Hin­na­kem taas­ka­su­tust

546
MARIS ROM FLETCHER

Ma­ris Rom Fletc­her,
Sal­mis­tu ela­nik, hea­te­ge­vus­li­ku kraa­mi­tu­ru kor­ral­da­ja

Taas­ka­su­tus on män­gi­nud mu elus olu­list rol­li – sel vii­sil väär­tus­ta­me ja hoia­me loo­dust, aga ka see­pä­rast, et olen leid­nud tih­ti suu­re­pä­ra­seid uni­kaal­seid kva­li­teet­seid pär­leid. Kom­bi­nee­rin oma elus nii uut kui taas­ka­su­tust, tih­ti olen kõi­ge ilu­sa­maid komp­li­men­te saa­nud oma taas­ka­su­tu­se kol­lekt­sioo­ni­de koh­ta, sest need on ju­ba kau­gelt nä­ha, et kva­li­teet­sed ja vär­vi­ka­mad ehk niiöel­da ka­rak­te­ri­ga as­jad, mi­da ta­va­poest nii­sa­ma nal­jalt ei leia. See kind­lus­tab ala­ti ka, et oma ai­nu­laad­ne stiil üri­tus­tel ei kor­du kel­le­gi tei­se sel­jas.

Kui ko­dus on lap­sed, siis on as­ja­de ring­lus ta­hes-taht­ma­ta tun­du­valt suu­rem, sest laps kas­vab as­ja­dest väl­ja kii­res­ti ja män­guas­jad va­he­tu­vad va­nu­se­ga. Hea ju, kui ei pea vaid ühe as­ja pä­rast lin­na šop­pa­ma tor­ma­ma, saab ko­ha­li­kult ko­ha­li­ku­le an­da ot­se. Ma po­le ku­na­gi ol­nud ko­gu­ja tüüp. Kui mõ­ni ese ku­na­gi kõ­ne­tas, aga enam mil­le­gi­pä­rast mit­te nii vä­ga, siis on va­ja see ring­le­ma saa­ta sin­na ja nei­le, kus se­da pa­ras­ja­gu va­ja­tak­se. Ja on ka pu­has mõ­le­ma­pool­ne rõõm, kui ost­ja leiab just sel­le, mi­da va­jas ja ot­sis. Sel­li­seid het­ki olen mit­meid kor­di ko­ge­nud.

Ko­dus, su­vi­las, ka­pis, saht­lis, au­tos, kuu­ris, aias, ga­raažis lei­du­va­te liig­se­te as­ja­de müü­giks või ära and­mi­seks vii­mi­ne on va­bas­tav, ko­du ener­gee­ti­kat ja ruu­mi pu­has­tav. Õhk ja ener­gia lä­he­vad pa­re­mi­ni lii­ku­ma ja sa­maaeg­selt ka saa­dud li­sa­ra­ha ring­le­ma. Ka lap­sed tea­vad, et sel­li­ne te­ge­vus aus­tab ja sääs­tab loo­dust, sa­mas on elu­li­selt män­gu­li­ne. Meil pe­res on ta­va­li­selt nii, et müü­dud las­te­riie­te ja män­guas­ja­de ra­ha lä­heb Poe­ga­de Unis­tus­te Fon­di. Lap­sed saa­vad ra­ha tee­ni­mi­se, ko­gu­mi­se, oma­mi­se ja suu­na­tud ka­su­ta­mi­se õp­pe­tun­de. Sa­mal ajal on va­nak­raa­mi­tu­rud ka ko­ha­li­ke­le oma­va­he­li­ne väär­tus­te ja­ga­mi­se ja koos­töö koht. Kuu­sa­lu rah­vas on va­li­nud oma elu­ko­haks tõe­li­selt rik­ka­li­ku ja mit­me­külg­se loo­dus­kesk­kon­na, see­pä­rast teab ja os­kab ka taas­ka­su­tust hin­na­ta kesk­mi­sest enam.

Kirbu- või kraa­mi­turg on Kuu­sa­lu kes­ku­ses te­gut­se­nud aas­tast 2009. See­ga 10 aas­tat ak­ti­vee­ri­nud ko­ha­li­ke ühis­te­ge­vust, ko­ha­lik­ku elu ja loo­dus­kesk­kon­na väär­tus­ta­mist ning kind­las­ti ka ko­ha­li­ke ela­ni­ke taas­ka­su­tu­se ring­lust ja kä­si­tööd. Kirbutu­ru­ga alus­tas He­le­na Aug. 2014. aastal alustas Kuusalu Kraamituruga Sil­ja Koppel. Viimastel aastatel tegutses mõn­da ae­ga vä­ga edu­kalt Eri­ka Elu­ri­, kes an­dis oma­kor­da nüüd mi­nu­le üle, sest iga­päe­va­ne töö lin­nas võ­tab oma osa. Ta tõ­des see­juu­res, et mil­le­gi­pä­rast just juu­nis ei tu­le rah­vast Kuu­sa­lu Kraa­mi­ka­le pas­to­raa­di õue­le. Hak­ka­sin mõt­le­ma, et mil­les asi ja tu­lin idee­le, et võik­si­me ko­gu tu­ru­ga ko­li­da su­vel rah­va­le lä­he­ma­le ehk ran­da. Ran­nas ju rah­vast lii­gub ja nii või­da­vad kõik osa­poo­led.

Mi­nu kor­ral­da­tav esi­me­ne turg tu­leb las­te­kait­se­päe­val Sal­mis­tu ran­nas, üri­tu­se­ga toe­ta­me Sal­mis­tu män­gu­väl­ja­ku­le pin­gi pai­gal­da­mi­se plaa­ni, et pe­re­del oleks mõ­nu­sam ja mu­ga­vam seal loo­dus­kesk­kon­nas roh­kem ühi­selt ae­ga vee­ta. Val­la­ma­jas ol­di idee­ga pä­ri ja toe­ta­ti. Sal­mis­tu män­gu­väl­jak val­mis val­la­va­lit­su­se toel aas­ta ta­ga­si.

Eelmine artikkelPopulaarsed pallimängud
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK või­tis kri­tee­riu­mi­sõi­dus Ees­ti MV pronks­me­da­li