Kas ja kui­das säi­li­ta­da nõu­kaaeg­set

789

Ani­ja mõi­sa on ka­vas re­konst­ruee­ri­mis­töö­de käi­gus jät­ta al­les ka nõu­ko­gu­de ajal üle­vär­vi­tud ko­le si­ni­ne sein – kui näi­det sel­lest ajas­tust. Ees­ti tun­tud res­tau­raa­to­rid ot­sus­ta­sid omal al­ga­tu­sel kon­ser­vee­ri­da Ha­ra sa­da­ma mi­li­taar­hoo­ne sei­na­maa­lin­gu, et see ei hä­vi­neks, vaid jääks mee­nu­ta­ma lä­hi­mi­ne­vik­ku, mi­da ei saa ega ta­ha ole­ma­tuks te­ha.

Ha­ra de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­dam sei­sis aas­taid ka­su­tu­na ja la­gu­nes. Nüüd on ha­ka­nud ko­ha­lik MTÜ se­da aren­da­ma ja soo­vib pääs­ta la­gu­ne­mi­sest. MTÜ Ha­ra Sa­dam juht üt­leb see­kord­ses le­he­loos – üp­ris le­vi­nud on suh­tu­mi­ne, et peaks lam­mu­ta­ma kõik, mis lä­hia­ja­loo­ga seo­tud, kuid aja­lu­gu tu­leb võt­ta ter­vi­ku­na.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­to­riks saab TAR­MO VEL­MET
Järgmine artikkelRes­tau­raa­to­rid kon­ser­vee­ri­vad Ha­ra sa­da­mas nõu­ko­gu­deaeg­se mad­ru­se sei­na­maa­lin­gu