks kol­me­le koo­li­tun­ni­le veel peaae­gu sa­ma kaua pä­rast tun­de ning lõ­pe­tas joo­nis­tu­se ko­dus. Tä­na­vu on Me­lis­sa Vee­tõus­me osa­le­nud ka lion­si­te ra­hup­la­ka­ti­te kon­kur­sil, kus te­ma töö pää­ses piir­kon­na voo­rust va­ba­riik­li­ku­le võist­lu­se­le. Li­saks meel­dib kuns­ti­hu­vi­li­se­le tüd­ru­ku­le laul­mi­ne, ta on lau­lu­peol osa­le­nud va­rem ning lau­lab lau­lu­kaa­re all ka tä­na­vu­sel peol.

Au­hin­nat­se­re­moo­nial So­la­ri­se kes­ku­ses pre­mee­ri­ti iga va­nu­se­rüh­ma kol­me pa­ri­ma töö au­to­reid kas­ti lau­lu- ja tant­su­peoks val­mis­ta­tud Pre­mia ka­ma­jää­ti­se­ga, nen­de õpe­ta­jaid tä­na­ti lil­le­kim­bu­ga. Me­lis­sa Vee­tõus­me jää­ti­sed lu­ba­ti toi­me­ta­da Keh­ras­se Coo­pi kaup­lu­ses­se.

Joo­nis­tus­võist­lu­se­le „Lau­lu­pi­du 2069“ saa­de­tud töö­de pa­re­mik jääb So­la­ri­se kes­ku­ses­se näi­tu­se­le lau­lu­peo lõ­pu­ni juu­li al­gu­ses. Näi­tu­sel on Keh­ra güm­naa­siu­mist ka tei­ne töö, sa­mu­ti 6. klas­sis õp­pi­va Dmit­ri Iva­no­vi joo­nis­tus.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing tä­his­tas taas­loo­mi­se 20. aas­ta­päe­va lah­tis­te us­te päe­va­ga
Järgmine artikkelVii­nis­tu kü­la­va­nem on EVE­LYN KA­RI