Keh­ra A-klas­si kä­si­pal­lu­rid tu­lid Ees­ti MV 3. ko­ha­le

961
Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronks­me­da­li võit­nud HC Keh­ra A-klas­si noor­me­hed koos tree­ner JA­NAR MÄ­GI­GA.

Ree­dest pü­ha­päe­va­ni, 29.-31. märt­si­ni võist­le­sid Põl­vas noor­mees­te A-klas­si (sün­di­nud 2000 ja hil­jem) kä­si­pal­li­võist­kon­nad, et sel­gi­ta­da tä­na­vu­ne Ees­ti meis­ter. Meist­riks tu­li Põl­va Spor­di­kool, Spor­di­klu­bi Ta­pa/Ta­pa val­la spor­di­koo­li ja HC Keh­ra ees.

Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid Ra­dis­lav Kru­tit­sen­ko, Krist­jan Luuk, Karl-Jo­han­nes Kask, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, Sig­mar Seer­man, Da­vid Mam­po­ria, Ta­nel Vilks, Er­ki Eha­nurm, Art­jom Je­go­rov ja Mar­tin Ne­rut, tree­ner on Ja­nar Mä­gi.

Võist­lu­sed toi­mu­sid ka­hes eta­pis, esi­me­ne toi­mus jaa­nua­ris Ta­pal, Põl­vas oli tei­ne etapp. Kuus mees­kon­da män­gi­sid kum­mal­gi eta­pil kõi­gi­ga lä­bi. Avae­ta­pi jä­rel oli lii­der Põl­va SK 10 punk­ti­ga, järg­ne­sid 6 punk­ti­ga Ta­pa, 5 punk­ti­ga Vil­jan­di SK ja HC Keh­ra ning 2 punk­ti­ga Aru­kü­la SK ja HC Tal­las.

Tei­sel eta­pil või­tis Keh­ra Tal­la­se 28:22, kao­tas Ta­pa­le 31:37 ja Põl­va­le 20:25, see­jä­rel alis­tas Aru­kü­la 26:20 ja Vil­jan­di 26:19. Aru­kü­la kao­tas Vil­jan­di­le 27:29, Põl­va­le 17:41, alis­tas Tal­la­se 25:16, kao­tas Ta­pa­le 26:32 ja Keh­ra­le 20:26. Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes tee­nis Põl­va SK 18, Ta­pa 16 ja Keh­ra 11 punk­ti. 5. ko­ha saa­nud Aru­kü­la ko­gus 4 punk­ti.

Da­vid Mam­po­ria Keh­ra mees­kon­nast oli tur­nii­ri re­sul­ta­tiiv­seim män­gi­ja 89 vä­ra­va­ga. Ta va­li­ti ka Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks. Aru­kü­la SK pa­ri­maks män­gi­jaks Ees­ti meist­ri­võist­lus­te tei­sel eta­pil ni­me­ta­ti Mar­tin Kal­vet.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on va­li­tud
Järgmine artikkelKeh­ras tõu­seb soo­ja­hind