HC Keh­ra alis­tas ka­ri­ka­võist­lus­te vee­rand­fi­naa­lis Aru­kü­la/Au­den­te­se

1043

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis al­ga­sid vee­rand­fi­naal­män­gud. Loo­si tah­tel läk­sid esi­me­ses paa­ris lau­päe­val, 14. ok­toob­ril vas­ta­mi­si HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja Aru­kü­la/Au­den­tes. Võõr­sil män­gi­nud Keh­ra või­tis 41:25 (21:11). Kor­dus­mäng on 5. no­vemb­ril Keh­ras.

Eel­mi­sel aas­tal koh­tu­sid sa­mad mees­kon­nad ka­ri­ka­võist­lus­te ka­hek­san­dik­fi­naa­lis, siis sai HC Keh­ra ka­he män­gu kok­ku­võt­tes Aru­kü­la SK üle või­du 76:36. Sel­le hooa­ja esi­mest oma­va­he­list män­gu alus­tas häs­ti ko­du­saa­lis män­gi­nud Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kond, kes läks 10. mi­nu­tiks juh­ti­ma 5:3. Siis te­gi HC Keh­ra 7:0 va­hes­pur­di ja või­tis ava­poo­la­ja 21:11. Pä­rast va­heae­ga kas­va­ta­sid keh­ra­la­sed edu­sei­su veel­gi ja said kor­dus­män­guks 16vä­ra­va­li­se edu. Kas­par Lees vis­kas ülep­lat­si­me­he­na 15 vä­ra­vat, Ant­ti Ro­gen­baum ja män­gu lõ­pu­mi­nu­teil pu­na­se kaar­di tee­ni­nud Ni­ki­ta Jer­maše­vi­tš kumb­ki 5. Aru­kü­la/Au­den­te­se re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Hend­rik Lohk 6 ja Jan Jür­gen Ves­ki 5 vä­ra­va­ga.

Üle­jää­nud vee­rand­fi­naa­li­des koh­tu­vad HC Tal­linn – Põl­va Ser­vi­ti, Põl­va/Arc­wood – HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket ja Vil­jan­di HC – Tar­tu Üli­kool. Nel­ja pa­re­ma hul­ka pää­seb igast paa­rist ka­he män­gu kok­ku­võt­tes pa­rem. Ka­ri­ka­võist­lus­tel osa­les ka HC Keh­ra duu­bel­mees­kond Keh­ra/Pri­mend, kuid pi­di ka­hek­san­dik­fi­naa­lis tun­nis­ta­ma Põl­va/Arc­woo­di pa­re­must ja lan­ges kon­ku­rent­sist.