HC Keh­ra on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te lii­der

1365

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid möö­du­nud nä­da­lal või­du­kad nii Aru­kü­la SK kui HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, kes tõu­sis meist­ri­lii­ga liid­riks.
Aru­kü­la SK võõ­rus­tas tei­si­päe­val, 31. jaa­nua­ril SK Ta­pa mees­kon­da. Kaks esi­mest oma­va­he­list män­gu oli Aru­kü­la kao­ta­nud, nüüd lõp­pes ava­poo­lae­g 12:12 vii­gi­ga ning vii­gi­li­ne ehk 24:24 oli män­gu­seis ka kaks mi­nu­tit en­ne lõp­pu. Siis tee­nis Ta­pa män­gi­ja Mih­kel Kop­pel­mann pu­na­se kaar­di ning And­re Sild viis Aru­kü­la et­te. Vii­ma­sel mi­nu­til suu­ren­das Ti­mo Rau­kas Aru­kü­la edu­sei­su veel­gi, kuid lõ­puks vä­hen­da­sid vas­ta­sed täp­sest ka­ris­tus­vis­kest va­he mi­ni­maal­seks – Aru­kü­la või­tis 26:25. See oli Aru­kü­la mees­kon­na tei­ne võit sel hooa­jal Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel. Mees­kon­na pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Ti­mo Rau­kas ja Ru­dolf Põld 5 vä­ra­vat.
Kol­ma­päe­val, 1. veeb­rua­ril koh­tu­sid Keh­ras lii­der­mees­kon­nad HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja  Põl­va Ser­vi­ti. Ava­poo­la­ja või­tis ko­du­mees­kond 15:12, kuid tei­sel poo­la­jal võt­tis Ser­vi­ti jär­ele ning paar mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu oli seis vii­gi­li­ne 27:27. Sel hooa­jal Põl­va mees­kon­nast esi­mest kor­da ja­gu saa­nud Keh­ra­le kind­lus­ta­sid 29:27 või­du Uku-Ta­nel Laas­tu ja Dmyt­ro Jan­kovs­ki ta­ba­vad vis­ked. Uku-Ta­nel Laast oli 7 vä­ra­va­ga Keh­ra mees­kon­na edu­kaim, Mar­ko Slas­ti­novs­ki vis­kas 5 vä­ra­vat.
HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&­Pa­per on nüüd meist­ri­võist­lus­te lii­der 24 punk­ti­ga 15st män­gust. Põl­va Ser­vi­til on 23 punk­ti 14st män­gust. Järg­ne­vad Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 21, Vil­jan­di HC 18 punk­ti­ga, SK Ta­pa 6 punk­ti­ga ning HC Tal­las ja Aru­kü­la SK 4 punk­ti­ga.
Esi­lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Pri­mend nel­ja­päe­val, 2. veeb­rua­ril ko­du­saa­lis kind­lalt 29:20 (18:12) HC Viim­si, kel­le­le ava­rin­gis oli kao­ta­tud. Keh­ra pa­ri­mad vä­ra­va­vis­ka­jad olid Da­vid Mam­po­ria 7 ning Mar­tin Ne­rut ja Mart Raud­sepp 5 ta­ba­mu­se­ga. Lii­ga­ta­be­lis on Keh­ra mees­kond 9 mees­kon­na seas 9 punk­ti­ga 5. ko­hal.

Eelmine artikkelNoor muu­si­kaõ­pe­ta­ja oo­tab Raa­si­ku ini­me­si laul­ma
Järgmine artikkelREIN KIP­PAR sai Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia