Jõu­du tar­vis, Vär­ner Loots­mann!

1586
Marti Hääl

Mar­ti Hääl,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald

Lok­sa Elu ap­ril­li­kui­ses välja­an­des süü­dis­tas Vär­ner Loots­mann Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni­li­si vo­li­nik­ke ja mind ni­me­li­selt aru­pä­ri­mis­te esi­ta­mi­ses ja koos­töö­tah­te puu­du­mi­ses. Veel hei­tis Lok­sa lin­na­pea mei­le et­te te­ge­vu­se­tust Kuu­sa­lu val­la va­lit­se­mi­sel eel­mi­sel aas­tal. Kah­juks jäid lin­na­pea et­te­hei­ted üld­sõ­na­lis­teks ja si­su­tüh­ja­deks. De­ma­goo­gias mi­nust ko­ge­nud mu­nit­si­paal­po­lii­ti­ku­le vää­ri­list vas­tast mui­du­gi ei ole, aga uu­ri­me te­ma väi­teid siis üks­haa­val ja lä­he­malt.

Kõi­gi mul­lu juu­nist ku­ni det­semb­ri­ni Kuu­sa­lu val­la aren­da­mi­seks al­ga­ta­tud hea­de mõ­te­te ja te­gu­de üles­lu­ge­mi­seks ei jät­ku le­he­ruu­mi, aga pea­tun paa­ril val­la aren­gu ja juh­ti­mi­se kaa­sa­jas­ta­mi­se mõt­tes olu­li­se­mal al­ga­tu­sel.

Sel­le lü­hi­ke­seks jää­nud va­lit­se­mi­sa­ja jook­sul töö­ta­si­me väl­ja val­la tee­de aren­gu­ka­va uue me­too­di­ka, kus tee­de in­ves­tee­rin­gu­te jär­je­kor­da ei mää­raks mit­te sõb­ra­suh­ted val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu esi­me­he­ga, vaid ob­jek­tiiv­sed kri­tee­riu­mid, na­gu näi­teks igat konk­reet­set tee­lõi­ku ka­su­ta­va­te val­la mak­su­maks­ja­te arv, ühist­rans­por­di ja jäät­me­veo koor­mus, tol­ma­vus jne. Kõik val­lae­la­ni­kud olid sel­les­se al­ga­tus­se ka ava­li­ke üles­kut­se­te­ga kaa­sa­tud, vä­ga pal­ju­dest kü­la­dest lae­kus kok­ku 123 et­te­pa­ne­kut ja väl­ja­töö­ta­tud me­too­di­ka pa­ni eel­mi­ne val­la­va­lit­sus va­he­tult en­ne Mar­gus Soo­mi üle­jook­su ava­li­ku­le aru­ta­mi­se­le.

Ühe­sõ­na­ga oli sel­le uuen­du­se mõ­te ja ees­märk, et val­la va­lit­se­mi­sel oleks vä­hem po­lii­ti­list va­luu­tat ja su­vaot­su­seid ning kõi­gil val­lae­la­ni­kel oleks et­te tea­da, mil­li­ses jär­je­kor­ras teid re­mon­di­tak­se ja mil­lal jõu­tak­se ühe või tei­se konk­reet­se tee­lõi­gu­ni. Li­saks mo­ti­vee­riks see al­ga­tus rah­vas­ti­ku­re­gist­ris en­nast kõi­gil tee­de ka­su­ta­ja­tel val­la ela­ni­kuks ehk mak­su­maks­jaks re­gist­ree­ri­ma, ku­na see mõ­ju­taks tee­de re­mon­di ja in­ves­tee­rin­gu­te pin­ge­ri­da sood­sas suu­nas ja suu­ren­daks sa­mas ka val­la tu­lu­sid.

Sel­le plaa­ni el­lu­vii­mi­seks ja tee­töö­de han­kel mas­taa­bie­fek­ti kau­du sood­sa­ma ki­lo­meet­ri­hin­na saa­vu­ta­mi­seks nä­gi­me ka val­la 2019 ee­lar­ves­se et­te va­ja­li­kud va­hen­did 500 000 eu­rot ta­va­pä­ra­se 100 000 ase­mel.

Mis on siis sel­lest in­no­va­tiiv­sest al­ga­tu­sest saa­nud Vär­ner Loots­man­ni ju­hi­ta­va koa­lit­sioo­ni ajal? Val­lae­la­ni­ke jaoks olu­li­se ko­ha­li­ke tee­de kva­li­tee­di hüp­pe­li­se pa­ran­da­mi­se on uus koa­lit­sioon 2019 ee­lar­vest väl­ja hää­le­ta­nud ja pöör­du­nud ta­ga­si stag­nat­sioo­ni. Uuel val­la­või­mul on ka­vas 2019 in­ves­tee­ri­da tee­des­se viis kor­da vä­hem ra­ha. Li­saks vä­he­neb tee­töö­de maht tee­töö­de kal­li­ma ki­lo­meet­ri­hin­na tõt­tu, sest 100 000 eu­rot on tee­töö­de mõt­tes väi­ke han­ge, kus pa­ri­ma hin­na saa­mi­seks va­ja­lik­ku tõ­sist kon­ku­rent­si ei te­ki.

Aga mil­li­sed konk­reet­sed tee­lõi­gud siis val­lae­la­ni­ke 123st et­te­pa­ne­kust lä­he­vad aas­tal 2019 töös­se? Kah­juks on prü­gi­kas­ti vi­sa­tud ka meie väl­ja­töö­ta­tud uus me­too­di­ka ja sel­le töö­de pin­ge­rea ot­sus­ta­mi­seks on las­tud Mar­gus Soo­mil moo­dus­ta­da tee­de töö­rühm, kust jäe­ti vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni esin­da­jad üld­se väl­ja. See on aru­saa­dav, ku­na ees­märk on „ja­ga ja va­lit­se” põ­hi­mõt­tel val­la juh­ti­mist jät­ka­ta. Kel­le­le on siis va­ja neid tüü­tuid opo­sit­sioo­ni esin­da­jaid, kes esi­ta­vad pi­de­valt eba­mu­ga­vaid kü­si­mu­si ja hil­jem või­vad ise­gi aru­pä­ri­mi­se vo­li­ko­gus üle an­da ja sel­le­ga Vär­ner Loots­man­ni ava­li­ku pa­ha­mee­le ära tee­ni­da.

Sot­siaal­vald­kon­nas, mis na­gu Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­kõ­nes ka va­ba­rii­gi pre­si­dent rõ­hu­tas, on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se es­ma­ne üle­san­ne ja ko­hu­s-tus, al­ga­ta­si­me Al­li­ka kü­la sot­siaal­kor­te­ri­te ela­mis­väär­seks muut­mi­se. Usun, et kõi­gil, kes seal­se te­ge­li­ku sei­su­kor­ra­ga kur­sis, on piin­lik Kuu­sa­lu val­la hoo­li­ma­tu­se pä­rast seis­ta nen­de eest, kes ise hak­ka­ma ei ole saa­nud. Vaa­ta­ma­ta va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­ke pa­ha­mee­le ja pro­pa­gan­da kül­va­mi­se­le mul­lu ke­va­del, saa­vu­ta­si­me Kuu­sal­lu ra­ja­ta­va toe­ta­tud ela­mi­se ma­ja üm­berp­ro­jek­tee­ri­mi­se ja uue ehi­tus­han­ke­ga 160 000eu­ro­se kok­ku­hoiu val­la mak­su­maks­ja­le, mis oli­gi pla­nee­ri­tud Al­li­ka kü­la in­ves­tee­rin­gu­te omao­sa­lu­seks.

Kah­juks ka sel­le al­ga­tu­se Vär­ner Loots­man­ni kii­de­tud uus koa­lit­sioon vo­li­ko­gu 5. märt­si is­tun­gil nur­jas, val­la­va­nem põh­jen­das se­da prio­ri­tee­ti­de muu­tu­mi­se­ga. On mui­du­gi tä­he­le­pa­nu­väär­ne, et sot­siaal­ma­ja ehi­tu­sel kok­ku­hoi­tud 160 000 eu­rot ku­lu­tab uus koa­lit­sioon vo­li­ko­gu esi­me­he, asee­si­me­he ja val­la­va­lit­su­se liik­me­te pal­ga­tõu­su­deks järg­mis­te va­li­mis­te­ni ära.

Ha­ri­dus­vald­kon­nas on Kuu­sa­lu ja Lok­sa oma­va­lit­sus­tes põ­hi­mõt­te­lis­te ot­sus­te te­ge­mi­seks krii­ti­li­ne aeg. Na­gu Ees­ti juh­tiv re­gio­naa­la­ren­dus­eks­pert ja inim­geog­raaf Ri­vo Noor­kõiv 29. märt­sil Ri­hu­mäel toi­mu­nud ha­ri­dus­kon­ve­rent­sil too­ni­tas, kao­tab Kuu­sa­lu vald lä­hi­ma 10 aas­ta jook­sul li­gi 20 prot­sen­ti koo­liea­lis­test las­test ja li­gi 20 prot­sen­ti ko­ha­li­kest mak­su­maks­ja­test. Lok­sa lin­na de­mog­raa­fi­li­ne väl­ja­vaa­de on veel­gi nuk­ram.

Sel­lis­teks muu­tus­teks val­mis­tu­mi­ne ja nen­de prot­ses­si­de juh­ti­mi­ne eel­dab aga põh­ja­lik­ku st­ra­tee­giat ja lä­bi­mõel­dud te­ge­vusp­laa­ni. Just sel­leks sai mul­lu sü­gi­sel ka ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va uuen­da­mi­se prot­sess meie al­ga­tu­sel käi­vi­ta­tud. Kah­juks Vär­ner Loots­man­ni ju­hi­tav Lok­sa ega ka Kuu­sa­lu tä­na­ne või­mu­liit neid olu­li­si de­mog­raa­fi­li­si mär­ke ei tun­nis­ta.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni 13. veeb­rua­ri koo­so­le­kul kuul­si­me aren­gu­ka­va töö­rüh­malt, et ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va muut­mi­se ees­mär­gid ja am­bit­sioo­nid on uue val­la­või­mu tu­le­ku­ga muut­nud. Ko­ha­li­ku ha­ri­dus­võr­gu kui ter­vi­ku lä­hi­ma 10 aas­ta aren­gust­ra­tee­gia koos­ta­mi­se ase­mel te­ge­le­tak­se nüüd iga koo­li oma­näo­li­su­se ja tu­ge­vus­te kaar­dis­ta­mi­se­ga. Sa­mal ajal ka­vat­se­tak­se ehi­ta­da Ri­hu­mäe­le ruu­mi­kit­si­ku­se lee­ven­da­mi­seks 2000 m2 täien­da­vat ruu­mi­pin­da, mis või­mal­daks tä­na­se­ga võr­rel­des ku­ni 20 prot­sen­ti suu­re­mat õpi­las­te ar­vu Kuu­sa­lu koo­lis tee­nin­da­da.

Kas sel­le kõi­ge juu­res an­tak­se en­da­le ik­ka aru, et seo­ses de­mog­raa­fi­lis­te muu­tus­te­ga Kol­ga, Vi­ha­soo ega Lok­sa koo­li ei ole hil­je­malt 10 aas­ta pä­rast enam mõist­lik ega või­ma­lik val­la mak­su­maks­jal sel­li­sel ju­hul üle­val pi­da­da? Tei­si­sõ­nu se­ni­se „va­baa­ren­gu st­ra­tee­gia” jät­ka­mi­ne ja lä­bi­mõt­le­ma­ta in­ves­tee­rin­gud Ri­hu­mäel ta­ga­vad mei­le hil­je­malt aas­taks 2030 ko­ha­li­ku ha­ri­dus­tee­nu­se koon­du­mi­se Kuu­sal­lu.

Kü­si­mus ei ole sel­les, kas see on hea või halb, ega sel­les, kas Kuu­sa­lu kool ja üld­se val­la ha­ri­dus­ta­ris­tu in­ves­tee­rin­guid va­jab, vaid kas see on areng, mi­da Kuu­sa­lu ja Lok­sa ela­ni­kud pä­ri­selt soo­vi­vad? Aga sel­lel tee­mal ava­lik­ku aru­te­lu ei pee­ta va­ja­li­kuks. Kah­juks Vär­ner Loots­mann ja Ur­mas Kirt­si kes­ken­du­vad oma või­mu­ta­bu­re­tist kin­ni­hoid­mi­se­le ega hoo­li kau­ge­ma­le kui 2021. aas­ta ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­se­ni.

Na­gu vo­li­ko­gu 24. ap­ril­li is­tun­gil kuul­si­me, on nei­le suu­reks toeks ka vo­li­nik Enn Kirs­man, kes ha­ri­du­se ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni ju­hi­na usub, et tead­las­te de­mog­raa­fi­li­sed prog­noo­sid Kuu­sa­lu val­las ei rea­li­see­ru. Ri­vo Noor­kõi­vu ju­hi­tud Geo­mee­dia ana­lüü­se re­gio­naa­la­ren­gu kü­si­mus­tes usu­vad ja neist ju­hin­du­vad Ees­ti Va­ba­rii­gi va­lit­sus ja ha­ri­dus­mi­nis­tee­rium. Eks va­lik ja vas­tu­tus on tä­na­se koa­lit­sioo­ni kä­tes. Eks hil­je­malt aas­tal 2030 näe­me, kui tu­gev de­mog­raa­fiaeks­pert Enn Kirs­man oli ja kui ots­tar­be­kalt val­la mak­su­maks­ja ra­ha siis 2019. aas­tal tead­las­te ar­va­mu­si ig­no­ree­ri­des in­ves­tee­ri­ti.

Võt­tes Vär­ner Loots­man­ni krii­ti­ka kok­ku, soo­vi­tan le­he­veer­gu­del nii­sa­ma süü­dis­ta­mi­se ase­mel kes­ken­du­da ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se­le. Olen et­te­võt­ja­na ol­nud 2001. aas­tast te­gev Lok­sa­ga mit­mes­ki mõt­tes võr­rel­da­vas sa­da­ma­lin­nas Pal­dis­kis. Li­saks ju­ba Pal­dis­kis­se in­ves­tee­ri­tud küm­ne­te­le mil­jo­ni­te­le eu­ro­de­le ja loo­dud mit­me­sa­ja­le töö­ko­ha­le on meil uu­si in­ves­tee­rin­guid töös ka prae­gu. Ai­nuük­si 2019. aas­tal loo­me me Pal­dis­kis­se li­gi 150 uut töö­koh­ta. Sa­mu­ti on pal­ju­de teis­te ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te­ga. In­ves­tee­rin­guid elu­kesk­kon­da on Pal­dis­kis ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te ja oma­va­lit­su­se koos­töös nen­de aas­ta­te jook­sul teh­tud ala­tes kunst­mu­ru­ga jalg­pal­li­väl­ja­kust ku­ni ter­vi­se­kes­ku­se, et­te­võt­lu­sin­ku­baa­to­ri ja üü­ri­kor­te­ri­te­ni väl­ja.

Äk­ki oleks so­biv aeg mõel­da, miks Lok­sa ei ole vii­ma­sel küm­nen­dil sa­ma­väär­selt are­ne­nud? Pal­dis­ki Et­te­võt­ja­te Lii­du liik­me ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga koos­töös käi­vi­ta­tud Team Pal­dis­ki nõu­ko­gu esi­me­he­na võin veen­du­nult kin­ni­ta­da, et oma­va­lit­sus­juh­ti­de suh­tu­mi­sest ko­ha­lik ma­jan­dus­lik ja elu­kesk­kon­na areng al­gab või siis lõ­peb. Pal­dis­ki omab nüüd ühen­da­tud Lää­ne-Har­ju val­la koos­sei­sus veel­gi suu­re­mat aren­gu­po­tent­siaa­li ja kon­ku­rent­si­või­met. Lok­sal ük­si ei ole loo­tust­ki, Kuu­sa­lu­ga koos oleks kon­ku­rent­val­da­de­le jä­re­le jõud­mi­ne tõ­si­ne pin­gu­tus.

En­ne, kui opo­sit­sioo­ni­le koos­töö­tah­te puu­du­mi­se koh­ta mo­raa­li lu­ge­ma ha­ka­ta, võiks Lok­sa lin­na­pea ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees oma pal­ga väl­ja­tee­ni­mi­seks võt­ta opo­sit­sioo­ni esi­ta­tud eel­nõu Kuu­sa­lu ja Lok­sa ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­seks prio­ri­teet­se­na me­net­lus­se. Vas­ta­sel ju­hul Lok­sat ega Kuu­sa­lut uu­de aren­gu­faa­si pöö­ra­ta lä­hiaas­ta­tel ei ole reaal­ne.