Keh­ra folk­loo­ri­peo kor­ral­da­ja kut­sub hu­vi­li­si ap­pi

1886

Ka tä­na­vu su­vel, 22. juu­lil tu­leb­ Keh­ras folk­loo­ri­fes­ti­val „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“.

Möö­du­nud su­vel Keh­ra par­gis toi­mu­nud esi­me­ne folk­loo­ri­fes­ti­val „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“ läks nii häs­ti, et an­dis kor­ral­da­ja­le In­ga Koit­la­le jul­gust te­ha sel su­vel taas. Eel­mi­sel aas­tal ar­vas ta – kui ise idee väl­ja mõt­les, pean ka hak­ka­ma saa­ma, aga nüüd usub, et kõi­ke ei pea ise ja ük­si te­ge­ma.
„Pä­rast esi­mest fes­ti­va­li tu­lid pal­jud üt­le­ma, et see oli vä­ga äge, eri­ti just ve­ne ini­me­sed olid ül­la­tu­nud, et 20 aas­tat po­le Keh­ras nei­le mi­da­gi teh­tud. Kui mit­med kü­si­sid, kas võik­sid mind järg­mi­sel kor­ral ai­da­ta, mõt­le­sin, miks mit­te jät­ka­ta, kui rah­va­le meel­dis, se­da enam, et Keh­ras on sel­list et­te­võt­mist va­ja ning su­vel toi­mub siin na­gu­nii vä­he,“ sõ­nas In­ga Koit­la.
Möö­du­nud aas­tal oli fes­ti­va­li­päe­vaks abiks tant­su­rühm Päi­ke­se­ra­tas. Et lei­da abi­li­si juur­de, kut­sus kor­ral­da­ja jaa­nua­ris kok­ku ini­me­sed, kes soo­vi­vad folk­loo­ri­peo õn­nes­tu­mi­se­le kaa­sa ai­da­ta: „Oli aju­rün­nak, mi­da võik­si­me sel aas­tal fes­ti­va­lil te­ha. Et­te­pa­ne­kud said kir­ja, neist tu­leb te­ha va­lik, ku­na aeg ja ruum on pii­ra­tud.“
Mõt­te­tal­gu­tel tek­kis tuu­mik, kes tä­na­vu fes­ti­va­li kor­ral­dab, kuid ap­pi on oo­da­tud ka tei­sed, kes esi­me­sel kok­ku­saa­mi­sel osa­le­da ei saa­nud. Kel hu­vi, peak­sid võt­ma ühen­dust In­ga Koit­la­ga, ta töö­tab Keh­ra noor­te­kes­ku­ses.
Kui eel­mi­sel aas­tal soo­vis kor­ral­da­ja õp­pi­da tund­ma ja tut­vus­ta­da teis­te­le Ani­ja val­las ela­vaid eri rah­vu­sest ini­me­si, siis tä­na­vu­se fes­ti­va­li idee võiks te­ma mee­lest ol­la õp­pi­da tund­ma rah­vast ehk kõi­ki ini­me­si en­da üm­ber, saa­da tea­da, kes naab­ru­ses ela­vad, mil­le­ga te­ge­le­vad: „See­tõt­tu on­gi mul üles­kut­se an­da en­dast tea­da, kui te­ge­le­te mõ­ne põ­ne­va har­ras­tu­se­ga või os­ka­te mi­da­gi sel­list, mi­da võiks ka teis­te­le õpe­ta­da. Mõ­ni näi­teks os­kab val­mis­ta­da vä­ga head ha­pu­kur­ki, tei­ne teeb äge­dat kä­si­tööd, mi­da käib Tal­lin­nas Vi­ru tä­na­val müü­mas, aga ko­ha­peal ei tea­ta­gi – kõik nad on oo­da­tud siia töö­tu­ba­des­se õpe­ta­ma või en­da­teh­tu­ga kaup­le­ma.“
Fes­ti­va­li põ­hi­for­maat jääb In­ga Koit­la kin­ni­tu­sel sa­maks, kui­gi sel aas­tal loo­de­tak­se kü­las­ta­jai­le pak­ku­da roh­kem te­ge­vu­si ning eri rah­vas­te toi­te ja kä­si­tööd: „Ma ei ole kuul­nud, et kee­gi Keh­ras vil­je­leks teis­te rah­vus­te – näi­teks ve­ne, uk­rai­na, val­ge­ve­ne – kä­si­tööd. Kui kee­gi teab mõ­ne sel­li­se ini­me­se kon­tak­ti, and­ke tea­da.“
Fes­ti­va­lip­rog­ram­mi oo­da­tak­se ka eri­ne­va­te rah­vas­te lau­lu- ja tant­suan­samb­li­te esi­ne­mi­si, õh­tul on pi­kem kont­sert, mil­le esi­ne­ja­te­ga käi­vad veel lä­bi­rää­ki­mi­sed. In­ga Koit­la loo­dab, et ko­ha­le saab tul­la an­sam­bel Jää-äär koos Sta­si ehk Sta­nis­lav Bul­ga­ni­ni­ga: „Kui õn­nes­tub nad siia saa­da, saa­me te­ha kaks­keel­se kont­ser­di – Jaan Sööt lau­lab Ees­ti, Stas ve­ne kee­les.“
Märt­sis on plaa­nis veel üks suu­rem kok­ku­saa­mi­ne, ku­hu on oo­da­tud kõik, kes soo­vi­vad kaa­sa ai­da­ta folk­loo­ri­fes­ti­va­li et­te­val­mis­ta­mi­sel või lä­bi­vii­mi­sel.

Eelmine artikkelAru­kü­la mõi­sa al­lee kas­ta­ni­d on haiged
Järgmine artikkelPä­ris­pea selt­si­ma­ja ruu­mi­de ren­ti­mi­ne pääs­te­selt­si­le