HELI KA­RU­LE, HEL­GES MÄND­MET­SA­LE ja TIIA KROON­MÄE­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia

1318

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp ja­gas 2017. aas­ta eest pree­miaid maa­kon­na 17 kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­la­se­le. 300eu­ro­se aas­tap­ree­mia said ka Ani­ja val­la ja Raa­si­ku muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru, ke­da pre­mee­ri­ti sil­ma­paist­va te­ge­vu­se eest lau­lu­pe­da­goo­gi ja koo­ri­ju­hi­na mõ­le­mas val­las, Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets ko­ha­li­ku ja üle­maa­kond­li­ku ula­tu­se­ga spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se ak­tiiv­se pro­pa­gee­ri­mi­se eest ning Raa­si­ku koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe õpi­las­te kas­va­ta­mi­sel teh­tud edu­ka ja kauaaeg­se pe­da­goo­gi­li­se töö ja kol­lee­gi­des­se sõb­ra­li­ku suh­tu­mi­se eest. Kul­tuur­ka­pi­ta­l tä­nas kul­tuu­ri­vald­kon­na pre­mee­ri­tuid 18. jaa­nua­ril Tal­lin­na Lin­na­teat­ri sõp­ra­de klu­bis. Spor­divald­kon­na pree­mia­saa­jaid tänati 13. det­semb­ril Gur­mee­teat­ris Har­ju­maa Spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol.

Eelmine artikkelAni­ja va­pi-li­pu ka­van­deid muu­de­tak­se veel
Järgmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“ lau­reaa­di tii­tel