Keh­ra ja Ida-Vi­ru noor­te ühisp­ro­jekt

811

Au­gus­tis osa­le­sid Keh­ra ja Ii­sa­ku güm­naa­siu­mi ning Koht­la-Jär­ve Tam­mi­ku põ­hi­koo­li 24 ees­ti ja ve­ne pe­re­de 12-18aas­tast noort 5päe­va­sel noor­te­koh­tu­mi­sel. Ke­va­del kir­ju­ta­sid kol­me koo­li noo­red SA Ar­hi­me­de­se noor­tea­gen­tuu­ri ra­has­ta­tud koo­li­tu­sel „Idee45“ pro­jek­ti, see­jä­rel koos­ta­sid te­ge­vus­ka­va. Ees­märk oli ära­ta­da noor­te­koh­tu­mi­sel osa­le­va­tes noor­tes hu­vi loo­du­se vas­tu, tut­vus­ta­da nii ees­ti kui ve­ne kul­tuu­ri ning ka­hes kee­les su­hel­da. Laag­ri jook­sul õpi­ti tund­ma Ees­ti met­sas ja ra­bas le­vi­nud tai­mi ning loo­du­ses hak­ka­ma saa­mist, käi­di näi­tu­sel, eks­kur­sioo­ni­del ja mat­ka­mas, val­mis­ta­ti rah­vus­toi­te, osa­le­ti töö­tu­ba­des, tant­si­ti rah­va­tant­se ja laul­di. Val­mi­sid ka õp­pe­fil­mid. Keh­ra noo­ri ju­hen­das Pi­ret Ur­met.

Eelmine artikkelAni­ja val­la III li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la pea­maa­ko­rral­da­ja jäi pen­sio­ni­le