ENNO UI­BO ja MA­RI­KA AS­TOR olid kutsutud pre­si­den­di vas­tu­võ­tule

4943

Tar­tus Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le 24. veeb­rua­ri õh­tul said Ida-Har­just kut­se MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing asu­ta­ja ja juht En­no Ui­bo Kuu­sa­lust ning Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor. En­no Ui­bo käis vas­tu­võ­tul koos abi­kaa­sa Ene Ui­bo­ga, Ma­ri­ka As­tor kut­sus en­da­ga kaa­sa lap­se­lap­se Ka­ta­ri­na As­to­ri. En­no Ui­bo: „Ei pannud tähelegi, et tu­li pikalt püs­ti seis­ta. Riigipea puudutas kõnes olulisi teemasid, tundsin, et räägib minu president.“ Ma­ri­ka As­tor: „Pre­si­dent avas sü­gi­sel me koo­lis uue õp­peaas­ta. Ter­vi­ta­sin teda nüüd kät­le­mi­sel Vi­ha­soo koo­li­pe­re poolt. Mul­le ja ka lap­se­lap­se­le vä­ga meel­dis ko­gu õh­tu ER­Mis. Koh­ta­sin ka üht me koo­li vi­list­last, Rau­no Aru­lo Vi­ha­soo kü­last osu­tas vas­tu­võ­tul toit­lus­tus­tee­nust. Ko­gu muu­seum oli ava­tud, jõud­si­me lap­se­lap­se­ga ka eks­po­naa­te vaa­da­ta.“