Kaits­ke end näh­ta­ma­tu vaen­la­se eest!

629
REILI KULL

Reili Kull,
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja

Mul­lu, 2018. aas­tal kao­ta­sid vin­gu­gaa­si­mür­gis­tu­se tõt­tu oma elu ka­hek­sa ini­mest, neist kolm olid lap­sed.

Vin­gu­gaas on vär­vi­tu, lõh­na­tu, mait­se­tu ja näh­ta­ma­tu vaen­la­ne, mis võib oh­tu se­da nii te en­da kui ka teie pe­re. Sel­leks, et vin­gu­gaas te­kiks, ei pea ala­ti ma­ja­pi­da­mi­ses ole­ma gaa­si­ka­telt, oht­li­kuks või­vad osu­tu­da ka liialt va­ra su­le­tud sii­ber või ka toi­du­kõr­be­mi­ne. Vin­gu­gaa­si ai­tab tu­vas­ta­da üks­nes vin­gu­gaa­sian­dur – soe­ta­ge see en­da­le! Olu­li­ne on mär­ki­da, et suit­suan­dur vin­gu ei tu­vas­ta. Vin­gu­gaa­sian­dur annab en­dast ohu kor­ral mär­ku!

Mi­da te­ha, kui vin­gu­gaa­sian­dur hak­kab töö­le?
1. Ava­ge kii­res­ti ak­nad ja uk­sed ning tuu­lu­ta­ge ruum kor­ra­li­kult.
2. Toi­me­ta­ge või­ma­li­kud kan­na­ta­nud värs­ke õhu kät­te. Kui kel­lel­gi esi­neb vin­gu­gaa­si mür­gis­tu­se sümp­to­meid, na­gu pea­va­lu, pea­ring­lus, ii­vel­dus, ok­sen­da­mi­ne, siis kut­su­ge kii­ra­bi.
3. Lü­li­ta­ge väl­ja kõik kü­tust põ­le­ta­vad sead­med või ava­ge sii­ber.
4. Kut­su­ge ko­ha­le kva­li­fit­see­ri­tud teh­nik, kes ai­tab prob­lee­mi la­hen­da­da.

Mür­gis­tu­se sümp­to­mid ole­ne­vad sis­se­hin­ga­ta­va vin­gu­gaa­si ko­gu­sest. Mür­gis­tu­se ker­ge­le ast­me­le on ise­loo­mu­lik pea­va­lu, pea­pöö­ri­tus, ko­hin kõr­va­des, õhu­puu­du­se tun­ne, ii­vel­dus, ül­di­ne nõr­kus ja apaat­sus. Mür­gis­tu­se sü­ve­ne­mi­sel te­kib mo­toor­se­te kes­kus­te hal­va­tus, kus­juu­res tead­vus säi­lib, see tä­hen­dab, et ini­me­ne saab aru tek­ki­nud ohu suu­ru­sest, ta­hab oht­li­kust kesk­kon­nast väl­ju­da, kuid ei suu­da. Järg­neb tead­vu­se­ka­du. Kui abi saa­bub kii­res­ti, siis mür­gis­tus­nä­hud möö­du­vad ja ini­me­ne ter­ve­neb täie­li­kult. Kui aga mür­gi toi­me kes­tab eda­si, lan­geb ini­me­ne koo­mas­se ehk sü­ga­vas­se tead­vu­se­tus­se, mis on eluoht­lik.

Pi­da­ge mee­les, et pu­has­ta­ma­ta, kat­ki­sest, hal­va tõm­be või lii­ga va­ra su­le­tud siib­ri­ga küt­te­sead­mest tup­pa im­buv vin­gu­gaas on lõh­na­tu, kuid äär­mi­selt mür­gi­ne ja tap­pev. Vin­gu­gaas võib ruu­mi­des­se sat­tu­da ka gaa­si­sead­me rik­ke või puu­du­li­ku töö­ta­mi­se ta­ga­jär­jel. Oht­li­ku vin­gu­gaa­si ai­tab õhust lei­da ja sel­lest tea­vi­tab häi­re­sig­naa­li­ga vin­gu­gaa­sian­dur.

Ala­tes 2018. aas­ta 1. jaa­nua­rist on vin­gu­gaa­sian­dur ko­hus­tus­lik pai­gal­da­da sel­lis­tes­se elu­ruu­mi­des­se, kus on korst­na­ga ühen­da­tud gaa­si­sea­de.

Soo­vi­ta­tav on vin­gu­gaa­sian­dur pai­gal­da­da li­saks gaa­si­sead­me­te­ga elu­ruu­mi­de­le muu­des­se­gi elu­ruu­mi­des­se, kus on küt­te­kol­deid, näi­teks plii­did, ah­jud, ka­mi­nad või muud sel­list, mil­lest võib põ­le­mi­se käi­gus eral­du­da vin­gu­gaa­si.

Kui jää­te ise vin­gu- või suit­suan­du­ri pai­gal­da­mi­sel hät­ta, kut­su­ge nõuan­ne­te saa­mi­seks ja tu­leo­hu­tu­se hin­da­mi­seks ko­ju pääst­jad. And­ke oma soo­vist tea­da pääs­tea­la in­fo­te­le­fo­nil 1524.

Eelmine artikkelREN­NA REI­SI: „Nii väi­ke­se­le ko­ha­le na­gu Ala­ve­re on kool kin­gi­tus.“
Järgmine artikkelMTÜ Ing­Ver ehi­tab Keh­ra ai­ta toe­tus­te ja an­ne­tus­te abil tua­lett­ruu­mi